Преглед Категория › Учебници за ВУЗ

 •  19 March 2016 22:15
 •  133
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща патологична морфология на домашните животни. Учебник за студентите по ветеринарна медицина. Любен Лозанов

В учебника "Обща патологична морфология на домашните животни" са разгледани въпроси, свързани с дистрофията, смъртта, некрозата, разстройствата в кръвообращението, приспособителните и възстановителните процеси в тъканите, възпалението, имуноморфологията, туморите и уродствата при домашните животни. Учебникът е предназначен за студентите по… Прочети повече

 •  19 March 2016 22:10
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по дескриптивна геометрия. Юлия Андреева, Райко Петров

Ръководството съдържа кратки бележки от теорията на дескриптивната геометрия и подробни разработки на задачи от монжова проекция, котирана проекция, аксонометрия и перспектива при вертикална проекционна равнина. Предназначено е за редовни и задочни студенти от всички специалности на ВЛТИ, но може да се използува и от студенти от други висши технически… Прочети повече


Общо и приложно книгознание. Марин Василев

Учебникът обхваща проблемите, свързани с появата, развитието, размножаването и разпространението на книгата. Дава кратки, обобщени сведения за развитието на писмото и материалите за писане, като разработва по-по-дробно въпросите на съвременното книгоиздаване и полиграфическо производство. Накратко е застъпена и историята на книгата в СССР и България.… Прочети повече


Органична химия. Учебник за студенти фармацевти. Дамян Данчев

ПРЕДГОВОР Предлаганият учебник по органична химия е предназначен за студентите фармацевти от аптечния и производствения профил и е съобразен с учебната програма на тази дисциплина. При написването на учебника имах предвид, че студентите изучават и други химически дисциплини — неорганична и аналитична химия, физикохимия, биохимия и фармацевтична химия.… Прочети повече

 •  19 March 2016 21:57
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Оперативна хирургия на домашните животни. Учебник за студентите по ветеринарна медицина. Онуфри Нейчев

Второ преработено издание. Предлаганият учебник представлява второ преработено издание. Той е попълнен с нови данни за организацията на хирургическата работа, фиксацията и обезболяването на животните и с други теоретични въпроси на общата част. В специалната част са дадени кратки анатомо-топографски данни за всяка операция и е подобрено онагледяването… Прочети повече

 •  19 March 2016 21:33
 •  268
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ветеринарно акушерство, гинекология и андрология Учебник за студентите по ветеринарна медицина. Иван Пранджев, Георги Елезов, Светослав Цолов

В учебника са разгледани физиологичните основи на размножаването; нервно-хормоналното регулиране на половия цикъл; синхронизирането на разгонеността и заплождането на животните; физиологичните и патологичните процеси, които настъпват в организма на женските животни при половия цикъл и оогенезата, през периода на осеменяването и оплождането, бременността… Прочети повече

 •  19 March 2016 21:27
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Славянски езици. Кратки характеристики, образци и речници - севернославянска група. Колектив

Славянски езици Кратки характеристики, образци и речници - севернославянска група Колектив Прочети повече


Електротехника за неелектротехническите специалности на ВТУЗ. Иван Гатев, Илия Тонев, Христо Буцев, Боян Стайков

Настоящата книга е учебник по електротехника за студентите от неелектротехническите специалности на всички висши технически учебни заведения в страната. Учебникът съдържа основни сведения за електрическите и магнитните явления и за тяхното използуване за практически цели. В него са разгледани въпроси, свързани с изчислението на електрически вериги… Прочети повече


Адаптивността и нестандартността на личността в условията на глобализация. Учебно помагало. Мария Белова

Адаптивността и нестандартността на личността в условията на глобализация Учебно помагало Мария Белова Прочети повече


Физика. Н. Иванчев, С. Петров, Л. Христов

Материалът в учебника е групиран в разделите Измерителна физика, Механика, Термодинамика и молекулна физика. Трептения и вълни. Електричество, Оптика и Атомна и ядрена физика. Тон е развит методично и в строга последователност, което ще улесни усвояването му. Закономерностите на физическите явления се поясняват чрез необходимите математически разработки… Прочети повече

