Преглед Категория › Право

 •  27 March 2020 10:06
 •  10
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзмененията по Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ, бр. 33 от 26 април 1977 година

Същност и съдебна практика ПРЕДГОВОР Досегашното приложение НАЗакона за наемните отношения разкри някой несъответствия на отделни разпоредби с изменилата се обществено-политическа обстановка. Това наложи в него да се направят известни изменения. С измененията и допълненията на ЗНО от 26 април 1977 година се постига по-удачно разрешение на редица проблеми… Прочети повече


Обезщетение за неимуществени вреди при договорната отговорност

Монографията ще представлява интерес за научни работници, практикуващи юристи, студенти по право и граждани. Прочети повече
Върховен админастративен съд. Тълкувателна дейност 2015

Тълкувателни решения на Общото събрание на колегиите Прочети повече
Право на Европейския съюз

Седмо преработено и допълнено издание Прочети повече
Патентно право в Република България

В книгата се дават отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България. Разглеждат се подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.... Прочети повече


Престъпления против човечеството

Борбата за световна справедливост Прочети повече


Международно частно право на НР България

Трето основно преработено и допълнено издание Прочети повече

 •  07 January 2019 22:32
 •  125
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 December 2018 14:33
 •  108
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:18
 •  119
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:05
 •  118
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА