Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Етюди по иновации в масмедиите. Икономически подход, технологиии, журналистика. Петко Тодоров

Учебното пособие „Етюди по иновации в масмедиите" (Икономически подход, технологии и журналистика) е предназначено за студентите от специалността Икономика на масмедиите в УНСС и специалността Журналистика на хуманитарните ВУЗ. Задачата му е да представи в разбираема форма основите на пазарната икономика и необходимия понятиен апарат за усвояване на… Прочети повече


Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов

Устойчивост и динамика на еластичните системи Христо Върбанов Прочети повече

 •  15 February 2017 16:19
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устойчивост и динамика на еластичните системи. Христо Върбанов

Тази книга се състои от две части: първа част — устойчивост на еластичните системи, и втора част — динамика на еластичните системи. В първата част са разгледани основните задачи, като устойчивост на праволинейни пръти, на еластични дъги, устойчивост на равнинно огъване, устойчивост на плочи и др. Развити са доста подробно и методите за определяне на… Прочети повече

 •  15 February 2017 16:12
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща геология. Радослав Христов

В учебника са изложени основни познания по геология. В първата част се дават накратко астрономични сведения за Земята, разглеждат се основните й физични свойства, атмосферата, хидросферата и литосферата. Във втората част е изложена дейността на външните земни сили — атмосферните агенти, вятъра,"надземно и подземно течащите' води, Ледниците… Прочети повече

 •  15 February 2017 16:08
 •  285
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Педагогическа психология. Колектив

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Появяването на настоящия университетски учебник „Педагогическа психология" се налага от обстоятелството, че първото му издание е отдавна изчерпано, а нуждата от него е голяма и се чувствува не само в Софийския университет „Климент Охридски", но и в другите наши университети и висши учебни заведения, в които се подготвят… Прочети повече


Ръководство за практически упражнения по почвознание. Учебник за чуждестранните студенти от ВСИ "Васил Коларов". Марин Пенков, Милка Минчева

ПРЕДГОВОР Ръководството за практически упражнения по почвознанне за чуждестранните студенти е предназначено за студентите инженер-агрономи от специалността «Тропично и субтропично земеделие» във ВСИ «Васил Коларов» — Пловдив. В ръководството подробно се разглеждат въпросът за строежа и морфологичните особености на почвата, съставянето на почвени карти… Прочети повече

 •  15 February 2017 13:49
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Качествен полумикроанализ. Люляна Кочева, Донка Нонова

В учебника са разгледани аналитичните свойства на обикновените и на голям брой редки елементи. Описани са системните ходове на качествения полумикроанализ на неорганични вещества. Особено внимание е отделено на техниката на изпълнение. Включени са хроматографски и екстракционни методи в качествения анализ. Разгледани са допълнително и някои теоретични… Прочети повече


Физикохимия в три части. Част 1-2. Ева Соколова, Светла Райчева

* Физикохимия. Част 1: Химична термодинамика. «SI SAPIS, SIS APIS» «АКО СИ УМЕН, БЪДИ ТРУДОЛЮБИВ КАТО ПЧЕЛА.» Луций А ней Сенека Учебникът «Физикохимия» се издава в три части. Трите тома — «Физико-химия, 1 част. Химична термодинамика», «Физикохимия, 2 част. Увод в квантовата химия» и «Физикохимия, 3 част. Химична кинетика», са посветени на трите основни… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника. Колектив

Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника Колектив Прочети повече

 •  15 February 2017 13:32
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрическа част на електрически централи. Александър Овчаров, Андрей Крумов, Лазар Петканчин

Ръководството е съставено в съответствие с учебната програма по дисциплината ''Електрическа част на електрически централи", която се чете пред студенти от Техническия университет - София, от специалност " Електроенергетика". То ще служи като помагало за лабораторните упражнения. Темите за лабораторните упражнения обхващат основните въпроси от дисциплината.… Прочети повече


Ръководство за курсови задачи по енергетична технология. С. Стоянов, Х. Василев, В. Господинив, К. Рангелова

