Преглед Категория › Икономика, бизнес и финанси


Как да започнем собствен малък бизнес. Колектив

Наръчникът е предназначен специално за начинаещи предприемачи от цялата страна. Прочети повече


Международни икономически отношения. Руска Димова

Съдържание Увод..........................................................................................................................................7 I. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА..............................................................................................11 1. Развитие, глобални измерения и структура… Прочети повече


Makroökonomik und neue Makroökonomik. Bernhard Felderer, Stefan Homburg

Inhaltsangabe Die hervorragende Aufnahme, die dieses Buch seit seinem erstmaligen Erscheinen im Jahr 1984 in der Fachwelt und bei den Studenten erfahren hat, zeigt, daß es den Autoren gelungen ist, den Leser umfassend in den derzeitigen Stand der makroökonomischen Theorie einzuführen. Das Buch, das auch in englischer, griechischer, russischer, slowakischer… Прочети повече


Übungsbuch Makroökonomik. Bernhard Felderer, Stefan Homburg

Übungsbuch Makroökonomik Bernhard Felderer, Stefan Homburg Прочети повече


Организирани пазари. Симеон Елазаров, Благодатка Маркова, Христо Миленков

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР.......................................................................................................................................7 Раздел първи ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НЛ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПАЗАРИ..............................................9 1. Пазарна инфраструктура на бизнеса.....................................................................................9… Прочети повече

 •  05 February 2017 10:01
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Моделиране на икономическите процеси. Камен Миркович

ПРЕДГОВОР Необходимостта от излизане на второто издание на учебника по моделиране на икономическите процеси се налага от две обстоятелства. Едното г изчерпването на първото издание, от което се подготвят студентите от специалност политическа икономия. Другото е приемането на новия учебен план на специалността и формирането на подобрена учебна програма… Прочети повече

 •  05 February 2017 09:57
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международна икономика. Стефан Стефанов

ПРЕДГОВОР Първото издание на учебника бе публикувано сравнително отдавна - през 1998 г. Това наложи при подготовката на настоящото второ издание авторът да извърши значителна по обем работа по актуализиране, доразвитие и усъвършенстване на материала, за да отрази настъпилите фундаментални промени в световната икономика и във външноикономическите отношения… Прочети повече

 •  05 February 2017 09:53
 •  328
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика. Публичен сектор. Стати Статев, Вера Пиримова, Стела Ралева, Петкан Илиев

Cmamu Cmameß е роден през 1955 г. 6 Бургас. Завършва УНСС, специалност Макроикономика (1980), и Софийския университет - специалност Математика (1984). Доцент, доктор по икономика. Научен секретар е на специализирания съвет по „Икономическа теория и макроикономика" към ВАК, декан на Общоико-номическия факултет в УНСС и директор на Центъра за изнесено… Прочети повече


Наръчник на икономиста. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЧАСТ ПЪРВА - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.....................5 ЧАСТ ВТОРА- ОБЛАГАНЕ НАДОСТАВКИТЕ................................................................................15 Глава първа - Място на изпълнение............................................................................................15 Глава… Прочети повече


Какво всеки трябва да знае за икономиката и просперитета. Джеймс Д. Гуортни, Ричард Л. Страуп

Увод Защо трябва да прочетете тази книга? Ние разбираме, че вашето време е ценно. Повечето от вас нямат желание да прекарват дълго време в учене на нови термини, запаметяване на формули или усвояване на подробности, които имат значение само за професионалните икономисти. Това, което желаете, са онези прозрения на икономическата наука, които наистина… Прочети повече

 •  04 February 2017 22:11
 •  245
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

An Introduction to Global Financial Markets. Stephen Valdez, Philip Molyneux

Sixth Edition SHORT CONTENTS Contents List of Figures List of Tables Preface to the Fifth Edition Preface to the Sixth Edition Companion Website Acknowledgements Abbreviations Part One: Introduction 1 The Debt Merry-Go-Round Part Two: Banking 2 Banking Background 3 The Role of the Central Bank 4 Commercial Banking 5 Investment Banking Part Three: Securities… Прочети повече


Речник по пазарна икономика. Колектив

ПРЕДГОВОР С прехода към пазарпа икономика и новото икономическо мислене, в нашия език навлязоха много нови понятия и дефиниции по проблемите на пазарното стопанство. Значителна част от тях се срещат за пръв път в теорията и практиката ни. Очевидно все повече се чувства необходимостта от речник, който да обхваща термините по пазарна икономика. Особено… Прочети повече


A Company in History Solvay 1863-2013. Book and CD. Kenneth Bertrams

A COMPANY IN HISTORY SOLVAY, 1863-2013 To what extent is a family business the outcome of a business family? Are inventors working on their own or relying on a wide array of associates? What is the impact of world politics on multinational companies? Do they "think global and act local" or do they proceed the other way around? This book intends to… Прочети повече


Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия. Славчо Сираков

Предлаганият учебник е разработен в съответствие с учебната програма на дисциплината "Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия", преподавана като спецкурс към дисциплината "Конюнктура и прогнозиране на международните пазари". Поради това настоящият курс е разработен като логично продължение на разгледаните в публикувания… Прочети повече

