Физика. Част 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-6-2017
  •  252

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:ТУ-София
Страници:582
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
***
ПРEДГОВОР към Физика. Част 1:
Предлаганият курс по Физика I-ва част е предназначен за студенти от 1-ви курс на Техническия университет -София от всички специалности.

Пред авторския колектив беше поставена задачата за кратко време да подготви за печат настоящия учебник, с което за известно време да запълни липсата от учебник и особено - специализиран за нашия ВУЗ. Освен краткото време имаше и трудности свързани със сравнително малкия хорариум, ниското вхоцно ниво на подготовка на студентите от средното училище , известното различие в учебните програми на отделните специалности във ВУЗ и факта, че курса по физика се чете през първия семестър,когато студентите имат съвсем слаба математическа подготовка. Съзнаваме, че всичко това може да се е отразило неблагоприятно върху качеството на отделни глави, а и на пособието като цяло. Ето защо авторския колектив ще бъде особено признателен на всички читатели и ползуващи го преподаватели и студенти, ако бъдат така добри да из,разят и съобщят своите впечатления и забележки, за да могат те да бъдат взети предвид при едно бъдещо издаване на такоЬа помагало.

Подреждането на съавторите в колектива е направено по азбучен ред / по фамилните им имена/ и не се базира на никакъв приоритет.

Отделните части на учебника са написани от членове на колектива както следва:

1. Част I-ва и III-та - гл.ас. Христо Ив.Попов

2. Част 11-ра - гл.ас. Михаил М. Христов

3. Част IY-та, V-та и VI-та — доц. Любоиир П.Бончев

4. Част VIII-ма и ІХ-та - проф. дфн Марин М.Маринов
***

ПРЕДГОВОР към Физика. Част 2: 
Црвдлагания курс по Физика ІІ-ра част е продълиение на вече отпечатаняя курс І-ва част и е предназначен за студенти от І-ви курс на Техническия университет - София от всички специалности.

По-големия обем на учебника / в сравнение с І-ва част/ отразява факта, че той се ползува през П-рия сеіестър в който хорариума е почти два пъти по-голям. Известно облекчение при изграждането на лекционния материал представлява обстоятелството, че студентите вече имат известна макар и минимална математическа грамотност. Авторския колектив беше изправен пред задачата за сравнително кратко време да подготви ръкописа за печат. Съзнаваме, че това обстоятелство може да е допринесло за някои пропуски, непълноти или не оптимално балансиране на обема на материала от отделните раздели на учебника. Авторския колектив ще бъде благодарен и особено признателен на всички ползващи учебника / преподаватели и студенти/ ако бъдат така добри да ни съобщят своите впечатления и забележки, за да могат дабъдат взети предвид при едно бъдещо евентуално издаване на подобно помагало.

Учебника беше рецензиран от доц. Иряна Георгиева от ЕХТИ -София и доц. ктн Николай Андреев от Технически университет -София.

Подреждането на съавторите в колектива е направено по азбучен ред / по фамилните иена/ и не се базира на никакъв приоритет.

Отделните части на учебника са написани от членовете на колектива както следва:

1. Част І-ва и ІІ-ра - проф. д.н Марин Г. Маринов

2. Част III-та , IV-та и V-та - доц. Любомир П.Бончев

3. Част VI-та - доц. кфмн Христо Ил. Семерджиев 

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.


Категория › Физика и астрономия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.