Ръководството за решаване на задачи по дисциплината Енергетична технология е предназначено за редовните и задочните студенти по специалността електроснабдяване и електрообзавеждане. Поради голямото разнообразие на видовете енергии и енергийни ресурси, използувани в промишлените предприятия, разнообразни по вид, характер и изпълнение са и курсовите… Прочети повече


Ръководство за упражнения по хидравлика, хидравлични машини и хидродинамика. Г. Генчев, Г. Влайковски, К. Варсамов, К. Кузов, Т. Чакъров

Учебник за студентите от Висшите технически учебни заведения. Предлаганото ръководство за лабораторни упражнения е предназначено да запознае студентите от ВМЕИ „Ленин" с приложението на теоретичните изводи от курсовете по Хидродинамика и Хидравлика и хидравлични машини в практиката и инженерните изчисления и изследвания. Материалът в ръководството… Прочети повече

 •  15 February 2017 13:19
 •  143
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по електрообзавеждане на промишлени предпиятия. Ц. Цанев, С. Стоянов

В ръководството са застъпени въпроси, свързани с определянето на мощността и избирането на двигатели за отделните механизми. Дават се методични указания за изпълнение на курсов проект, избиране на електрообзавеждане, принципни и монтажни схеми. Предназначено е за редовните и задочните студенти от специалността електроснабдяване и електрообзавеждане,… Прочети повече


Сборник древноруских текстов XI-XVIII веков. Н. Дылевский, Й. Еленский, Р. Павлов

В сборника са подбрани характерни в езиково отношение текстове и е проследено историческото развитие на староруската литература в продължение на осем века. С кратки очерци са разгледани най-характерните особености на предложените оригинални произведения. "Сборник древнерусских текстов XI-XVIII веков" е предназначен за студентите по руска филология… Прочети повече

 •  14 February 2017 20:57
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по климатология. Колектив

В ръководството по климатология са описани устройството и работата на метеорологичните станции и на основните метеорологични уреди. Накратко сa разгледани методите за климатологична, обработка на метеорологичната информация и основните принципи за изготвяне на обща климатична характеристика. Ръководството е предназначено за студентите по география… Прочети повече

 •  14 February 2017 20:51
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електромеханични устройства. Константин Тричков, Мария Минчева, Констанин Костов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Електрически апарати.....................3 Упражнение 1.1 Изследване на силата на привличане на електромагнит................3 Упражнение 1.2 Електромагнитни релета. Изследване на закъснението при включване и изключване...............13 Упражнение 1.3 Изследване на изключватели на комутационни апарати.............22 2. Трансформатори........................30… Прочети повече

 •  14 February 2017 20:47
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини. Част 1. Мария Минчева, Константин Тричков

СЪДЪРЖАНИЕ 1. МАШИНИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК Упражнение 1.1. Генератор за постоянен ток с независимо възбуждане ... 5 Генератор за постоянен ток с паралелно възбуждане ...13 Двигател за постоянен ток с паралелно (шунтово) възбуждане ...20 Двигател за постоянен ток с последователно (серийно) възбуждане ...27 Машини за постоянен ток със смесено (компаундно)… Прочети повече


Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка. Колектив

Пособието съдържа информация, която може да бъде полезна за преподаватели по руски език в средните училища и във висшите учебни заведения, за аспиранти и студенти русисти, както и за всички, които се интересуват от проблемите на съпоставителното описание на езици. © С. Бозова, JI. Йотова, Н. Ковачева, 3. Котева, А. Липовска, И. Манова, Л. Павлова,… Прочети повече

 •  14 February 2017 17:38
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика. А. Писарев, Ц. Парасков, С. Бъчваров

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от машиностроителните специалности на Висшия машинно-електротехнически институт „Ленин" — София, но може да служи като учебно помагало за всички други инженерни специалности от ВТУЗ и висшите технически военни училища, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от статиката… Прочети повече

 •  14 February 2017 17:31
 •  204
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Курсово проектиране. Колектив

