Преглед Категория › Учебници за техникуми


Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Борис Клебанов, Владимир Кузмин, Владимир Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са обосновките за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиките за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите на основните детайли и уреди от охладителната уредба, мазилната уредба, горввната… Прочети повече


Технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене. Стефан Шиваров, Ганка Босева

Учебник за техникумите и СПТУ по обществено хранене. Учебникът е написан съгласно учебната програма на МКНП от 1982 г. и ще ползува учениците от техникумите и СПТУ'ПО обществено хранене. В него са разгледани устройството, действието, експлоатацията и техническите характеристики на основните машини и апарати, които се използуват в заведенията за… Прочети повече


Лабораторни упражнения по двигатели с вътрешно горене, автомобили и трактори. Иван Григоров, Пею Камбуров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава I—Измерване Основни величини и измерителни единици за тях 1. Дължина................................................................5 2. Повърхнина..............................................................7 3. Обем....................................................................8 4. Вместимост..............................................................8… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:00
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на тапицерството. Христо Илчев

Учебникът е написан по програма на Министерството на народната просвета. В него са разгледани видовете тапицирани мебели и функционалните им размери. Описани са начините за тяхното изработване. Дадени са сведения за най-новите машини и съоръжения, използувани в производството на меките тапицирани мебели. Описана е технологията на изработване на тапицерия… Прочети повече

 •  01 April 2017 18:56
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на консервирането. И. Караджов, Г. Ричев, Р. Караянева

СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1. Производствена характеристика на консервната промишле- ност ..........................................3 Значение на консервната промишленост и перспективи за развитието (Г. Ричев) .................................................3 Теоретични основи на консервирането (Г. Ричев) ..................6 Методи за консервиране ..................6… Прочети повече


Технология на силнотоковото промишлено производство. Георги М. Клисаров, Веселин Л. Кисьов, Ивайло Д. Аламанчев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ........................... Глава I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕК ГРОПРОМИ111ЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 1-1. Характеристика па електропромишлсното производство ....... 1-2. Основни понятия за технологичния процес ........... 1-?. Видове производства ». , #................... 1-4. Проектиране на технологичния процес............... 15. Технологична… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече

 •  16 March 2016 15:03
 •  322
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на България. Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Димитър Цанев, Боби Бобев, Стойчо Грънчаров

История на България за гимназиалната степен на общообразователните и професионалните училища. Прочети повече


Стоманобетон. Х. Нисимов, В. Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". Прочети повече

 •  16 March 2016 14:42
 •  266
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Учебник за I и II курс на професионално-техническите училища по електротехника. Л. Ананиев, Г. Клисаров, И. Аламанчев, Б. Симеонов

Учебникът е разработен по програмата за I и II курс на силнотоковите специалности при професионално-технически-те училища по електротехника. Разгледани са в достъпна форма въпросите от електростатика, постоянен ток, променлив ток, електрически машини и др. Материалът е съобразен с подготовката и възможностите на учениците. Учебникът може да се използува… Прочети повече

 •  16 March 2016 14:25
 •  472
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтаж, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати. А. Диков, Л. Захариев, А. Теохарова

СЪДЪРЖАНИЕ A. Монтаж на електрически машини I. Орсанизация на монтажа 1—1. Подготовка и оргаикмцни ма момтажа I— 2. Норми, документлцив м отчитаме ка монтаж» 1— 3. Техника ма' белооасносгта при монтажните работ». . ... //. Таке.гажни работи 2— 1. Такедйжии средстаа и присоособдеиии ... ... 2—2. Такедаж iu машини. . 2— 3. Техника на безопасността… Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече


Курс по висша математика. Н. П. Тарасов

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника и електротехника. Прочети повече

 •  16 March 2016 14:05
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Шлосерство и заваряване. Н. Димитров, Л. Върбанов

Учебник за средните професионално-технически училища. Прочети повече

 •  16 March 2016 13:46
 •  275
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика. За техникумите по механотехника, електротехника и др. Я. Арнаудов

Предговор Част I. Статика на идеално твърдо тяло А. Равнинна система сили а. Сили, действуващи по една права б. Събиране и разлагане на сходящи силч в равнината. Условия за равновесие на сходящи сили в равнината в. Успоредни сили г. Момент на сила относно точка. Двоица сили д. Графично събиране на произволна равнинна система сили с помощта на верижен… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Ц. Пенчев, Б. Спасов

Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника и всички специалности. Прочети повече •  16 March 2016 13:34
 •  193
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подемно-транспортни машини и съоръжения. П. Башев, В. Марков

Учебник за IV курс на техникумите по механотехника специалност Подемно-транспортни и строителни машини. Трето издание. Прочети повече


Техническа механика. Христо Христов, Георги Димчев, Крум Захариев

Учебникът "Техническа механика" е разработен в съответствие с учебната програма, утвърдена от МОМН. Предназначен е за учениците от СПТУ по машиностроене и немашиностроителните техникуми.. Учебното съдържание е съобразено с разделите и темите за максималния хорариум часове. Теоретичните постановки са подкрепени с богат илюстративен материал… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:27
 •  173
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по строителство. Частъ 1. Ат. Донков

