Преглед Категория › Философия, естетика и етика


Духовният живот на обществото

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече
Съвременна буржоазна философия

Безплатна доставка над 50.00 лв. Съдържанието накратко по глави: * Неокантианство Позитивизмът от края на ХІХ и началото на ХХ в. (емпириокритицизъм и сродни течения) * Философията на живота в Германия * Антиинтелектуалистичният интуитивизъм на Анри Бергсон (1859-1941) * Абсолютният идеализъм * Неохегелианството в Германия и Италия * Прагматизъм *… Прочети повече


Атлас

Поредица - Хроника. Прочети повече


История на философията в шест тома. Том 6. Книга 1-2

Превод от руски език; Неделчо Манев, Лазар Младенов Прочети повече


Философията от епохата на Възраждането до втората половина на XIX век. Том 1-2

Избрани страници от класически произведения на буржоазната философска мисъл Прочети повече
Естетизъм, политика, жизнен проект. Фрагремационен контекст. Ивайло Кутов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..................3 Глобализацията: стандартизация на вкусове, добро или зло? ... 13 Естетика и естетизъм в жизнения проект на човека....................22 Още за естетизма и жизнения проект /Ницше/.............................52 Естетизмът: порив към персонално въздигане и средствата на естетико-политиката...55 Пределите като реконфигурация… Прочети повече


Нравствени писма до Луцилий в два тома. Том 1. Луций Аней Сенека

Описание На Луций Аней Сенека (Младия) са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите Нравствени писма до Луцилий - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания. Прочети повече


Оправдание на доброто. Том 1: Философия на нравствеността

Разглежда се основната нравствено-философска триада във философията на Соловьов: чувството за срам, жалостта и благоговението. Освен нея се разглеждат аскетизма, алтруизма, религиозното начало, добродетелите, хедонизма, евдемонизма и утилитаризма... Прочети повече


Основни течения на съвременната буржоазна философия. Митрю Янков, Мария Николова

В труда са систематизирани основните течения на съвременната буржоазна философия. За първи път у нас в достъпна форма се разглеждат най-влиятелните в мирогледио и идеологическо отношение направления и школи: неопозитивнзъм, критически рационализъм, философия на живота, феноменология, неотомизъм, персонализъм, структурализъм и др. Книгата е предназначена… Прочети повече


Философия на комуникацията. Елит Николов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................5 ПЪРВИ ОЧЕРТАНИЯ: ОТРАЗЯВАНЕТО..........23 Философският интерес към отразяването..........23 Отразяването като свойство................28 Отражението, наречено «информация»...........32 Информацията и развитието................42 ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ: ИНФОРМИРАНЕТО............50 Информационният обект. . . ................50… Прочети повече


Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс. Е. Панова

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .... 5 Предговор към първото издание................7 В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО — МЕТОДЪТ Против схоластиката, за свободно от предразсъдъци философско мислене ......9 Източникът на грешките —- в разума. „Идолите на ума"................10 Новум Органум..............................................14 „Сетивните призраци" и тялото ....................................18… Прочети повече


Латинският Аристотел. Пиер Абелар - живот и дело. Ради Радев

Многостранно и богато, творчеството на Пиер Абелар принадлежи към най-хубавите страници на средновековната философска литература в Западна Европа. В предлагания труд авторът анализира и прави кратка характеристика на философските идеи на Абелар, като се стреми да създаде основа за една съществена корекция па господствуващата представа за Средновековието… Прочети повече


Критически студии. Атанас Илиев

СЪДЪРЖАНИЕ НИНА ДИМИТРОВА — ПАНОРАМА НА ИДЕИТЕ НА АТАНАС ИЛИЕВ ................ ПРЕДГОВОР — ОТ АВТОРА ......................39 Фиктивно отричане на идеализма във философията на Освалд Шпенглер .............................43 Мистифицирането на интуицията като чужда на интелекта във философията на Анри Бергсон........ Познанието на света чрез индивидуалните… Прочети повече


Философска проза в два тома. Том 1: За Германия. Хайнрих Хайне

Философска проза в два тома. Том 1: За Германия Хайнрих Хайне Прочети повече


Хераклит. Живот и дело. Ради Радев

Личността на древногръцкия мислител Хераклит е една от странните загадки на философския живот на античния свят. Тя илюстрира много характерни и специфични черти от колоритния душевен свят на древния елин, обрисува динамичното и интимного съприкосновение на човека с природата, благородството на духа. Учението на древния мъдрец очертава не толкова теоретическата… Прочети повече


Антична философия. Колектив

ПРЕДГОВОР Христоматията «Антична философия» се състои от три части: Първата част представлява встъпителна студия, в която са очертани главните периоди в развитието на античната (древногръцка и римска) философия, нейните основни школи, направления и тенденции. Втората предлага фрагменти и извадки от съчиненията на най-видните представители на античната… Прочети повече