 •  19 March 2016 20:41
 •  183
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на правото. Книга 2. Емил Златарев, Ирина Мулешкова, Атанас Василев, Георги Боянов

Книгата "Основи на правото" включва: гражданско право - обща част вещно право облигационно право право на интелектуалната собственост (авторско и патентно право) семейно право наследствено право търговско право трудово право международно частно право Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника. Колектив

Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника Колектив Прочети повече

 •  19 March 2016 20:31
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по цитология, обща хистология и обща ембриология за I-ви курс - медици и стоматолози. В. Овчаров, Ц. Такева, П. Църнушанов, Н. Видинов

ПРЕДГОВОР Настоящето ръководство е необходимо учебно пособие за практическите упражнения по цитология, обща хистология и ембриология на студентите по медицина и стоматология от I- ви курс. То е предназначено да подпомогне самостоятелната работа на студентите при практическите упражнения, включително при оформянето на техните протоколи. Ръководството… Прочети повече


Ботаника. Учебник. Михаил Христов, Стоян Димитров, Иван Колев, Д. Делипавлов

Настоящият учебник, предназначен за студенти агрономи от специалностите полевъдство, лозаро-градинарство, поливно земеделие селекция и семепроизводство и растителна защита при висшите селскостопански- институти у нас, е съставен съобразно учебната програма на курса по ботаника. В изготвянето му участвуват преподаватели от ВСИ „Георги Димитров" — София… Прочети повече

 •  19 March 2016 20:22
 •  293
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Почвознание. Учебник за студентите от ВСИ. Г. Гюров, Б. Колчева

ПРЕДГОВОР Към второто издание на учебника по почвознание от 1960 год. беше проявен голям интерес не само от студентите от висшите селскостопански институти, но и от широк кръг селскостопански специалисти, поради което той беше бързо изчерпан. Това наложи да се подготви трето издание. Материалът в учебника по глави е разработен, както следва: Б. Колчева—… Прочети повече

 •  19 March 2016 20:18
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ентомология. Учебник за студентите от ВСИ. А. Лазаров, М. Дириманов, Ст. Григоров

III преработено и допълнено издание. Учебникът е съставен от обща и специална част. В общата част са разгледани морфологията и анатомията на насекомите, екологичните фактори, методите и средствата за борба. В специалната част са посочени икономически най-важните неприятели по култури, което дава възможност за по-доброто им опознаване. Учебникът е предназначен… Прочети повече

 •  19 March 2016 18:55
 •  276
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 March 2016 18:50
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Химия. Учебник за студенти по медицина и стоматолгия. Л. Дамянова, Ал. Алексиев, Вл. Лесичков, Хр. Киряков

Под редакцията на проф. Драгомир Цонев. Второ основно преработено и допълнено издание. Настоящият учебник по химия е предназначен за студенти по медицина и стоматология. Той е съставен според действуващата програма по химия за медицинските висши учебни заведения. В него са изложени системно и в достъпна форма най-важните въпроси по физикохимия и органична… Прочети повече


Теоретична механика. Божидар Тошев

Учебникът по Теоретична механика се състои от три части: * Статика. * Кинематика. * Динамика. Прочети повече

 •  19 March 2016 18:39
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на националното и световното стопанство. Колектив

Авторски колектив: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, И. Стоянов, Л. Спасов, Ил. Петкова, Н. Неделчев, Вл. Мигев, Н. Колев, Сн. Любенова, Ев. Костов, Б. Байков, Л. Велева, М. Маринова, М. Друмева, М. Димитров. Второ преработено и допълнено издание. Предлаганият учебник "История на националното и световното стопанство" е предназначен за студентите… Прочети повече

 •  19 March 2016 18:36
 •  205
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  19 March 2016 18:27
 •  111
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронноизчислителна техника. Никола Касабов, Ради Романски

Учебникът обхваща различни аспекти на електронноизчислителната техника — от логическите и аритметичните основи, през операционните системи и организацията на компютърни системи, до системите с изкуствен интелект. Целта е да се изложат принципите, а не фактите — те са дадени само като илюстрация. Учебникът е предназначен за студентите от специалност… Прочети повече

 •  19 March 2016 18:24
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Количествени методи и модели. Учебник за дистанционно обучение. Веселка Павлова, Венелин Бошнаков

