Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  27 June 2017 12:49
 •  216
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 June 2017 12:30
 •  166
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 2

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече

 •  27 June 2017 12:25
 •  173
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 3

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин". Прочети повече


Ръководство за упражнения по геодезия

Ръководството е предназначено за студентите от Инженерно-строителния институт, но може да се използува и от инженерите и техниците в практиката. Прочети повече

 •  26 June 2017 13:53
 •  143
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кабелни съобщителни линии

Учебникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин' — София, ВМЕИ—Варна и ВНВТУ "Т. Каблешков" — София. Той може да се използува и от научни работници, аспиршти, инженери и техници, които работят в областта на съобщителната техника. Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини

Книгата е предназначена за студенти от специалноста "Подемно транспортни, строителни и минни машини". Може да служи и на инженерно-техническите работещи от научно-изследователските институти, развойни бази и предприятия. Прочети повече

 •  26 June 2017 09:23
 •  193
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални микросхеми

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на факултетите по радиоелектроника и автоматика на ВМЕИ „В-И. Ленин" — София. Прочети повече

 •  24 June 2017 15:06
 •  213
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане и стандартизация

Учебник за студенти от машиносроителните специалности на висшите машинно-електротехнически институти и широк кръг и нженерно технически кадри. Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Сборник решени задачи по програмиране и използуване на изчислителни системи

Сборникът е предназначен за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин", изучаващи дисциплината програмиране и използуване па изчислителни системи Прочети повече


Програмиране и използуване на изчислителни системи. Част 1

Учебникът може да се нзпзлзува както от начинаещи, така и от напреднали в тази област Прочети повече


Приложна екология и икономика на околната среда

Глобалният характер на съвременната екологична криза Прочети повече
Геоикономика

Природен комплекс и областно стопанство в България Прочети повече


Правна култура на бизнес ръководителя. Радиолекции. Александър Велев, Михаил Коджабашев

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат текстовете на 20-те лекции от курса „Правна култура на бизнес ръководителя I", излъчвани през зимния семестър на учебната 1993/94 година. ПРАВНА КУЛТУРА НА БИЗНЕС РЪКОВОДИТЕЛЯ I - радиолекции Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън… Прочети повече


Икономически теории. Учебник за дистанционно обучение. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса Икономически теории" от Първо квалификационно равнище. Автор на всички теми е доц. д-р Светла Тошкова. ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното… Прочети повече

 •  15 April 2017 18:48
 •  195
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Сравнителна стопанска история" от Първо квалификационно равнище. Автор на теми 1, 3, 7, 8, 10 и 11 е гл.ас. к.и.н. Димитър Димитров, а на теми 2, 4, 5, 6, 9 и 12 - гл.ас. к.и.н. Нинел Нешева-Кьосева. СРАВНИТЕЛНА СТОПАНСКА… Прочети повече


Управление на промените и фирмена култура. Център по дистанционно обучение. Юрий Алкалай

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Управление на промените и фирмена култура" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автор на всички теми е Доц. Юрий Алкалай. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ И ФИРМЕНА КУЛТУРА Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Техника на външнотърговската дейност. Център по дистанционно обучение. Цветана Инджова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Техника на външно търговската дейност" от специализацията „Управление на малка и средна фирма", излъчвани през зимния семестър на учебната 1994/95 година. Автор на всички теми е ст.н.с. к.ик.н. Цветанка Инджова. ТЕХНИКА НА… Прочети повече


Данъчно облагане. Застраховане. Център по дистанционно обучение. Теменужка Газдова, Теменужка Цветанова

Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Данъчно облагане. Застраховане" от специализацията „Управление на малка и средна фирма". Автори на всички теми са Теменуга Газдова и Теменужка Цветанова ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ЗАСТРАХОВАНЕ Всяко препечатване или използване на текстове… Прочети повече


Икономика на труда. Йордан Съев

Учебникът е предназначен специално за студентите на ЦДО към Нов български университет. В него се съдържат подготвителни материали за курса „Икономика на труда" от базисните курсове на обучение. Автор на всички теми е гл. ас., д-р Йордан Съев. ИКОНОМИКА НА ТРУДА Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература… Прочети повече


Въведение в икономиката. Част 1. Радиоуниверситет. Георги Манлиев

Книгата е предназначена за радиостудентито на Нов български университет. В нея се съдържат допълнителни материали към лекциите от курса „Въведение в икономиката -1 част", излъчвани през зимния семестър на учебната 1992/93 година. Автор на всички томи е доц.Георги Манлиев, к.ик.н. ВЪВЕДЕНИЕ И ИКОНОМИКАТА. 1ч. (допълни материали) Всяко препечатване или… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:37
 •  330
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на публичните финанси. Румен Брусарски

Съдържание Увод..................................................................................................................................................9 Първа глава ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО.............................................................................11 1.1. Икономическа ефективност....................................................................................11… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

ПРЕДГОВОР Ръководството представлява второ допълнено и коригирано издание на ръководството „Електрически и магнитни измервания", издание на ДИ „Техника" ог 1971 г. Написано е от колектив при катедра „Електроизмервателна техника" на ВМЕИ „Ленин" — София. В него е отразен многогодишният опит на катедрата в прозеждането на лабораторни упражнения по курса… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини. Колектив

