Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Цифрови уплътнителни съобщителни системи. Богдан Николов

Учебник за ВМЕИ "В. И. Ленин" - София, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи" Прочети повече


Организация на машиностроителното производство. Коста Дулев

Учебникът е съставен в съответствие с учебната програма на курса Организация на машиностроителното производство за студентите от машиностроителните специалности при ВМЕИ—София. Прочети повече


Молекулен спектрален анализ

Без подчертавания, подписана. Прочети повече
Уплътнителна съобщителна техника

Учебникът е предназначен за студентите от техническите университети. Може да се ползува и от инженерно-техническия персонал, който се занимава е поддържането и експлоатацията на многоканална уплътнителна съобщителна техника. Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

УДК 621.3(075.8) Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат стационарните и преходните процеси в линейни вериги с разпределени параметри и в нелинейни вериги със съсредоточени параметри. Включеният материал е съобразен с действувашите програми по дисциплините теоретична електротехника, теоретични основи на електротехниката… Прочети повече


Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преходни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелинейни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по-дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и задочните… Прочети повече


Обща химия {Б. Ронков}

Здраво книжно тяло, без забележки в текста Прочети повече •  13 April 2020 10:19
 •  27
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

За студентите от висшите технически учебни заведения Прочети повече


Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече


Учебник руского языка с элементами программирования для студентов технических вузов

Настоящият учебник представлява опит за разработване на граматичен материал съгласно принципите на програмираното обучение. Прочети повече •  02 January 2020 11:49
 •  63
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСравнителна стопанска история

Учебникът е предназначен за студентите на Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса "Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Прочети повече

 •  23 May 2019 10:03
 •  134
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПриложна математика за икономисти

Център за дистанционно обучение Прочети повече


Поведение на потребителя

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Прочети повече


Български език

Учебник за педагогическите училища за начални учители Прочети повече


Икономическа география на България

ЗА ВИСОКИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, НАУЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ ДОСТОЙНСТВА УЧЕБНИКЪТ Е НАГРАДЕН С I НАГРАДА ПРЕЗ 1975 I'. ОТ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТА И КОМИТЕТА ЗА НАУКА, ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. "Икономическа география па България" е учебник за студенти в Софийския университет "Климент Охридски". В него са разгледани всички методични… Прочети повече


Ръководство за упражнения по микробиология

Второ преработено и допълнено издание Ръководството за упражнения по микробиология е предназначено за студентите от агрономическите факултети, които изучават „Земеделска микробиология". В него са разгледани основните методи на микробиологичната лабораторна техника, които позволяват да се изучат морфологичните и физиологичните особености на микроорганизмите,… Прочети повече

 •  19 January 2019 16:36
 •  337
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОбща електротехника с основи на електрониката

Учебник за неелектротехническите специалности на техникумите Прочети повече •  08 September 2018 17:38
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАТърговско право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика за мениджъри

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Теория на вземане на решения

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 17:13
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управление на проекти

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Организационно поведение

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:25
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на малкото предприятие

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес стратегия на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече •  08 September 2018 16:00
 •  190
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИкономически теории

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнес статистика

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Основи на стопанското управление

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Икономика на труда

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Въведение в частното право

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Бизнесплан за инвестиции

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Практикум по езикова култура

Център по дистанционно обучение Прочети повече

 •  08 September 2018 15:14
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Макроикономически анализи

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Ценова политика

Център по дистанционно обучение Прочети повече
Информационни технологии в бизнеса

Център по дистанционно обучение Прочети повече


Правни проблеми на малката фирма

Център по дистанционно обучение Прочети повече