Преглед Категория › Право


Международно публично право

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Международно договорно право

Нормативни актове, необходими за сключване на всички видове международни договори. Прочети повече


Общо учение за държавата

Предлаганият курс по Общо учение за държавата е резултат на повече от десетгодишните ни научни дирения в областта на теорията на държавата..... Прочети повече


Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани

Поредица - "Познаваме ли социалистическото право?" Прочети повече
Търговско право

Пето преработено и допълнено издание Прочети повече
Деликтно право. Поля Голева

„Деликтно право" е второ преработено и допълнено издание на излязлата през 2007 г. едноименна книга. Освен класическите институти на непозволеното увреждане, уредени в чл. чл. 45 - 54 от Закона за задълженията и договорите и богатата съдебна практика по тяхното прилагане, в нея се разглеждат много нови и модерни в европейското право проблеми. За първи… Прочети повече


Правова държава. Философски аспекти. Георги Бойчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Раздел първи. Правото при правовата държава 1. Философското учение за правото при правовата държава 9 2. Частно и публично право 95 3. Конституция на гражданското общество и на правовата държава 112 4. Към въпроса за бъдещето на конституционализма 149 5. Върховенство на закона 172 Раздел втори Характеристика на правовата държава… Прочети повече


Теория на социалното управление. Учебно помагало. Живко Миланов

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Въвеждането на учебната дисциплина Теория на социалното управление в Юридическия факултет представлява една от мерките на ръководството на Единния център по науките за държавата и правото за актуализиране на учебния процес и приспособяването щ към потребностите, които, се поставят пред юристите от общественото развитие на страната,… Прочети повече


Семейно право. Тълкувателен справочник. Лиляна Ненова

Книгата има за цел в справочна форма да предложи на читателите пълна информация по въпросите на семейното право у нас. Изложението в нея е подредено по тематичен принцип и следва структурата на Семейния кодекс. Така най-лесно читателят може да намери отговор на въпроси, свързани със сключването на брака, отношенията между съпрузите, произхода, родството,… Прочети повече