Преглед Категория › Архитектура и строителство


Строителен законник. Книга 1

Закон, правилник и наредба за териториално и селищно устройство... Прочети повече


Стоманобетон

Книгата е написана в две части, едно книжно тяло. Прочети повече


Пластбетон: Употребата му в строителството

Разгледани са свойствата и областите на приложение на безциментов бетон на основа студено втвърдяващи се синтетични смоли... Прочети повече


Пътища. Владимир Димитров

Пътища - Второ поправено издание от инженер Любен Икономов. Одобрено от Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройството с заповед № 2990 от 23. XI. 1936 г. Прочети повече


Индивидуални жилищни сгради. Стефан Стефанов

Книгата съдържа 34 броя проекти и реализация и 234 фигури. Прочети повече


Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради. Петко Петков, Ганчо Димитров, Иван Тричков

Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради Петко Петков, Ганчо Димитров, Иван Тричков Прочети повече


Тектониката в съвременната архитектура. Добрина Желева-Мартинс

Съдържание: Увод 5 Първа глава Поява и развитие на понятието тектоника 10 1. Лингвистичен и етимологичен анализ на термина тектоника 10 2. Въвеждане на термина тектоника в научния език 11 3. Значение и употреба на понятието тектоника в други области на науката 26 Втора глава Понятието тектоника в периода на „съвременната архитектура"(1900—1970).… Прочети повече


Правилник за извършване и приемане на строителните работи. Колектив

Правилник за извършване и приемане на строителните работи Сборник Прочети повече


Наръчник за експлоатация на водопроводите. К. Кузуджийски, К. Кузмов

В наръчника се разглежда експлоатацията н поддържането на водопроводите и различните съоръжения към тях, като резервоари, помпени станции и пречиствателни станции. Подробно се разглежда техническото поддържане на водопроводите, причините загубите на вода. Откриването на повредите, като се дават и начините за тяхното отстраняване. Дадено е най-необходимото… Прочети повече


Архитектура на гражданските и промишлени сгради и инженерни съоръжения. Петър Марковски

В книгата се разглеждат архитектурните проблеми свързани с проектирането и строителството на гражданските и промишлените сгради и инженерните съоръжения. Тя ще запознае читателя в най-общи линии с основните понятия и проблеми на архитектурата — нейното историческо развитие, разновидностите на архитектурните обекти, както и с градоустройствените въпроси,… Прочети повече


Архитектура и кибернетика. И. Чонев, В. Петрова, И. Робев, К. Костов, Б. Соколов

В книгата са разгледани проблемите на математичното моделираме и приложението на електронно-изчислителна техника и архитектурното праектиране като е отразен предимно опитът на тази област на Комплексния научноизследователски и проектантски институт по организация. икономика и управление на строителството. Засегнати са следните основни направления:… Прочети повече


Обществени сгради. Книга 1-3. В. Лазаров, Й. Йософов, П. Николова

В този учебник са разгледани основните въпроси във връзка с проектирането на учебните сгради, театрите и кинотеатрите, концертните зали, културните домове и клубове, библиотеките, музейните и изложбените зали. Накратко е дадено историческото развитие на различните видове сгради, доколкото това допринася за изясняване на структурата и архитектурния… Прочети повече


Аграрни сгради. Илия Москов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ НА АГРАРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДВОРОВЕ И КОМПЛЕКСИ 1.1. Видове производствени дворове и животновъдни комплекси ............ 3 1.2. Избор на терен............ 4 1.3. Зони и сектори в аграрните производствени (стопански) дворове и комплекси 6 1.4. Системи на застрояване........(8 1.5. Разположение на сградите....... 9 1.6.… Прочети повече


Съвременни прозорци. П. Петров, Ч. Ангелов, Д. Давидов

СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 5 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 8 Определение 8 Основни изисквания 9 Класификация 11 СТРОИТЕЛНО-ФИЗИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. . 20 Топлотехнически проблеми 23 С ветлотехничееки проблеми 25 Акустически проблеми. 28 ПРОИЗВОДСТВО 31 ТРАНСПОРТ, МОНТАЖ и ПОДДЪРЖАНЕ. . 40 Съхраняване и транспорт 40 Производствен и строителен монтаж ... 41 Поддържане 43 КОНСТРУКТИВНИ… Прочети повече


Комуникация и транспорт в населените места. Асен Стоичков

В учебника са разгледани начините за планиране на комуникацията и транспорта в населените места. Анализирани са главните комуникационно-транспортни проблеми на съвременния град, градоустройствените предпоставки за решаване на сложните въпроси на градското движение и методите за неговото наблюдение и изследване. Изложени са основните принципи за съставяне… Прочети повече


История на архитектурата през средните векове. Сава Н. Бобчев

В книгата са разгледани накратко паметниците ни архитектурата през Средните вексве в Европа и в ислямския свят, тяхното последователно развитие и връзка с общественото историческо развитие. За пръв път у нас е отразена ислямската архитектура, тясно свързана с архитектурата на Средиземноморието и косвено — с архитектурата на всички европейски народи.… Прочети повече


Планиране на селищата. Иван Никифоров

В учебника се разглеждат последователно главните елементи на селищата (парцели и квартали, улици, кръстовища и възли, улични мрежи и площади), основните проблеми при тяхното планиране (избор на терен за изграждане на селища и определяне на тяхното население и територия, обща планова структура и зониране, проектиране на централни, жилищни и производствени… Прочети повече


Естетика на архитектурата. Елена Христова

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор I. ПРИРОДАТА НА АРХИТЕКТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО 1. Историческо въведение 2. Архитектурата като изкуство 3. Специфика на архитектурния творчески метод 4. Принципите на архитектурната композиция като структурни компоненти на архитектурния метод 5. Социалистическият реализъм и архитектурата II. СПЕЦИФИКА НА АРХИТЕКТУРНАТА ТВОРБА 1. Съдържание… Прочети повече