Ръководство за упражнения по геодезия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  26-6-2017
  •  242

Автор:В. Куртев, Б. Иванов, Т. Танев, Ст. Атанасов
Издателство:Техника
Страници:275
Корици:Твърди
Година:1963
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Глава I — Общи сведения

§ 1. Работа с приблизителни числа.........................3

§ 2. Ъглови мерки........................................................4

§ 3. Мащаби..............................................................14

§ 4. Логаритмуване........................................................16

§ 5. Логаритмуване на малки ъгли..................18

§ 6. Стойности на функции от малки ъгли...........................21

Глава II — Теория на грешките

§ 7. Предаване на случайните грешки........................................22

§ 8. Обработка на измервания с еднаква точност............................23

§ 9. Обработка на измервания с различна точност ............................25

Глава III — Хоризонтални измервания

§ 10. Трасиране на прави и непосредствено измерване на дължини...........27

§11. Инструменти за построяване на постоянни ъгли.....................34

§ 12. Приложение на инструментите за постоянни ъгли........................37

§ 13. Описание на теодолита...............................41

§ 14. Зрителна тръба........................................................42

§ 15. Либела .....................................45

§ 16. Приспособления за отчитане............................................48

§ 17. Проверка и поправка на теодолита.........—..................52

§ 18 Оптичен теодолит................................................57

§ 19. Измерване на хоризонтални ъгли .......................................59

§ 20. Ексцентрично измерване на ъгли........................................64

§ 21. Тригонометрично определяне на дължини................................68

§ 22. Олтично измерване на дължини........................................71

Глава IV — Координатни изчисления

§ 23. Първа основна задача..................................................79

§ 24. Втора основна задача ........................................81

§ 25. Засечка напред с логаритми............................................86

§ 26. Засечка напред със сметачна машина при дадени посочни ъгли............87

§ 27. Засечка напред по Хекман с посочни ъгли .........................92

§ 28. Точност на правата засечка......................104

§ 29. Засечка назад по Колинс.......................106

§ 30. Засечка назад с помощен ъгъл.....................107

§ 31. Засечка назад със сметачна машина по Касини.............115

§ 32. Точност на обратната засечка.....................115

§ 33. Засечка от две точки (Ханзенова задача)................122

§ 34. Изчисляване и изравняване на полигони................125

§ 35. Висящ полигон . ...........................125

§ 36. Точност на висящия полигон.....................127

§ 37. Изчисление и изравнение на свързан (включен) полигон.........128

§ 38. Точност на свързания полигон . -..................130

§ 39. Свързване на полигон с недостъпна триангулачна точка ......

§ 40. Откриване на груби грешки при свързания полигон.........

§ 41. Изчисляване и изравняване на маркшайдерски полигон..........137

§ 42. Изчисляване и изравняване на затворен полигон.............141

§ 43. Изчисляване и изравняване на възлова точка..........

§ 44. Контролни формули “при изчисляване на координатните разлики при полигоните .............................145

§ 45. Изразяване на двойки възлови точки чрез еквивалентна замяна.....151

Глава V — Определяне на площи

§ 46. Числено определяне на площи от правоъгълни координати........... 157

§ 47. Механично определяне на площи....................161

Глава VI — Вертикални измервания

§ 48. Решаване на задачи върху топографска карта.............163

§ 49. Проверка и поправка на нивелирите. ....................169

§ 50. Прецизни нивелири.........................174

§ 51. Проверка на латите.........................177

§ 52. Нивелиране на редица от точки чрез включен и затворен нивелачен ход . . 178

§ 53. Нивелиране на профили........................181

§ 54. Нивелиране на площи........................187

§ 55. Тригонометрична нивелация......................191

Глава VII — Ортогонална снимка

§ 56. Работна (снимачна) геодезична основа.................193

§ 57. Подробна ортогонална снимка......................195

§ 58. Координатни изчисления и изработване на плана.............199

Глава VIII — Тахиметрична снимка

§ 59. Работна геодезична основа .....................208

§ 60. Тахиметри.............................215

§ 61. Подробна тахиметрична снимка.....................218

§ 62. Изчисления при тахиметричната снимка.................222

§ 63. Изработване на плана........................225

Глава IX — Мензулна снимка

§ 64. Проверка и поправка на мензулата и кипрегела............228

§ 65. Работна геодезична основа за извършване на мензулна снимка.....231

§ 66. Подготовка на планшетите за извършване на мензулна снимка......232

§ 67. Състав на групата, инструменти и пособия за извършване на мензулна
снимка............232

§ 68. Центриране, хоризонтиране и ориентиране на мензулата ........ 233

§ 69. Графични засечки. Графична триангулация................234

§ 70. Графични (мензулни) полигони........................239

§71. Извършване на мензулната снимка...................244

§ 72. Восковки при мензулната снимка....................246

§ 38. Точност на свързания полигон . ..................247

Глава X — Приложение на геодезията в строителството

§ 73. Пренасяне на ъгъл.........................247

§ 74. Трасиране на проектни дължини........................247

§ 75. Пренасяне на надморската височина на точка..............248

§ 76. Генерален план на промишлено предприятие..............250

§ 77. Строителна мрежа.......................с . . . 250

§ 78. Начини за пренасяне на проект върху местността............252

§ 79. Трасиране на хоризонтални криви ..................255

§ 80. Трасиране на пресечната точка на окръжност с права линия.......263

§ 81. Трасиране на елипса.........................263

§ 82. Трасиране на преходни криви....................264

§ 83. Трасиране на вертикални криви....................270

§§ 4, 22, 34—47, 59—63, 73 — 83, са написани от В. Куртев

§§ 2, 3, 5, 6, 10-21, 23—27, 29—31, 33, 48 от Т. Танев 

§§ 49, 52—58 — от Б. Иванов

§§ 1, 7—9, 28, 32, 50, 51, 64—72 от Cm. Атанасов

В ръководството се разглеждат практически въпроси из областта на геодезията. Дават се указания за начините на измерване на ъгли и дължини и за проверка и поправка на инструментите, с които се работи при теэи измервания. Подробно са разгледани различните видове координатни изчисления. Посочени са и методите за извършване на вертикални измервания и на геодезични снимки, като се разглеждат също и проверките и поправките на инструментите, с които се извършват измерванията. Засегнати са и някои въпроси от трасирането на проекти.

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.