Ръководството Машинни елементи — курсово проектиране е предназначено за студентите от машиностроителните специалности на ВТУ „Ангел Кънчев" — Русе, които разра. ботват курсови проекти по дисциплината машинни елементи. В него са дадени подробни указания и всички основни справочни данни, необходими при проектирането на валове, винтови крикове, карданови… Прочети повече

 •  14 February 2017 17:26
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стокознание. Панайот Ангелов Панайотов

Учебникът е написан по учебната програма на дисциплината „Стокознание" с код WW12-02 по ECTS, отнасяща се към блока задължителни учебни дисциплини: Фундаментална подготовка на широкопрофилната специалност 3.7.1. „Стопанско управление" в професионално направление: шифър 3.7. Администрация и управление, професионална квалификация: Стопански мениджър,… Прочети повече

 •  14 February 2017 17:18
 •  103
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на осигурителната техника. Христо Христов

В учебника са разгледани въпросите на осигурителната техника. Изложена е теорията на надеждността и безопасността. Дадени са знания за стратегиите, подходите, методите и принципите за анализ и синтез на елементите, устройства и системи с отчитане на изискванията за безопасност. Показани са съвременни технически решения с използуване на микрокомпютърни… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиоприемни устройства. М. Бл. Момчеджиков

Настоящото ръководство за лабораторни упражнения е предназначено да служи като учебно помагало по дисциплината „Радиоприемни устройства" за редовните и задочните студенти от специалността „Радиотехника" при ВМЕИ „В. И. Ленин". В него са описани лабораторни упражнения, които представляват изследвания на отделни стъпала от високочестотната част на транзисторни… Прочети повече

 •  14 February 2017 17:08
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на машиностроенето. Част 2-3. П. Патарински

В книгата са разгледани основните, общите и теоретичните въпроси, свързани с изработването на детайлите и сглобяването на възлите и машините. Тя е учебник за студенти от специалността технология на машиностроенето и металорежещи машини. Може да бъде полезна и на студентите от другите машиностроителни специалности, които изучават в съкратен обем основите… Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече


Количествени методи и модели. Учебник за дистанционно обучение. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. Прочети повече

 •  14 February 2017 16:46
 •  286
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Количествени методи и модели. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. Прочети повече

 •  14 February 2017 16:36
 •  164
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистика. Нигрета Величкова, Веселка Павлова

Учебник за дистанционно управление. Фундаментални учебни дисциплини. Тираж 500 броя. Предговор Учебникът „Статистика - основен курс" е предназначен за студенти, които са предпочели дистанционната форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" в Университета за национално и световно стопанство. Целта е бъдещите… Прочети повече

 •  14 February 2017 16:31
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрофизични и електрохимични технологии в машиностроенето. А. Георгиев

В учебника се разглеждат физичните основи, техноловични-те характеристики и особености на електрофизичните и електро-химичните процеси, прилагани в машиностроителното производство и електрониката. Дават се осНовни сведения за използваните съоръжения и технологична екипировка. Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Машиностроителни… Прочети повече

 •  14 February 2017 16:26
 •  229
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физикохимия в два тома. Том 2. Разтвори, електрохимия, химическа кинетика, фотохимия. А. И. Бродски

Физикохимия в два тома. Том 2: Разтвори, електрохимия, химическа кинетика, фотохимия. Темите в книгата: Разтвори на електролити Правило на фазите и неговите приложения Електропроводимост на разтворите Електролитна дисоциация Химическо равновесие в разтворите Галванични елементи Електродни процеси Адсорбация Теория на химическата кинетика Катализ Фотохимически… Прочети повече

 •  14 February 2017 16:14
 •  132
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Решени примери по основи на електротехниката. Част 1. Самуил Фархи

Второ издание. Съдържанието на книгата обхваща всички раздели на курса „Основи на електротехниката" и отговаря на учебната програма по тази дисциплина. Книгата е предназначена за студентите от електротехническия институт в София. С нея се цели да се подпомогнат учащите се в по-задълбочено усвояване на методите за изчисление на електрическите и… Прочети повече