Ръководство по строителство. Частъ 1. Отъ архитектъ Ат. Донковъ. Одобренъ отъ М-вото на Обществените сгради, Пътища и Благоустройство съ заповедъ №3175, отъ 7. Х. 1936 год. Прочети повече


Обща електротехника. Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Христо Александров Константинов

Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство на електроизмервателните уреди, машини за постоянен ток,… Прочети повече


Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:11
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:06
 •  409
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на облеклото. Част 1. Учебник за техникуми по облекло. Цоло Г. Кънчев, Христо М. Петров, Георги М. Гиндев, Пламен Д. Янов

Съдържание: Въведение Характеристика на съвременните шевни предприятия и задачи на технологията Основни понятия Бодове, бодови редове и шевове. Класификация и принципи на бодообразуване Ръчни бодове Ръчни шевни работи Машинни бодове Видове шевове Разход на шевни конци Образуване на машинните бодове Транспортиране на материала при шиене Транспортни… Прочети повече

 •  15 March 2016 22:02
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката (методически препоръки). Любен Ананиев

Разработката е предназначена за учителите по "Основи на електротеника" в техникумите и по "Електротехника в СПТУ... Прочети повече

 •  15 March 2016 21:57
 •  431
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Част 1. Любен Ананиев

Първата част на Електротехника съдържа: - Кратки сведения за основните понятия и закономерности на електротехниката; - Основни понатия и закономерности на постоянния ток; - Вериги за постоянен ток и основни- методи за решаването им; - Кратки сведения за електрически ток в различни среди; - Електромагнетизъм; - Електромагнитна индукция; - Променлив… Прочети повече


Технология на полиграфическото производство. Част 1-2

* Технология на полиграфическото производство. Част 1: Учебникът „Технология на полиграфическото производство" е общ уводен курс в полиграфическата технология и е предназначен за учениците от средното специално училище по полиграфия и фотография. В учебника са изложени технологичните основи на изработването на печатни форми за най-съвременните видове… Прочети повече


Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, А. Лакюрски

Учебник за техникумите по електротехника - Специалност "Електронна техника". Трето основно преработено издание. Прочети повече


Минна геометрия. Учебник за I и II курс на техникумите по минна промишленост. Г. Дренски, П. Костов, А. Жеков

В книгата са изложени последователно въпросите за геоме-тризацията на формите, елементите на залягане и качествените показатели на находищата на полезните изкопаеми. Дадени са различните видове проекции, употребявани в минната геометрия, и тяхното практическо приложение при съставяне на структурните и качествените графики за решаване на много минногеомет-рични… Прочети повече


Техническа механика. Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности. Т. Ценов, Д. Костов

Техническа механика Учебник за II и III курс на професионално-техническите училища по металообработване за всички специалности Т. Ценов, Д. Костов Прочети повече


Геодезия. Част 2. За техникумите по строителство. Борис Варадинов, Снежана Гонгалова, Илия Колев

Учебник за II курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Трето основно преработено издание. Прочети повече

 •  15 March 2016 21:27
 •  153
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Инженерна геодезия. Георги Милев

Учебник за IV курс на строителните техникуми. Специалност "Геодезия, фотограметрия и картография". Второ преработено издание. Прочети повече

 •  15 March 2016 21:19
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машини за обувното производство. Б. Денков, Н. Глушков, С. Бончев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по кожени изделия. Разгледани са устройството, действието и настройката на машините, които се използуват в обувното производство. Учебният материал е разработен в седем раздела: 1) общи сведения за детайлите, механизмите, машините и тяхното… Прочети повече

 •  15 March 2016 21:14
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника. Х. Александров

Учебник за III и IV курс на техникумите по механотехника. Учебникът „Обща електротехника" съдържа общи сведения по електротехника — основни понятия за електрическо поле, кондензатори, електрически вериги за постоянен ток, магнетизъм, електромагнетизъм, електродинамика, електромагнитна индукция, теорията на променливия ток, а също и теория и устройство… Прочети повече


Електроснабдяване на промишлени предприятия. П. Ковачев, С. Стоянов

В учебника са разгледани основни въпроси за електроснабдяването на промишлените предприятия. Отразени са съвременните положения по електроснабдяването на промишлените предприятия и тенденциите за близките следващи години. Учебникът е предназначен за III и IV курс на техникумите по електротехника — специалност електроенерге-тика и електрообзавеждане… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Л. Христов, Т. Станков, Ч. Нинов

В книгата се разглеждат теоретичните основи на електрозадпижването, апарати за автчматично управление на електрозадвижванчята, схеми за автоматично управление на електрозадвижванията и електрообзавеждането на производствените механизми. Книгата е учебник за III и IV курс на специалността електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия.… Прочети повече