Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.


 •  11 March 2017 18:18
 •  211
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на керамичните изделия. Енчо Герасимов, Светлан Бъчваров

В учебника са разгледани типичните керамични сурови материали (глините, каолините, кварцовите материали), както и основните процеси, общите методи и особеностите в производството йа отделни видове изделия на строителната керамика, огнеупорите, фината и техническата керамика. Технологичните процеси са разгледани предимно от физикохимично гледище. Учебникът… Прочети повече

 •  11 March 2017 18:15
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пещи и сушилни в силикатната промишленост. Д. Велев

В книгата се дава принципна класификация на пещите и сушилните, които се използуват в силикатната промишленост. Накратко се разглеждат някои въпроси на топлообмена и движението на газовете, които са по-съществени и имат практическо значение за пещите и сушилните. По-подробно се излагат въпросите за юренето на различни горива и устройствата за изгарянето… Прочети повече

 •  11 March 2017 18:05
 •  108
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Практическа оптика. П. Попов

В книгата са разгледани технологията на оптичното стъкло, ремонтът на оптико-механичните уреди, както и използваните в оптичната практика измерителни инструменти. Книгата е практическо ръководство за оптици. В отделни части може да бъде полезна и за всички специалисти, които систематически боравят с оптико-механични уреди и апарати. Книгата съдържа… Прочети повече

 •  11 March 2017 16:50
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обогатителни машини. Христо Цветков

В учебника са разгледани машините, използувани за механична преработка и обогатяване на полезните изкопаеми. За всеки яид от тях са дадени принципът на действие, характерните конструкции, теоретичните основи и областта на прилагането ям. Технологията на отделните обогатителни процеси е засегната с оглед да се добие представа за връзката между машината… Прочети повече


Корозия и защита на металите. Колектив

Авторски колектив: Борис Гочев, Любен Бъчваров, Елена Аламинова. Книгата «Корозия и защита на металите" разглежда подробнс* и обстойно всички корозионни явления, както и техните причини в различните отрасли на промишлеността, строителството и транспорта. Разработват се най-подробно и задълбочено всички видове защитни иротивокорозионни мероприятия.… Прочети повече
Сушене. А. В. Ликов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към руското издание........9 Глава първа. Статика на сушенето..........13 1-1. Класификация на формите на свързване на колоидните капилярнопорести тела с погълнатата течност......13 1-2.Енергия на свързване на влагата с колоидните капилярнопорести тела 31 1-3. Основни структурни характеристики на капилярнопорестите тела. . . 37… Прочети повече


Ръководство за топене на стъклото. Д. Пасков, В. Ковачев

В книгата са дадени теоретически и практически указания за подготовката на суровите материали и стъкларската смес, за топене на стъклото във ваните и тигловите пещи, за грешките при топенето и тяхното отстраняване, за двойствата и класификацията на стъклата. Освен това в книгата са дадени най-различни рецепти за цветни и безцветни стъкла, проверени… Прочети повече


Ръководство за микроскопско определяне на дефектите в стъклото и фината керамика. Антоанета Радкова, Георги Фекелджиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод I. ОБЩА ЧАСТ 1. Методика на изследванията.......................4 2. Дефекти в стъклото..........................................................5 2.1. Кристални включения...............................5 2.2. Стъкловидни включения.........................12 2.3. Газови включения............................13 3. Дефекти във финокерамичните… Прочети повече

 •  11 March 2017 15:55
 •  110
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Използуване на металургичните шлаки. Г. Бабачев, С. Петров

СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР Глава първа. Видове шлаки и основни характеристики на шлаките 1. Увод................................................................5 2. Доменни шлаки...........................10 2.1. Химичен и минерален състав, структура...............10 2.2. Вискозитет...........................24 2.3. Хидравлична активност.......................30… Прочети повече


Електротехнология. Основи на електротехнологията. Петър Пенчев

Учебникът представлява систематизирано изложение на основните положения на съвременната електротехнология в достатъчно строга, но понятна даже за неспециалисти форма. Предполага се, че изучаването на основите на електротех-нологията ще позволи на читателя бързо да навлезе в кръга на основните идеи и проблеми на съвременната електротехнология, а след… Прочети повече

 •  11 March 2017 15:41
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на стъклото. Част 1. Физикохимия и свойства на стъклото. Технология на стъкломасата. Стоян Гуцов

