Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.Магнитофонни глави

Библиотека по радиоелектроника. № 2 Прочети повече


Централни отоплителни инсталации

В книгата са описани технологичните и експлоатационните предимства и недостатъци на прилаганите в съвременната практика еднотръбни, двутръбни и лъчисти отоплителни инсталации. Изяснен е механизмът на действие и са дадени методики за оразмеряването им, подкрепени с решени примери. Разгледани са възможностите за използуване на ЕЦИМ при проектиране и… Прочети повече


Промишлени топлинни уредби

В учебника са разгледани основните видове промишлени топлинни уредби, в които протичат топло- и масообменни процеси. Материалът е изложен в две части: първа част—.топлообменни уредби за нагряване, охлаждане, кондензация и изпарение, и втора част — масообменни уредби за абсорбция, дестилациия и ректификация, екстракция, адсорбция, изсушаване и кристализация.,… Прочети повече


Учебно кино

Създаване и използване на учебни филми Прочети повече


Топлообменни апарати

Учебникът е предназначен за студентите от специалност промишлена топлотехника във ВМЕИ „В. И. Ленин"—София, но може да се използува от студентите от специалност топлоенергетика в същия институт и от студентите от подобни специалности в други ВУЗ. В учебника е включен справочен материал в графична и таблична форма, което го прави удобен за използуване… Прочети повече


Основи на електрозадвижването

В учебника са изложени основните въпроси от теорията на електрозадвижването. Разгледани са електро-механич-ните свойства на различните типове двигатели, използувани в минната промишленост, а също така изборът и изчисляването на някои системи на електрозадвижването. Учебникът е предназначен за студентите от специалността „Минна електромеханика" в Минно-геоложкия… Прочети повече


Теория на електрическите вериги

Значението на теорията на електрическите вериги непрекъснато расте. Това е свързано преди всичко с широкото използуване на най-различни устройства, които се анализират или синтезират именно като вериги. Определено влияние оказва и фактът, че подходът и методите за изследване на електрическите вериги са намерили приложение и в други технически области. Прочети повече

  •  13 March 2018 15:06
  •  28
  •  0
  •  0
  • Цена ПРОДАДЕНАИкономия на електрическа енергия в осветителните уредби

Книгата е предназначена за електроинженери и за техници по електрическо осветление. Прочети повече