Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  14 March 2016 17:47
 •  266
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Процеси, апарати и машини в химическата технология. Учебник за XI клас (II степен) на ЕСПУ. Александър Асенов Александров, Павел Иванов Панев

ПРЕДГОВОР В дисциплината процеси, апарати и машини в химичната технология се изучават общите закономерности на физичните и физикохимични процеси в химичните производства, конструкциите и принципът на действие на най-важните съоръжения, в които се провеждат, и методите за тяхното изчисляване. Този подход позволява да се изяснят общите закономерности… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:42
 •  97
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Учебник за техникумите по хранително-вкусова промишленост. Колектив

Учебникът е написан съгласно учебна програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по хранително-вкусова промишленост, специалност „Машини и апарати за хранителната промишленост". Разгледани са областта на приложение, устройството, принципът на действие, регулирането, настройването и поддържането, както и конструктивните, якостните… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:37
 •  181
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. За V курс на техникумите по механотехника. Гаврил Жеков

Шестото издание на книгата „Двигатели с вътрешно горене" разглежда: Възпламеняването на горивната смес в двигателите с вътрешно горене; регулиране на горивото; видове двигатели ; газгенераторни уредби и двигатели ; уредби и двигатели за сгъстени и втечнени газове; дизелови двигатели; двигатели с впръскване на леко гориво; двигатели с нажежена глава… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:33
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Конструкция на автомобила и трактора. К. Цветков, И. Кременски

В книгата са разгледани устройството, действието и регулирането на агрегатите и механизмите на автомобилите и тракторите, които намират най-широко гриложение в автотранспорта и селското стопанство, както и теорията и изпитването на автомобила и тракюра. Разгледани са също така специалните автомобили и трактори и работното им обзавеждане. Книгата е… Прочети повече

 •  14 March 2016 17:29
 •  120
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. П. Панайотова, В. Пеев

Учебник за техникумите по електротехника. Прочети повече
Технология и обзавеждане на производството на електроизмервателни апарати. П. Буловски, А. Лукичев

В книгата са разгледани основните въпроси от технологията и обзавеждането на производството на електроизмервателни апарати във всички фази на процеса. Изложени са теоретичните основи на изграждането на технологичните процеси, технологичните, особености и обзавеждането, което се използува при изработването както на детайлите с общо предназначение, така… Прочети повече


Сплиткознание за III и IV курс на техникумите по текстил. Тъкачен отдел. Ст. Съмналиев, Ст. Каравълев, Цв. Сарпионова

Тираж 700 екземпляра. СЪДЪРЖАНИЕ Глава I. Сплитки за двойни и многослойни платове Сплитки за двойни платове..................................................3 Сплитки за двойни платове с изпълващ вътък.......................10 Сплитки за двойни платове с изпълваща основа............................12 Сплитки за двойни платове със свързващ вътък..........................14… Прочети повече

 •  14 March 2016 15:12
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 2. Б. Сандалски, Е. Златанова

Учебник за техникумите по машиностроене. Прочети повече

 •  14 March 2016 15:07
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на пластмасите. Колектив

Учебникът е предназначен за учениците от II, III и IV курс на техникумите по каучук и пластмаси. Тематиката и обемът на изложения материал съответствуват на учебната програма за тази специалност. В учебника се дават основни данни за суровините и методите за получаване на полимерите, техните химични и физикохимични свойства, методите за преработка и… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Машинознание. Учебник за III и IV курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура. Данаил Станев, Димитър Елефтеров, Цаню Станев

В учебника «Машинознание», съобразен с предварително одобрената учебна програма за техникумите по дървообработване и вътрешна-архитектура, са разгледани машиностроителните материали, основните положения на теорията за рязането на дървесината, дърво-режещите инструменти, дървообработващите машини с преобладаващо приложение в мебелното производство,… Прочети повече


Таблици за трасиране на криви по пътища, жп линии и канали. Учебно помагало за строителните техникуми. А. Андреев

В предлаганите таблици за трасиране на криви са дадени елементите на крива от окръжност, абсцисите и ординати-те на точки по окръжността при даден радиус и дължина на дъгата, ординатите на точки по окръжността при дадени абсциси и радиус, периферните ъгли и елементите за трасиране на вертикални криви. Таблиците ще служат за учебно помагало на учениците… Прочети повече