Учебник за дистанционно управление. Магистърска програма по публични финанси. Тираж 500 броя. Прочети повече


Елементи на висшата математика. Учебник за дистанционно обучение. Николай Божинов

Трето преработено и допълнено издание. Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение. Прочети повече


Основи на мениджмънта. Ангел Ангелов

Второ преработено издание. Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение. Прочети повече


Статистика за икономисти. Георги Мишев, Стоян Цветков

Учебникът е предназначен за студентите икономисти. В него са включени въпроси на статистическата теория, които осигуряват необходимия минимум от знания за приложението на статистическия подход за изследване на икономически явления и процеси. Той е разработен в съответствие с учебната програма, по която авторите четат лекции в Университета за национално… Прочети повече

 •  19 March 2016 14:53
 •  300
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково дело. Базов курс. Зофя Завадска, Малгожата Иванич-Дроздовска, Владислав Яворски

Послеслов Книгата „Банково дело" на полските колеги проф. 3. Завадска, проф. М. Иванич - Дроз-довска и проф. В. Яворски излезе от печат в Полша преди около една година. Нейните автори имат множество публикации в тази област и са познати на полската общественост. Издаването на книгата на български език стана възможно благодарение на отстъпените… Прочети повече

 •  19 March 2016 14:47
 •  260
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково счетоводство. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Снежана Башева

Магистърска програма по счетоводство. Учебникът по банково счетоводство - трето преработено и допълнено издание, е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите… Прочети повече

 •  19 March 2016 14:43
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банково счетоводство. Учебник за дистанционно обучение. Стоян Стоянов, Даниела Фесчиян, Снежана Башева

Магистърска програма по счетоводство. Учебникът по банково счетоводство - трето преработено и допълнено издание, е предназначен за студентите от всички специалности в магистърска степен - дистанционна форма на обучение, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите… Прочети повече

 •  19 March 2016 14:31
 •  197
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Комуникационна политика. Учебник за дистанционно обучение. Боян Дуранкев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод.....5 Първа глава Комуникационна политика.........7 1. Комуникационен процес...........................9 2. Комуникационна политика - същност, насоченост и цели..........3 3. Структура на комуникационната политика...19 4. Избор на комуникационни (промоционни) средства....................23 5. Маркетингово и комуникационно планиране..........................26… Прочети повече


Единен европейски пазар. Учебник за дистанционно обучение. Лиляна Василева

Магистърска програма по маркетинг. Въведение Европейската икономическа интеграция и отварянето на Европейското пазарно стопанство обуславят промяната в структурата и организацията на международните икономически отношения и на организираните пазари в глобален мащаб в края на XX в. и определят еволюционните процеси в XXI век. Участието във вътрешния… Прочети повече

 •  18 March 2016 22:28
 •  518
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цени и ценова политика. Учебник за дистанционно обучение. Свободка Класова

Магистърска програма по маркетинг. Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече

 •  18 March 2016 22:20
 •  325
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Финансово-стопански анализ на предприятието. Практически курс. Марко Тимчев

Предговор Настоящият практически курс има две главни цели - да представи комплексна методика за финансово-стопански анализ на предприятието и да демонстрира възможности за нейното приложение. Следвайки учебния план по едноименната дисциплина, авторите са разработили голям брой модели, характеризиращи приходите, разходите, финансовия резултат, активите,… Прочети повече

 •  18 March 2016 22:14
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Международни икономически отношения. Учебник за дистанционно обучение. Иван Спиридонов

Учебникът по "Международни икономически отношения" е предназначен за студенти, дистанционна форма на обучение към Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов. В него се съдържат учебно-методични материали за подготовка по едноименния курс. Учебникът отговаря на определени в Правилника за подготовка на учебно-методични материали за дистанционно… Прочети повече

 •  18 March 2016 22:09
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Търговски комуникации. Венцислав Минков, Петранка Мидова, Момчил Спасов

Ученикът по "Търговски комуникации" е предназначен за студенти от специалност "Икономика на търговията" и "Икономика на кооперациите" в СА " Д. А. Ценов", гр. Свищов. Същият е разработен по приетите учебни програми. Освен това учебникът може да бъде използван за обучение на студентите от други специалности, както и за специалистите от практиката. Отделните… Прочети повече