Второ преработено издание. В първата част на учебника „Технология на стъклото" се разглеждат следните въпроси: теория на стъкловидното състояние, свойства на стъклото, сурови материали, приготвяне на шихтата, стъкларски пещи, топене на стъклото. Следователно тази част може да се означи като третираща физикохимията на стъклото и технологията на стъкломасата… Прочети повече

 •  11 March 2017 15:38
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на стъклото. Част 2: Технология на стъклените изделия. Стоян Гуцов

Във втората част на "Технология на стъклото" се разглежда производството на отделните видове стъклени изделия, като при зсяко производство се засягат главно следните въпроси; характеристика на изделията» изисквания към стъклото, сурови материали и състав на шихтата, процес на топене и кратко описание на пещите, методи на формуване и обработване… Прочети повече


Сушене и сушилна техника. Стоян Невекин

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Основни означения Първа глава. Основни понятия. Параметри на състоянието на влажния въздух н влажния материал 1.1. Влажен въздух 1.2. Влажен материал Втора глава. Термовлажностно равновесно състояние на влажните материали 2.1. Класификация на влажните материали и връзка на влагата с материала 2. Равновесни изотерми 2.3. Обобщена… Прочети повече

 •  11 March 2017 15:28
 •  99
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Първи стъпки в приложната електроника. Мария Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ Лредговор.................5 Глава първа. Електрониката и измерването на електрически величини. Как електрониката помага на електрониката. Какво се мери преди започване на работата и при настройката на електронната схема ..............7 Глава втора. Електрониката и измерването на неелектрически величини. Как с електронни схеми се извършва… Прочети повече


Ръководство - работна тетрадка за курсова работа по осветителни уредби. Учебно помагало. Ангел Пачаманов

Ръководството е предназначено да подпомогне студентите от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" на Технически университет-София при разработване на курсова работа по дисциплината "Осветителни уредби". В първата част са разгледани особеностите при прилагане на съвременни системи за управление на осветлението. Особено внимание е обърнато… Прочети повече

 •  11 March 2017 15:15
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника на силните токове. Част 1. За II и III курс на техникумите по електротехника. Ив. Кожемякин, Хр. Александров, Ст. Христов

ПРЕДГОВОР Учебният предмет „Електротехника на силните токове", както се изучава в нашите техникуми по електротехника, включва, в елементарно изложение, теоретичните основи на електротехниката и теорията на електрическите машини. Настоящата книга представлява първата часг от учебника по този предмет и се състои от два отдела: първи отдел — „Теория на… Прочети повече


Шевни машини. Ф. Червяков, Н. Сумароков

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I ОБИКНОВЕНИ ШЕВНИ МАШИНИ Глава 1. Общи сведения за шевните машини......................3 Глава II. Принцип на работата на обикновените шевни машини и на механизмите им... 7 Глава III. Иглата в шевната машина и предназначението й.......12 1. Пробождане на материала.................15 2. Съвременни начини за намаляване на загряването… Прочети повече


Наръчник по електронни измерителни уреди. Колектив

Наръчникът е съставен от 22-ма вадещи специалисти на САЩ в областта на измерителната техника, В него се разглеждат основните методи за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сигнали, елементи, устройства и полупроводникови прибори, както и принципите на построяване наслектронните. измерителни уреди и системи от уреди — уреди за… Прочети повече


Наръчник по електронни измерителни уреди. Колектив

Наръчникът е съставен от 22-ма вадещи специалисти на САЩ в областта на измерителната техника, В него се разглеждат основните методи за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сигнали, елементи, устройства и полупроводникови прибори, както и принципите на построяване наслектронните. измерителни уреди и системи от уреди — уреди за… Прочети повече

 •  11 March 2017 11:06
 •  178
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разпределение и използване на природен газ. Георги Николов

Въведение Няма по-ефективен и по-екологичен ресурс от природния газ. Природният газ е известен на човечеството още преди новата ера, когато в древния Рим запалените от мълнии „газови" огньове са били смятани за божествено явление. В началото на XX век в Европа, Азия и Америка започва бурно развитие на газовата индустрия. В България през 1963 г. е открито… Прочети повече


Наръчник по вълнено тъкачество. Г. Дамянов, Х. Щърбанов, С. Каравълев

СЪДЪРЖАНИЕ Свойства и качества на преждите......... Навиване основния материал върху бобини бобиниране • • • • Изчисление продукцията при бобинарките • • • • • • • • • • • Сноване....................... Отвиване на основата от тамбура и навиването й върху основното кросно..... Какво трябва да извърши един сновач при сноването ...... Съхранение на пълните… Прочети повече

