Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Част 1

Учебникът може да се нзпзлзува както от начинаещи, така и от напреднали в тази област Прочети повече


Приложна екология и икономика на околната среда

Глобалният характер на съвременната екологична криза Прочети повече
Геоикономика

Природен комплекс и областно стопанство в България Прочети повече


Правна култура на бизнес ръководителя. Радиолекции. Александър Велев, Михаил Коджабашев

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат текстовете на 20-те лекции от курса „Правна култура на бизнес ръководителя I", излъчвани през зимния семестър на учебната 1993/94 година. ПРАВНА КУЛТУРА НА БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛЯ I - радиолекции Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън… Прочети повече


Икономически теории. Учебник за дистанционно обучение. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса Икономически теории" от Първо квалификационно равнище. Автор на всички теми е доц. д-р Светла Тошкова. ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното… Прочети повече

 •  15 April 2017 18:48
 •  224
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Автор на теми 1, 3, 7, 8, 10 и 11 е гл.ас. к.и.н. Димитър Димитров, а на теми 2, 4, 5, 6, 9 и 12 - гл.ас. к.и.н. Нинел Нешева-Кьосева. СРАВНИТЕЛНА СТОПАНСКА… Прочети повече


Управление на промените и фирмена култура. Център по дистанционно обучение. Юрий Алкалай

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Управление на промените и фирмена култура" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автор на всички теми е Доц. Юрий Алкалай. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ И ФИРМЕНА КУЛТУРА Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Техника на външнотърговската дейност. Център по дистанционно обучение. Цветана Инджова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Техника на външно търговската дейност" от специализацията „Управление на малка и средна фирма", излъчвани през зимния семестър на учебната 1994/95 година. Автор на всички теми е ст.н.с. к.ик.н. Цветанка Инджова. ТЕХНИКА НА… Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане. Център по дистанционно обучение. Теменужка Газдова, Теменужка Цветанова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Данъчно облагане. Застраховане" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автори на всички теми са Теменуга Газдова и Теменужка Цветанова ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ЗАСТРАХОВАНЕ Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Икономика на труда. Йордан Съев

Учебникът е предназначен специално за студентите на ЦДО към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Икономика на труда" от базисните курсове на обучение. Автор на всички теми е гл. ас., д-р Йордан Съев. ИКОНОМИКА НА ТРУДА Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература… Прочети повече


Въведение в икономиката. Част 1. Радиоуниверситет. Георги Манлиев

Книгата е предназначена за радиостудентито на Нов български университет. В нея се съдържат допълнителни материали към лекциите от курса „Въведение в икономиката -1 част", излъчвани през зимния семестър на учебната 1992/93 година. Автор на всички томи е доц.Георги Манлиев, к.ик.н. ВЪВЕДЕНИЕ И ИКОНОМИКАТА. 1ч. (допълни материали) Всяко препечатване или… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:37
 •  369
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на публичните финанси. Румен Брусарски

Съдържание Увод..................................................................................................................................................9 Първа глава ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО.............................................................................11 1.1. Икономическа ефективност....................................................................................11… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

ПРЕДГОВОР Ръководството представлява второ допълнено и коригирано издание на ръководството „Електрически и магнитни измервания", издание на ДИ „Техника" ог 1971 г. Написано е от колектив при катедра „Електроизмервателна техника" на ВМЕИ „Ленин" — София. В него е отразен многогодишният опит на катедрата в прозеждането на лабораторни упражнения по курса… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини. Колектив

В книгата га дядени сснсвни методи и средства за измерването на характерни физични величини и товароподемните машини, начините и обобщените меюдики за изселването им, както и изследването на техните механизми и метални конструкции. Под формата на упражнения са разработени някои изс едвания на товароподемни машини в лабораторни условия. Книгата е предназначена… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:22
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен транспорт. Стефан Цанков

Настоящият учебник е съставен съгласно програмата по дисциплинатѳ "Международен транспорт", която се изучава в Търговския факултет при Висшия икономически институт "Карл Маркс". Учебникът е предназначен за студентите от специалността Външна тъоговия но същият може да се полэува и от служителите в системата на Министерството на външната… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:18
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Микроикономика. Лилия Йотова

Предговор Съвременната икономическа теория обобщава продължителната еволюция на пазарното стопанство, принципите на конкуренцията и свободата на избора. Условията на посттоталитарна трансформация и изграждането на демократичните структури на нашето общество изискват научни познания за същността:а пазарните отношения и механизмите на функциониране на… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:15
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Макроикономика. Стоядин Савов

Упражнение по икономическо мислене 1. "Загубата на пазари на Изток не може да бъде компенсирана 6 средносроче-период с увеличаването им на Запад." Съгласни ли сте с това твърдение? Ако кои са вашите съображения? 2. Политиката на раздробяване на наши корпоративни предприятия под пред.-.:: за демонополизиране беше погрешна. През периода 1991-93 г. само… Прочети повече


Регионална икономика. Людмил Георгиев

Людмил Георгиев Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:00
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психиатрия. Учебник за студенти по медицина. Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев

Психиатрия Учебник за студенти по медицина Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев Прочети повече


Инвестиционни решения и инвестиционнен риск във фирмата. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев

Инвестиционни решения и инвестиционен риск във фирмата СЪДЪРЖАНИЕ Въведение...........................................................................4 Глава първа....................................................................6 ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР ВЪВ ФИРМАТА..............................................................6… Прочети повече

 •  15 April 2017 14:47
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Славянски езици. Очерци и текстове. Людвиг Селимски