Бизнес кореспонденция със съвременни информационни технологии. Агоп Саркисян, Лалка Борисова

Настоящият етап от развитието на нашата страна се характеризира с труден, постепенен преход към пазарна икономика, характерен с бързи промени в икономическата ситуация, с установяване на бизнес-контакти с много различни партньори, включително и чуждестранни, с подготовка към предстоящото членство в Европейския съюз. В тези условия предлаганият учебник… Прочети повече


Бизнес кореспонденция със съвременни информационни технологии. Агоп Саркисян, Лалка Борисова

Настоящият етап от развитието на нашата страна се характеризира с труден, постепенен преход към пазарна икономика, характерен с бързи промени в икономическата ситуация, с установяване на бизнес-контакти с много различни партньори, включително и чуждестранни, с подготовка към предстоящото членство в Европейския съюз. В тези условия предлаганият учебник… Прочети повече


Реторика и ораторско изкуство. Записки по теория и практика на публичната реч. Йордан Ведър

СЪДЪРЖАНИЕ Необходима предистория.......7 За предмета на реториката.............23 Родово-видова класификация на ораторските изяви.... 34 Основна реторическа класификация на устните публични изказвания..............58 Докладът като реторическа форма.....62 Речта като реторическа форма............73 Лекцията като реторическа форма.....87 Диалогичните… Прочети повече


Физика. За судентите от ВЛТИ. И. Младенов

Този курс по физика е предназначен за студентите от Висшия лесотехнически институт. Неговата цел е да ги запознае със същността на известните природни явления. Освен това, изяснявайки смисъла на физичните закони, да се покажат начините за използването им в практиката като лесовъди и технолози в дървообработващите и мебелни предприятия. В това отношение… Прочети повече

 •  18 March 2016 21:46
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Макроикономика. Авторизиран курс. Стоядин Савов

Шесто издание. Учебник по макроикономика за ВУЗ. Съдържание Въведение в макроикономикса Подход и аналитични инструменти на макроикономикса Търсене, предлагане и пазар Предлагане и търсене в публичния сектор Измерване на макроикономиката Стопански цикъл, безработица и инфлация Съвкупно търсене Кейнсианският ревновесен модел Данъчно облагане и правителствени… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника. Учебно помагало. Ангел Пачаманов, Нели Рац

Ръководството за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника е предназначено за студентите от специалности "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ОТК-София) и "Електротехника" (филиал Пловдив) на Технически университет-София. Упражненията са оформени в четири раздела, по две в раздел. Първото занятие от всеки раздел е въвеждащо… Прочети повече

 •  18 March 2016 21:34
 •  141
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика на природоползването. Център за дистанционно обучение. Алекси Данчев, Веселка Павлова

Учебникът е предназначен за студентите на Център по дистанционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и издателя. В учебника се съдържат подготвителни материали за курса „Икономика… Прочети повече

 •  18 March 2016 21:28
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Мениджмънт на туристическата фирма. Център по дистанционно обучение. Цветан Тончев

Специализация - Маркетинг и мениджмънт в туризма. Предговор Настоящият учебник „Мениджмънт (управление) на туристическата дейност" е предназначен за обучение на студентите от факултета по дистанционно обучение в Нов български университет. Учебникът може да се използва за самостоятелно обучаващите се бизнесмени и ръководители на туризма в България,… Прочети повече


Управление на смесени фирми. Факултет по дистанционно обучение. Бистра Боева

Книгата е предназначена за радиостудентите на Нов български университет. В нея се съдържат подготвителни материали за курса „Управление на смесени предприятия" от програмата „Управление на малка и средна фирма", излъчвани през зимния семестър на учебната 1994/95 година. Автор на всички теми е доц. д. ик. н. Бистра Боева. Всяко препечатване или използване… Прочети повече •  18 March 2016 21:14
 •  414
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на управлението. Учебник за дистанционно обучение. Ангел Ангелов

Основи на управлението Учебник за дистанционно обучение Ангел Ангелов Прочети повече


Математика. Център за дистанционно обучение. Николай Божинов

Трето допълнено и преработено издание. УВОД Учебникът „Математика" е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения". Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други… Прочети повече