 •  04 February 2017 20:58
 •  133
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

100% Forex - учим и печелим заедно. Ангел Даражанов, Васил Банов, Мирослав Козаров

Тази книга по своята същност представлява добре систематизирано и достатъчно изчерпателно помагало за всестранна подготовка, необходима за опериране на международните финансови пазари. Целта й е да ви предаде в концентриран вид солидни знания и умения за действия в реални условия на тези пазари. Авторите са водещи специалисти в своята област, практици… Прочети повече


Пари. Банки. Кредит. Паричната политика на централната банка. Милети Младенов

Пари. Банки. Кредит Паричната политика на централната банка Милети Младенов Прочети повече


Проучване и прогнозиране на туристическия пазар. Светла Ракаджийска

Буркото развитие на туризма - вътрешен и международен постави с особена важност пред специалистите от теорията и практиката проблимите на пазарните отношения. Стана ясно, че ефективността от развитието на туризма е пряк резултат от условията, в които се реализират туристическите услуги и стоки, т.е. от състоянието и развитието на туристическия пазар;… Прочети повече


Застраховане. Принципи и практика. Дейвид Е. Бланд

СЪДЪРЖАНИЕ 1: ПРОИЗХОД НА ЗАСТРАХОВАНЕТО A Увод 1/2 Б Рискът и застраховането 1/8 В Защита 1/12 Г Стойност 1/13 д Отношение към риска 1/15 Е Заключение 1/16 2: ПРИНЦИПИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС А Увод 2/2 Б Предимства на застраховането 2/3 В Застраховаеми рискове 2/4 Г Организация на застрахователния бизнес 2/6 Д Лицензиране и регулиране 2/10 Е Самозастраховане… Прочети повече


The Fabulous Decade: Macroeconomic Lessons from the 1990s. Alan S. Blinder, Janet L. Yellen

Alan S. Blinder is the Gordon S. Rentschler Memorial Professor of Economics and codirector of the Center for Economic Policy Studies at Princeton University. He is also a partner in Promontory Financial Group and vice chairman of the G7 Group. He served as vice chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System from June 1994 until January… Прочети повече


Банков маркетинг. Мариана Асенова, Емил Михайлов, Бисер Кръстев

Въведение В условията на съвременното пазарно стопанство ролята на търговските банки като финансови посредници става все по-значима. За да се издигнат на по-високо равнище взаимоотношенията им с корпоративните и индивидуални клиенти е необходимо широко да се използват възможностите на маркетинга. В основата на банковия маркетинг стои пазарът на банковите… Прочети повече


Валутни отношения в туризма. Ст. Цонев, В. Бонев, К. Костадинов

Цонев, Ст., В. Бонев, К. Костадинов. Валутни отношения в туризма. Варна, «Г. Бакалов», 1985 г. Учебникът разглежда проблемите на валутните отношения въобще и в частност в туризма. Проследени са най-общите характерни черти на валутните отношения при капитализма и социализма, като се отделя по-голямо внимание на валутните системи на двете обществено-икономически… Прочети повече


Икономика на труда. Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов, Лалко Дулевски

Във въведението се разглежда същността на труда в контекста на различните научни дисциплини и по-специално неговата икономическа интерпретация; съдържанието на икономическите и на социалните функции на труда, както и съотносителността между тях; основните характерни черти на съвременния труд, дефинирани в международните и националните правни норми.… Прочети повече


Икономика на труда. Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов, Лалко Дулевски

Във въведението се разглежда същността на труда в контекста на различните научни дисциплини и по-специално неговата икономическа интерпретация; съдържанието на икономическите и на социалните функции на труда, както и съотносителността между тях; основните характерни черти на съвременния труд, дефинирани в международните и националните правни норми.… Прочети повече

 •  04 February 2017 19:28
 •  151
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на икономическата теория. Учебно-методическо помагало. Колектив

Учебно-методическото помагало "Основи на икономическата теория" е поредната стъпка на преподавателския екип от катедра "Икономикс" към постигане на по-високо качество на обучение на студентите от Университета за национално и световно стопанство. С него се създават всички необходими предпоставки да се обогати и разнообрази учебният процес… Прочети повече


Основи на икономическата теория. Колектив

Съдържание Предговор.....................................................................................................................................7 Първа глава ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ......................................................9 доц. д-р Трендафил Атанасов Атанасов 1. Общественото стопанство - обект на теоретичния… Прочети повече

 •  04 February 2017 19:21
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Forex. Ръководство за успешна търговия на валутния пазар чрез Интернет. Самуел Краудър

Уважаеми читатели Всеки от нас е чел книги или е гледал филми за Уолстрийт и Лондонското Сити, бил е свидетел на силните емоции от борсовите печалби и загуби. Може би повечето тайно са си мечтали да бъдат участници в този процес, където на ден обемът на търговия само на валутния пазар /FOREX/ достига до 3.6 трилиона долара. В последните няколко години… Прочети повече