 •  11 March 2017 10:54
 •  120
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Николай П. Колев, Атанас И. Лазаров, Емил Х. Манов, Борис И. Матраков, Васил Н. Туренков

ПРЕДГОВОР Особена роля и все по-голямо значение през последните години има информацията, която носи количествена оценка за състоянието на технологичните процеси, за резултатите от научните изследвания, за параметрите на околната среда и rip. Тя се получава в резултат на измерване и се нарича измервателна информация. Според някои изследвания обемът… Прочети повече


Автоматическое управление электроприводами. А. А. Сиротин

Аннотация: Книга представляет собой учебное пособие, написанное применительно к программе курса "Автоматическое управление электроприводами". Излагаются вопросы теории, работы и расчетов простых дискретных систем, обеспечивающих поддержание постоянства заданных переменных, и следящих систем. Книга рассчитана на студентов специальности "Электропривод… Прочети повече

 •  11 March 2017 10:44
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Телекомуникации. Учебник за технически университети. Христо Христов, Сеферин Мирчев

Христов, X. А., С. Т. Мирчев. Телекомуникации (общ курс). София, Нови знания, 2004. Краят на 20-ти и началото на новия век бележат шеметно развитие на световните телекомуникации. То се мотивира от следните фактори: • Политическите промени, довели до единение в Европа и света - единение, което е невъзможно без обмяна на голям обем информация; • Изграждането… Прочети повече


Измервания в радиоелектрониката. Пенчо Кръстев, Иван Стояно

Книгата разглежда основните методи за измерване на параметрите и характеристиките на електрически сигнали, ппп и интегрални схеми, както и използуваната за тези измервания радиоелектронна апаратура... Прочети повече


Прогнозната дейност в науката. Стефан Качаунов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ..................5 Първа глава Наукознание и прогнозиране на научната дейност.......15 1. Науковедски подход .........................15 2. Дейностен принцип .........................23 Втора глава Функции и структура на прогнозната дейност в науката .... 30 1. Три направления на прогнозно мислене и действие...........30 1.1. Прогнозиране… Прочети повече


Активни електронни индикатори. Михаил Недялков, Огнян Павлов

В книгата са разгледани електронните индикатори, които излъчват светлина — т. нар. активни индикатори (дисплеи). Те намират приложение в схемите за цифрова и буквена индикация. Дадена е информация за основните фотометрични единици и характеристики, използувани за оценка на качествата и параметрите на индикаторите. Описани са подробно конструктивните… Прочети повече

 •  11 March 2017 10:26
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пускови апарати и защита на асинхронните двигатели. А. Писарев, М. Марков, С. Сарафов

В книгата се разглеждат въпроси, свързани с режимите на работа на асинхронните електродвигатели, пусковите апарати, защитните устройства и избора на пусковите апарати и защитните устройства към асинхронните електродвигатели с накъсо съединен ротор с мощност до 100 квт. Книгата е предназначена за по-широк кръг читатели, които се занимават с избор, монтаж… Прочети повече


Промишлена електроника. Илич Юлзари

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор............... Въведение в промишлената електроника Глава първа Подавачи — преобразуватели на неелектрически величиии в електрически 1. Съпротивителни подавачи.................. а. Реостатни (потенциометрични) подавачи......... б. Жични тензометрични подавачи............ в. Графитни подавачи.................. г. Термосъпротивителни… Прочети повече


Кораби и корабни модели. И. Тодоров, Г. Воденичаров

Второ преработено и допълнено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава I. Корабостроене и корабоплаване в най-дълбоката древност ....7 1.1. Зараждане на корабостроенето и корабоплаването...7 1.2. Периоди в корабостроенето ...........13 1.3. Епоха на древните кораби ............13 1.4. Примитивни плавателни съдове ..........13 Глава II. Корабите през периода… Прочети повече


Електрически измервания. Александър Балтаджиев

В книгата са застъпени основни въпроси, отнасящи се до конструкцията и принципа на действие на електроизмервателните апарати. Разгледани са също по-важните измервателни методи, прилагани при измерванията на електрически и магнитни величини. Книгата е учебник за студентите по електроинженерство. Тя може да служи и като пособие на електроинженерите от… Прочети повече