Дървесинознание. Енчо Ат. Енчев

Дървесинознание Енчо Ат. Енчев Прочети повече


Физикохимия. Част 1: Учебни записки. Колектив

За студентите от ВХТИ - София. Под редакцията на ч. кор. проф. д-р Ст. Г. Христов. ПРЕДГОВОР Лекции по физикохимия се четат пред студентите от ВХТИ - София от 1947 година. Първият курс е създаден и изнесен от чл.-кор. проф. д-р Ст. Г. Христов, под чиято редакция излиза учебник-записки през 1975 година. Настоящият учебник представлява второ основно… Прочети повече

 •  18 March 2016 20:54
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания. Колектив

Ръководство за лабораторни упражнения по електрически измервания Колектив Прочети повече


Макроикономика. Център по дистанционно обучение. Стати Статев, Петкан Илиев

Основни икономически знания. За авторите: Стати Статев е роден през 1955 г. в Бургас. Завършил в УНСС - специалност „Макроикономика" и в Софийския университет - специалност „Математика". Доцент, доктор по икономика. Научен секретар на специализирания съвет по „Икономическа теория и макроикономика" към ВАК, Декан на Общоикономически факултет в УНСС… Прочети повече


Макроикономика. Стати Статев, Петкан Илиев

Макроикономика Стати Статев, Петкан Илиев Прочети повече


Търговско право. Веселин Христофоров, Борис Ланджев

Бакалавърска степен по бизнес-администрация. Учебникът е предназначен за радиостудентите на Нов български университет. Център за дистанционно обучение. Прочети повече
Ръководство по телемеханика. Лабораторни упражнения. В. Кисьов

В ръководството са дадени теоретични и методични указания за провеждането на 14 лабораторни упражнения по телемеханика. В първите девет упражнения се изследват основни елементи на телемеханичните системи, а в останалите пет — конкретни телемеханични системи. Някои от системите са промишлен тип, а не просто приблизителни модели. Ръководството е предназначено… Прочети повече

 •  18 March 2016 17:30
 •  153
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на производството на електрически машини и апарати. Част 3: Електрически апарати. Димитър Купенов

Книгата е предназначена преди всичко за учебник на студентите от специализацията „Електрически апарати" на специалността.Електрически машини и апарати" при Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин"—София. В нея се разглеждат специалните въпроси от технологията на производството на електрическите апарати, а именно: технология на механичните… Прочети повече

 •  18 March 2016 17:24
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организационна техника. Пенчо Новаков, Атанас Ганев, Страцимир Барутчиев, Агоп Саркисян, Георги Славов

Учебникът има за задача да запознае студентите от висшите икономически институти с най-често срещаните организационно-технически средства в практиката. При разработването на структурата на учебника авторите срещнаха сериозни затруднения поради липсата на единна терминология и класификационна система за организационно-техническите средства у нас и в… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по товароподемни машини. Колектив

В книгата га дядени сснсвни методи и средства за измерването на характерни физични величини и товароподемните машини, начините и обобщените меюдики за изселването им, както и изследването на техните механизми и метални конструкции. Под формата на упражнения са разработени някои изс едвания на товароподемни машини в лабораторни условия. Книгата е предназначена… Прочети повече

 •  18 March 2016 17:14
 •  321
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Социално осигуряване. Данаил Врачовски, Пламен Йорданов

Анализ, контрол и отчетност на осигурителните отношения. Прочети повече


Методическо ръководство за решаване на задачи по строителна статика. Т. Карамански, Р. Рангелов

Методическо ръководство за решаване на задачи по строителна статика Т. Карамански, Р. Рангелов Прочети повече


Железобетонные и каменные конструкции. Учебник для вузов. В. М. Бондаренко, Д. Г. Суворкин

Учебник для студентов вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». — М.: Высшая школа, 1987. - 384 с.: ил. В учебнике комплексно изложены вопросы железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений в соответствии с новыми нормативными документами. Приводятся классификация конструкций прочностные и деформативные свойства… Прочети повече