 •  14 March 2016 14:46
 •  77
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Поддръжане и ремонт на радио и телевизионни апаратури. Ангел Сокачев

Учебник за IV курс на техникумите по слаботокова електротехника - специалност "Радио и телевизия" Прочети повече


Технология на производството и монтаж на двигатели с вътрешно горене. Учебник за техникумите по механотехника и енергетика. В. Асенов

Учебникът е предназначен за учениците от III и IV курс на техникумите по механотехника и енергетика, специалност "Двигатели с вътрешно горене" и е написан по учебна програма, одобрена от Министерството на народната просвета. В учебника са разгледани основните въпроси и положения от технологията на машиностроенето, особеностите при изработването… Прочети повече


Техническа механика. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Стоманобетон. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Х. Нисимов, В. Цочева Прочети повече

 •  23 February 2015 07:59
 •  279
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътно строителство. Камен Русинов, Иван Иванов.

Пътно строителство. Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура". Камен Русинов, Иван Иванов Прочети повече

 •  23 February 2015 07:55
 •  655
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Електротехника. Учебник за II и II курс на професионално-техническите училища по електротехника Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов Прочети повече

 •  17 February 2015 14:46
 •  435
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технически средства за автоматизация. К. Г. Костов

Учебник за техникумите, специалност Автоматизация на прозводството. Прочети повече

 •  17 February 2015 14:38
 •  247
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПроизводство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци. Й. Петков

Производство и монтаж на елементи за сглобяеми стрителни конструкци Й. Петков Прочети повече •  17 February 2015 14:22
 •  268
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шевни машини и съоръжения. Кирил Трифонов

Шевни машини и съоръжения Кирил Трифонов Прочети повече

 •  17 February 2015 14:17
 •  491
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 February 2015 14:13
 •  155
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Eлектротехника и електроника. Илия Тонев

Eлектротехника и електроника Илия Тонев Прочети повече


Машинно и електротехническо чертане. А. Рашков, М. Джинева

Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника. Прочети повече

 •  17 February 2015 14:02
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на химичните влакна. В. Божорова

Технология на химичните влакна Учебник за СПТУ по химическа промишленост Прочети повече


Електронни полупроводникови прибори. Иван Стоянов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по материали и градивни елементи в електрониката и е одобрен от МОМН. Предназначен е за учениците от техникумите по електроника,специалности електронна техника,конструиране и технология на електронни елементи, конструиране и технология на радиохидроакустична апаратура. Прочети повече


Материали за обувното производство. В. Владимиров

Материали за обувното производство В. Владимиров Прочети повече

 •  17 February 2015 12:17
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електро-монтажното дело. А. Савов

Основи на електро-монтажното дело А. Савов Прочети повече

 •  17 February 2015 12:12
 •  232
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 2. Б. Сандалски

Машинно чертане. Част 2 Б. Сандалски Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. Колектив

Учебник за СПТУ по електро-промишленост. К. Боянов и колектив. Прочети повече


Електрически измервания. П. Панайотова, В. Пеева

Учебник за техникумите по електротехника. Прочети повече


Радиоприемни устройства. В. Младенова, Н. Пенчев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МОМН. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по електроника, специалност "Радиотехника и телевизия". Участието на авторите при написването на учебника е следното: глави от 1 до 7 са разработени от Виолета Младенова, а глави от 8 до 13 - от Никола Пенчев. Учебникът е одобрен… Прочети повече


Сборник тестове по машинни елементи и взаимозаменяемост. П. Панайотов

В сборника са разработени тестове по предмета "Машинни елементи и взаимозаменяемост" съобразно с действащата учебна програма. Сборникът е одобрен от МОН като учебно помагало с протокол №6 от 13.12.2000 г. и е предназначен за учащите и учителите от техникумите и професионалните гимназии, в чиито учебни планове е включен този предмет. Прочети повече


Частно животновъдство. Колектив

В. Лазаров и колектив. Учебник за селско стопански техникуми : Включва темите за отглеждане на: - Рибовъдство.........................7 - Птицевъдство.......................77 - Зайцевъдство......................154 - Коневъдство.......................165 - Магаревъдство и мулепроизводство..206 - Говедовъдство.....................210 - Биволовъдство.....................307… Прочети повече


Мостово строителство. Андрей Андреев

Учебник за V курс на строителните техникуми. Прочети повече