Икономикс. Колектив

Второ издание. Учебник по икономикс за ВУЗ. Съдържание Въведение в икономикса Предмет и метод на икономикса Организация и принципи на икономиката Пазарен механизъм и пазарно равновесие Поведение на домакинствата и потребителско търсене Производство и технологичен избор на фирмата Издръжки и приходи на фирмата Съвършена конкуренция Несъвършена конкуренция… Прочети повече


Макроикономика. Стоядин Савов

Второ издание. Работата върху второто издание започна веднага след появата на първото. Неговото търсене ме подтикваше към работа с по-голяма професионална взискателност. Собственият ми опит в преподаването на икономикс в Университета за национално и световно стопанство и в Бургаския свободен университет ми дава възможност да проверявам на по-широка… Прочети повече


Социалното пазарно стопанство. Идея. Концепция. Практика. Атанас Узунов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.............................................................................................5 Глава първа Теоретични основи на социалното пазарно стопанство...........7 1.1 Произход ita идеята за социално пазарно стопанство.........7 1.1.1 Класическият стопански либерализъм...........................8 1.1.2 Новата историческа школа… Прочети повече


Социалното пазарно стопанство. Идея. Концепция. Практика. Атанас Узунов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.............................................................................................5 Глава първа Теоретични основи на социалното пазарно стопанство...........7 1.1 Произход ita идеята за социално пазарно стопанство.........7 1.1.1 Класическият стопански либерализъм...........................8 1.1.2 Новата историческа школа… Прочети повече


Социалното пазарно стопанство. Идея. Концепция. Практика. Атанас Узунов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.............................................................................................5 Глава първа Теоретични основи на социалното пазарно стопанство...........7 1.1 Произход ita идеята за социално пазарно стопанство.........7 1.1.1 Класическият стопански либерализъм...........................8 1.1.2 Новата историческа школа… Прочети повече


Épargne et crédit en développement coopératif. Колектив

TABLE DES MATIERES pages Coopération et développement, préface de P. Lacour. 5 Première partie: PANORAMA DES INSTITUTIONS Crédit Coopératif et financement des coopératives, par CI. Vienney .. 9 Le Crédit Coopératif et le développement de la coopération, par A. Chomel.......25 Les institutions mutualistes en France - Mutualité et coopération, par G.… Прочети повече

 •  04 February 2017 16:48
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ценни книжа. Фондови борси. Инвестиционни дружества. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Вместо предговор...................................................................................................... 9 Въведение.................................................................................................................. 11 Дял първи ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ И ИНСТРУМЕНТИ Глава първа ИНВЕСТИЦИИ… Прочети повече

 •  04 February 2017 16:43
 •  155
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансов мениджмънт в бизнеса. Фирмен, банков. Данаил Данаилов

Второ допълнено и преработено издание. Проф. Данаил Данаилов е дългогодишен преподавател в УНСС - специалност „Международни икономически отношения". Гост-професор в редица български университети. Второто издание на „Финансов мениджмънт в бизнеса" се наложи поради напълното изчерпване на първото и редица промени в икономическия живот у нас и в чужбина.… Прочети повече


Как да търгуваме с балкансите и арабските страни. Стефан Узунов, Боряна Пенчева

Как да търгуваме с балкансите и арабските страни Стефан Узунов, Боряна Пенчева Прочети повече


Страната, която учудва света. Непрекъснатият китайски икономически възход. Никола Попов

Авторът концентрира своето внимание върху разглеждането на следните въпроси: трудностите в намиране пътя на икономическия прогрес преминаване от догматично-административна към стоково-парична ориентация в икономиката пазарния механизъм и държавното регулиране политиката на откритост и разширяване действието на пазарния механизъм икономическия възход… Прочети повече

 •  04 February 2017 16:27
 •  117
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Към критиката на политическата икономия. Карл Маркс

Предговор на редакцията - "Настоящият превод е направен по немското издание на Института Маркс-Енгелс-Ленин в Москва от 1935 г. Това издание има следните подобрения: То предава точния текст на изданието от 1859 г., подобрен и допълнен чрез възприемане на поправките и забележките от личните екземпляри, от които Институтът притежава фотокопия. Последните… Прочети повече

 •  04 February 2017 16:22
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Директно от Dell. Стратегията, която революционализира една индустрия. Майкъл Дел

Тази книга не е нито пълна история на „Dell Computer Corporation", нито мои лични мемоари. Надявам се, че тя ще ви помогне да развиете своите конкурентни предимства, независимо в коя област действате и каква роля изпълнявате. Стана така, че ние успяхме в компютърната област, но откриването и използва-нето на добрите възможности са умения с универсално… Прочети повече

 •  04 February 2017 16:17
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Договарянето: Хитрини и капани. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ НАШАТА КНИГА.......................................................................................15 ПЪРВА ЧАСТ Общо за договарянето в строително- инвестиционния процес.................................................................25 Основни правила при договаряне на проектиране, надзор, строителство, ремонти и доставки.......................................29… Прочети повече