English Text for Slavonic Philology Students. Svetla Markova

Сборникът от английски текстове е предназначен за студенти от Факултета по Славянски: филологии при СУ. Той съдържа оригинални критически матириали за английски, американски и български автори, история на Англия, изкуствознание и лингвистика. С това се цели да се запознаят студентите-филолози с английската терминология в тази област с оглед на бъдещата… Прочети повече

 •  17 March 2016 22:22
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Н. Колев, А. Лазаров, Е. Манов, Б. Матраков, В. Туренков

В учебника са дадени основни сведения за устройството и приложението на най-разпространените електроизмервателни средства и са разгледани методите за измерване на електрически, неелектрически и магнитни величини. Изложени са и основите на теорията на измерването, теорията на грешките и обработката на резултатите от измерването. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Електрически и магнитни измервания. Ръководство за лабораторни упражнения. Колектив

В ръководството е разгледана техниката на измерването на основните електрически и магнитни величини и са дадени главните методи за проверка и регулиране на най-често срещаните електроизмервателни апарати. Ръководството е предназначено за студентите от електротехническите специалности на ВМЕИ „В. И. Ленин" — София, но може да бъде полезно и на инженерно-техническите… Прочети повече


Електрически и магнитни измервания. Ръководство за лабораторни упражнения. Колектив

В ръководството е разгледана техниката на измерването на основните електрически и магнитни величини и са дадени главните методи за проверка и регулиране на най-често срещаните електроизмервателни апарати. Ръководството е предназначено за студентите от електротехническите специалности на ВМЕИ „В. И. Ленин" — София, но може да бъде полезно и на инженерно-техническите… Прочети повече


Комутационни апарати за ниско напрежение. Ръководство за лабораторни упражнения. Ангел Писарев, Ангел Личев

Ръководството за лабораторни упражнения по комутационни апарати за ниско напрежение е предназначено за студентите от специалността електрически апарати от Електротехническия факултет на Машинно-електротехническия институт „В. И. Ленин" — София. Ръководството за лабораторни упражнения има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с условията… Прочети повече

 •  17 March 2016 22:01
 •  371
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за конструктивни упражнения по машинни елементи. Н. Николов, Г. Димчев, И. Герчев, К. Захариев, А. Бинев

Ръководството е съставено от колектив при катедра „Машинни елементи" към ВМЕИ „В. И. Ленин" — София. То е предназначено за редовните и задочните студенти от всички специалности на института, които разработват курсов проект по машинни елементи. В ръководството са разгледани въпросите, необходими при разработване на проекта по машинни елементи в обема,… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:55
 •  477
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето. Г. Гатев, А. Георгиев, В. Георгиев, П. Патарински, С. Пашов

Настоящото ръководство представлява учебно пособие, предназначено да подпомогне студентите от специалността технология на машиностроенето и металорежещи машини при разработването на проекта по Технология на машиностроенето. То съдържа методични указания за проектирането на технологичните процеси за обработване на детайлите и сглобяване на изделията:… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето. Колектив

В ръководството е дадена методиката за провеждане на упражненията по дисциплината технология на машиностроенето. Където е необходимо, са изложени в съкратен вид теоретичните основи на материала, включен в упражненията. Книгата е предназначена за студентите от специалността технология на машиностроенето при ВМЕИ „В. И. Ленин" — София. Материалът е разработен… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания. Колектив

Книгата съдържа описание на устройството и методи за работа с универсални инструменти и уреди за измерване или контрол на линейни и ъглови размери в машиностроенето и уредостроенето, с инструменти и уреди за контрол на зъбни колела и грапавост на повърхнините, на точността на формата и взаимното разголожение, както и описание на методите за проверка… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:37
 •  189
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:28
 •  107
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. К. Арнаудов, И. Димитров, П. Йорданов, Л. Лефтеров

В учебника е изложен материалът по дисциплината машинни елементи съгласно учебната програма за студентите от машиностроителните специалности на висшите технически учебни заведения (ВТУЗ) у нас. В него са разгледани въпросите на теорията, изчисляването и конструирането на различните машинни елементи с общо предназначение. Учебникът е предназначен за… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:24
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по химия. Тамара Ганчева, Екатерина Добрева, Иванка Яначкова