СЪДЪРЖАНИЕ 3. Праславянският език — изходно състояние за славянските езици. . . . 5 2. Източнославянски езици.......................-20 3. Руски език.............................25 3.20. Текст на руски език за анализ.................30 3.21. Образец за анализ.......................32 4. Украински език...........................34 4.5. Текст на украински… Прочети повече

 •  15 April 2017 14:16
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кондензационни уреди. К. Шушулов

В учебника са изложени основните въпроси от теорията, изчисляването и конструирането на турбинните кондензатори, променливите режими при тяхната работа и въпроси, свързани с експлоатацията им. Разгледани са теорията и методите за изчисляване на пароструйните и водоструйните ежектори. Дадени са основни сведения за изчисляване и конструиране на топлообменните… Прочети повече

 •  15 April 2017 14:12
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. Тошо Трифонов Качаунов

Качаунов Т.Тр. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, София, ВТУ "Т.КаблешкоВ", 2005г. В учебника са разгледани основните принципи на моделиране на транспортните системи. Специално внимание е отделено на приложението на съвременни методи като: приложна статистика, теория на масовото облсужване, имитационно моделиране, теория на… Прочети повече


Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство. Учебник за студентите от УНСС. Николай Николов, Георги Иванов, Лачо Стефанов

Учебникът е написан в съответствие с програмата на дисциплината Икономикома-тематическо моделираме на селскостопанското производство. Съдържа увод и четири раздела. В увода се изясняват понятията модел, моделиране и икономико-математически модел, разглеждат се предимствата и недостатъците на метода на математическото моделиране. Първи раздел е посветен… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:37
 •  117
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:35
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични, и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както1 и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:30
 •  162
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Сборник от задачи и методически указания. Колектив

Сборникът е написан в съответствие с учебната програма по съпротивление на материалите за машиностроителните специалности във ВТУЗ. Дадени са най-необходимите формули и методически указания за решаване на задачите, много решени и нерешени задачи за самостоятелна подготовка. В настоящото издание са преработени основно гл. 3, 4 и 12. Добавени са нови… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече


Програмиране на Паскал. Стойчо Стойчев, Никола Касабов

В учебното помагало по програмиране на езика ПАСКАЛ е описан приетият международен стандарт на този език. Програма, написана според стандарта на езика, може да се изпълки на всяка изчислителна машина и да се транслира от всеки неин транслатор. Не се разглеждат особеностите на отделните компилатори - реализации на езика, свързани предимно с обработката… Прочети повече


Електронноизчислителна техника. Стойчо Стойчев, Никола Касабов

В учебника са разгледани аритметичните, логическите и алгоритмичните основи, както и структурата и организацията на ЕИМ. Описани са операционните системи за големи ЕИМ (ОС за ЕС ЕИМ), мини-ЕИМ (ДОС — РВ заСМ4) и микрокомпютри (МДОС за ИЗОТ-0220). Отделено е място за организацията на микропроцесорите от фамилиите СМ 600, К580, МС 68000, 18086 и тяхното… Прочети повече


Електронноизчислителна техника. Н. Касабов, Р. Романски

Учебникът обхваща различни аспекти на електронноизчислителната техника — от логическите и аритметичните основи, през операционните системи и организацията на компютърни системи, до системите с изкуствен интелект. Целта е да се изложат принципите, а не фактите — те са дадени само като илюстрация. Учебникът е предназначен за студентите от специалност… Прочети повече

 •  15 April 2017 11:46
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Програмиране и използване на изчислителни системи. Част 1. Д. Батанов, Г. Гочев, А. Хачикян

Съдържание Предговор........................................................3 Плава първа. Въведение в използупане ва изчислителните системи 1. Поставяне и решаване на роблеми .............................5 Х.2. Електронни изчислителни машини и изчислителни системи ......9 Х.З. Решаване на проблеми с помощта на изчислителни систсми......15 Глава втора.… Прочети повече

 •  15 April 2017 11:40
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стокознание на продоволствените стоки. Част 1. Андрей К. Андреев

Настоящата книга представлява част 1 на учебника по "Стокознание на продоволствените стоки" за висшите икономически учебни заведения, съставен в съответствие с утвърдената учебна програма по дисциплината. В тази част на учебника са разгледани следните раздели на учебния курс: "Въведение в стокознанието на продоволствените стоки", "Мляко… Прочети повече


Курсово проектиране по електронни цифрови машини - процесори. А. Егоров, Р. Романски, О. Чипев

Книгата е ръководство за курсово проектиране по дисциплината "Електронни цифрови машини - процесори" за студенти от специалността "Изчислителна техника", 8 семестър, Технически университет - София. В нея са описани подробно курсовите постановки и типовите задания при проектиране и изследване на процесорни устройства, реализирани чрез… Прочети повече


Водоснабдяване и канализация. Христо Хаджиев

Предназначен за студентите от специалностите промишлено и гражданско строителство и други специалности на ВИСИ, но може да се използва и за целите на практиката. Прочети повече

 •  15 March 2017 21:26
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Електрически измервания. Николай П. Колев, Атанас И. Лазаров, Емил Х. Манов, Борис И. Матраков, Васил Н. Туренков

В учебника са дадени основни сведения за устройството и приложението на най-разпространените електроизмервателни средства и са разгледани методите за измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини. Изложени са и основите на теорията на измерването, теорията на грешките и обработката на резултатите от измерването. Учебникът е предназначен… Прочети повече