 •  14 February 2017 11:41
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на националното и световното стопанство. Колектив

Авторски колектив: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, И. Стоянов, Л. Спасов, Ил. Петкова, Н. Неделчев, Вл. Мигев, Н. Колев, Сн. Любенова, Ев. Костов, Б. Байков, Л. Велева, М. Маринова, М. Друмева, М. Димитров. Второ преработено и допълнено издание. Предлаганият учебник "История на националното и световното стопанство" е предназначен за студентите… Прочети повече


Преобразувателна техника. М. Бобчева, С. Табаков, П. Горанов

В учебника са описани свойствата на мощните полупроводникови прибори и на основните схеми на полупроводниковите преобразуватели на електрическа енергия: токоизправители, постояннотокови и променливотокови регулатори, инвертори. Разгледан е принципът на действие на различните схеми и е даден анализ на електромагнитните процеси. Описани са принципите… Прочети повече

 •  14 February 2017 11:17
 •  209
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание в електрониката. Колектив

Ръководството е написано по утвърдената учебна програма на дисциплината "Материалознание", която се чете на студентите от първи курс, бакалавърска степен на слаботоковите специалности в Техническия университет - София и филиалите му. Разработени са четири лабораторни упражнения, в които се изследват параметрите на проводникови, диелектрични и магнитни… Прочети повече


Ръководство за аудиторни упражнения по теория на сигналите. Г. Стоянов, Р. Кюркчиева

Ръководството съдържа кратка теоретични сведения, упражнения и задачи върху математическото описание на детерминираните и случайните сигнали и на различните видове модулации, описанието на смущенията и моделирането на съобщителните канали, теорията на информацията и шумоустойчивото кодиране. То е написано в съответствие с програмата по дисциплината… Прочети повече

 •  14 February 2017 11:09
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Комуникационна техника. Георги Стоянов, Йорданка Славова

В учебника са дадени основни сведения за характерните сигнали и съобщения, както и сa комуникационните канали, системи и преносни среди. Разгледани, са аналоговите и цифровите многоканални системи, апаратурите за предаване на данни, различните видове комутационни системи и съобщителни мрежи. Обсъдени са въпросите, свързани с разпространението на радиовълните,… Прочети повече


Електронни функционални схеми и устройства. Румен Каров

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение..............................3 Глава 1 Основи на полупроводниковата схемотехника.......5 4.1. Основни сведения и методи за анализ..............................5 1.2. Основни схеми на включване на биполярен транзистор......10 1.3. Основни характеристики и диференциални параметри на биполярен транзистор........14 1.4. Параметри на… Прочети повече

 •  14 February 2017 11:00
 •  143
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по качество и надежност на електронна апаратура. А. Анадонова, Н. Атанасова, Н. Йорданов, Д. Димитро

Тираж 100 броя. Ръководството съответства на едноименната дисциплина за студентите бакалаври от специалност електронна техника при Технически Университет - София. Семинарните и лабораторните упражнения разглеждат статистическите методи за управление на качеството, методи за прогнозиране, оценяване и развитие на надеждността и подходите за осигуряване… Прочети повече

 •  14 February 2017 10:54
 •  131
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Реторика и ораторско изкуство. Записки по теория и практика на публичната реч. Йордан Ведър

СЪДЪРЖАНИЕ Необходима предистория.......7 За предмета на реториката.............23 Родово-видова класификация на ораторските изяви.... 34 Основна реторическа класификация на устните публични изказвания..............58 Докладът като реторическа форма.....62 Речта като реторическа форма............73 Лекцията като реторическа форма.....87 Диалогичните… Прочети повече


Търговски комуникации. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов

Авторски колектив: Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов Ученикът по "Търговски комуникации" е предназначен за студенти от специалност "Икономика на търговията" и "Икономика на кооперациите" в СА " Д. А. Ценов", гр. Свищов. Същият е разработен по приетите учебни програми. Освен това учебникът може да бъде използван за обучение на студентите… Прочети повече