В книгата га дядени сснсвни методи и средства за измерването на характерни физични величини и товароподемните машини, начините и обобщените меюдики за изселването им, както и изследването на техните механизми и метални конструкции. Под формата на упражнения са разработени някои изс едвания на товароподемни машини в лабораторни условия. Книгата е предназначена… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:22
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международен транспорт. Стефан Цанков

Настоящият учебник е съставен съгласно програмата по дисциплинатѳ "Международен транспорт", която се изучава в Търговския факултет при Висшия икономически институт "Карл Маркс". Учебникът е предназначен за студентите от специалността Външна тъоговия но същият може да се полэува и от служителите в системата на Министерството на външната… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:18
 •  193
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Микроикономика. Лилия Йотова

Предговор Съвременната икономическа теория обобщава продължителната еволюция на пазарното стопанство, принципите на конкуренцията и свободата на избора. Условията на посттоталитарна трансформация и изграждането на демократичните структури на нашето общество изискват научни познания за същността:а пазарните отношения и механизмите на функциониране на… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:15
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Макроикономика. Стоядин Савов

Упражнение по икономическо мислене 1. "Загубата на пазари на Изток не може да бъде компенсирана 6 средносроче-период с увеличаването им на Запад." Съгласни ли сте с това твърдение? Ако кои са вашите съображения? 2. Политиката на раздробяване на наши корпоративни предприятия под пред.-.:: за демонополизиране беше погрешна. През периода 1991-93 г. само… Прочети повече


Регионална икономика. Людмил Георгиев

Людмил Георгиев Какво представлява регионалната икономика? Книгата предлага богат спектър от теми, които започват от предмета и задачите на науката и достигат до съвременното състояние на регионалната икономика - "Закономерности и принципи за териториално разположение и развитие на производствени и обслужващи обекти", "Регионализация и… Прочети повече

 •  15 April 2017 15:00
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психиатрия. Учебник за студенти по медицина. Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев

Психиатрия Учебник за студенти по медицина Иван Темков, Владимир Иванов, Тошо Ташев Прочети повече


Инвестиционни решения и инвестиционнен риск във фирмата. Величко Адамов, Румяна Лилова, Васил Захариев

Инвестиционни решения и инвестиционен риск във фирмата СЪДЪРЖАНИЕ Въведение...........................................................................4 Глава първа....................................................................6 ОСНОВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР ВЪВ ФИРМАТА..............................................................6… Прочети повече

 •  15 April 2017 14:47
 •  143
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Славянски езици. Очерци и текстове. Людвиг Селимски

СЪДЪРЖАНИЕ 3. Праславянският език — изходно състояние за славянските езици. . . . 5 2. Източнославянски езици.......................-20 3. Руски език.............................25 3.20. Текст на руски език за анализ.................30 3.21. Образец за анализ.......................32 4. Украински език...........................34 4.5. Текст на украински… Прочети повече

 •  15 April 2017 14:16
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Кондензационни уреди. К. Шушулов

В учебника са изложени основните въпроси от теорията, изчисляването и конструирането на турбинните кондензатори, променливите режими при тяхната работа и въпроси, свързани с експлоатацията им. Разгледани са теорията и методите за изчисляване на пароструйните и водоструйните ежектори. Дадени са основни сведения за изчисляване и конструиране на топлообменните… Прочети повече


Моделиране и оптимизация на транспортните процеси. Тошо Трифонов Качаунов

Качаунов Т.Тр. Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, София, ВТУ "Т.КаблешкоВ", 2005г. В учебника са разгледани основните принципи на моделиране на транспортните системи. Специално внимание е отделено на приложението на съвременни методи като: приложна статистика, теория на масовото облсужване, имитационно моделиране, теория на… Прочети повече


Икономико-математическо моделиране на селскостопанското производство. Учебник за студентите от УНСС. Николай Николов, Георги Иванов, Лачо Стефанов

Учебникът е написан в съответствие с програмата на дисциплината Икономикома-тематическо моделираме на селскостопанското производство. Съдържа увод и четири раздела. В увода се изясняват понятията модел, моделиране и икономико-математически модел, разглеждат се предимствата и недостатъците на метода на математическото моделиране. Първи раздел е посветен… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:37
 •  94
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:35
 •  149
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металознание. Ангел Балевски

В учебника се разглеждат въпросите, изясняващи връзката между структурата и свойствата на металите, влиянието, което оказват различни видове топлинни, механични, и други въздействия върху структурата, а оттам и върху свойствата на металите, както1 и някои въпроси, свързани с практическото използуване на най-важните метали и сплави. Разгледана е теорията… Прочети повече

 •  15 April 2017 12:30
 •  126
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Сборник от задачи и методически указания. Колектив

Сборникът е написан в съответствие с учебната програма по съпротивление на материалите за машиностроителните специалности във ВТУЗ. Дадени са най-необходимите формули и методически указания за решаване на задачите, много решени и нерешени задачи за самостоятелна подготовка. В настоящото издание са преработени основно гл. 3, 4 и 12. Добавени са нови… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече


Ръководство по цифрови ЕИМ. Б. Боровски, А. Егоров

Книгата е ръководство за провеждане на лабораторни занятия по дисциплината електронни цифрови машини за студенти от специалността изчислителна техника при ВМЕИ "В.И.Ленин". В нея са описани подробно лабораторните постановки, разработени за трите основни теми от дисциплината - представяне, обработка и контрол на данните в процесори; организация… Прочети повече