Ръководството съдържа лабораторни упражнения от областта на химията — електронна структура и химични свойства на металите, периодична система, електрохимия, корозия на металите и защита от корозия, смазочни материали, конструкционни и електротехнически полимерни материали. Ръководството е предназначено за студентите от ВМЕИ „В. И. Ленин"— София. ©Тамара… Прочети повече


Устойчивото развитие и новата корпоративна отчетност. Емил Асенов

Устойчивото развитие и новата корпоративна отчетност Емил Асенов Прочети повече

 •  17 March 2016 21:15
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична механика. Част 1: Статика. Аркадий Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод § 1. Скаларни и векторни величини ................... 11 § 2. Проекции на вектор върху равнина и върху ос .............. 14 § 3. Събиране и изваждане на вектори................ ... 16 § 4. Разлагане на вектори........................... 18 § 5. Умножение и деление на вектори..................... 20 § 6. Що е механика.............................… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:13
 •  79
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична механика. Част 1: Статика. Аркадий Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод § 1. Скаларни и векторни величини ................... 11 § 2. Проекции на вектор върху равнина и върху ос .............. 14 § 3. Събиране и изваждане на вектори................ ... 16 § 4. Разлагане на вектори........................... 18 § 5. Умножение и деление на вектори..................... 20 § 6. Що е механика.............................… Прочети повече

 •  17 March 2016 21:05
 •  112
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Петър Минков, Спас Душков

В учебника е разгледана теорията на машинните елементи и възлите с общо предназначение. Разгледани са също и методите за тяхното изчисляване и конструиране. Дадени са кратки сведения по допуски и сглобки, а също и справочни данни и таблици, които ще улеснят студентите при разработване на конструктивни задачи. Учебникът е предназначен за студентите… Прочети повече


Основи на правото. Бакалаварска програма по икономика. Колектив

Учебник за дистанционно обучение. Авторски колектив, както следва: проф. Христина Балабанова - част трета проф. Златка Сукарева - част четвърта, глава двадесет и девета, раздел първи, втори, трети, четвърти, шести и седми, параграф първи, втори и трети, раздел осми проф. Георги Боянов - част четвърта, глава двадесет и седма проф. Атанас Василев - част… Прочети повече


Информационни системи и технологии. Магистърска програма по публична администрация. Емил Денчев, Деко Дановски, Ваня Лазарова

Второ преработено и допълнено издание. Учебник за дистанционно обучение. Издателски комплекс - УНСС. Прочети повече

 •  17 March 2016 15:25
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 March 2016 15:21
 •  169
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 March 2016 15:17
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 March 2016 15:13
 •  138
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стратегически мениджмънт. Дистанционна форма на обучение. Ангел Доралийски

ПРЕДГОВОР Този учебник е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Това до голяма степен определя неговото съдържание и структура. Известно е, че стратегическият мениджмънт заема изключително важно място в съвременната управленска теория и практика. Това определя и необходимостта от съответна учебна… Прочети повече


Интелектуална собственост. Дистанционна форма на обучение. Михаил Коджабашев

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече


Сравнителна стопанска история. Димитър Димитров, Нинел Нешева-Кьосева

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече


Икономически теории. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен специално за студентите на Центъра по дистан-ционно обучение към Нов български университет. Всяко препечатване или използване на текстове от това издание извън учебната литература на дистанционното обучение на НБУ може да стане само със съгласието на автора и на издателя. Център по дистанционно обучение. Програма по бизнесадминистрация. Прочети повече

 •  17 March 2016 14:53
 •  69
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономически теории. Светла Тошкова

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече


Застраховане на малка и средна фирма. Част 1. Център за дистанционно обучение. Теменужка Кирилова

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Учебникът е разработен в две части. Първата - теоретична част, разглежда въпроси, свързани със застраховането като специфична дейност, застрахователния договор, застрахователното събитие и обезщетение, застрахователния пазар и държавния надзор. Най-голямо… Прочети повече

 •  17 March 2016 14:34
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пари, банки и капиталови пазари. Център за дистанционно обучение. Татяна Хубенова-Делисивкова

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече


Основи на правото. Център за дистанционно обучение. Александър Велев

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече


Основи на екологията за икономисти. Център за дистанционно обучение. Байко Байков

Учебникът е предназначен за студенти от Центъра по дистанционно обучение към Нов български университет. Прочети повече