 •  10 March 2017 21:41
 •  153
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Александър Балтаджиев

Четвърто преработено и допълнено издание. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ проф. А. Балтадживв В книгата са застъпени основни въпроси, отнасяши се до конструкцията и принципа на действие на електроизмервателните апарати. Разгледани са също по-важните измервателни методи, прилагани при измерванията на електрически и магнитни величини. Книгата е учебник за студентите… Прочети повече

 •  10 March 2017 21:36
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на механизмите и машините. М. Константинов, Ц. Недев, А. Вригазов, Д. Обрешков

ПРЕДГОВОР В съвременната техника се употребяват равнообразни по структура и предназначение механизми, които участвуват в състава на двигателни и работни машини, на измервателни и контролни апарати, на автоматични уредби и др. С техническия прогрес нарастват изискванията както по отношение на точността, така и по отношение на функционалните възможности… Прочети повече


Сборник от решени примери по технология на открито разработване. Димитър Стоянов, Атанас Атанасов

В книгата са дадени в методична последователност примери за изчисляване технологичните параметри на елементи на открития рудник, пробивно-взривните работи, екскавацията, транспорта, пътепремествателните работи, насипообразуването и хидромеханизацията. Разгледаните числени примери са по процеси и представляват завършени решения на различни по класа… Прочети повече


Леки автомобили - Застава и Фиат 600-D. Христо Ценов

УДК 629.113.5 (075.6) Книгата представлява ръководство за запознаване с характерните особености в устройството и правилната експлоатация на югославските леки автомобили Застава 600 и 750 и техните прототипи Фиат-600 и 600-D, които започват все по-често да се срещат у нас. Дадени са техническите им данни и подробни практически указания за техническото… Прочети повече


Текстилно материалознание и изпитвания. Агоп Кеворкян

Второ издание. СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ПЪРВА Основни свойства на текстилните влакна Глава I. Общи понятия и класификация на текстилните суровини........ Глава II. Строеж, състав и свойства на текстилните влакна......... Глава III. Вземане на образци и приготвяне на проби ............. Глава IV. Оценка на резултатите от изпитванията............... Г.шва V.… Прочети повече


Теория на механизмите и машините. Михаил Константинов, Иван Неделчев

В настоящия учебник за студенти от машиностроителните специалности на висшите технически учебни заведения са изложени основните методи за кинематичен анализ и синтез на механизмите преди всичко с равнинно движение. Ки-нетостатичното изследване на механизмите е изградено върху принципа на д'Аламбер. Динамичните задачи на машините и машинните агрегати… Прочети повече


Регуляторы и стабилизаторы тока. Колектив

Регуляторы и стабилизаторы тока стабилизатори, токоизправителиКолектив Прочети повече


Приложение на микропроцесорни системи в електронни устройства. Васил Кръстев Златаров, Рачо Маринов Иванов, Георги Славчев Михов

В предложената книга се разглеждат конкретни въпроси по проектиране на модули за електронни устройства с микропроцесорно управление. Отделено е внимание на управлението на различни периферни устройства за съхраняване на цифрова информация върху магнитен носител, управление на клавиатури и цифрови индикатори, управление на аналогово-цифрови и циф-рово-аналогови… Прочети повече


Автомобил ЗИЛ-130 и неговите модификации. Ръководство за експлоатация. Колектив

Книгата съдържа множество чертежи, таблици и фигури за ремонт към текста. Прочети повече

 •  10 March 2017 20:57
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трактори. Учебник за I и II курс на зимните селскостопански училища. В. Петров, Хр. Маринов, В. Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения за тракторите .....................3 Тракторни двигатели ..............................................4 Принципно устройство на двигателите с вътрешно горене................5 Основни величини и понятия ..............................6 Четиритактов и двутактов карбураторен двигател ..................7 Индикаторна диаграма на… Прочети повече


Сборник задачи по програмиране на малки ЦЕИМ. Колектив

Сборникът съдържа голям брой примери, въпроси и задачи, свързани с програмирането за най-популярните у нас малки електронни изчислителни машини. Отделено е специално внимание на аритметичните и логическите основи на МЕЙМ. В отделни раздели са дадени основите в програмирането на асемблерен език за МЕИМ ИЗОТ 0310, М6000, както и за моделите СМЗ и СМ4… Прочети повече


Допречистване на отпадъчните води. Х. Димовски, Д. Драганов

В книгата е обобщен световният опит по до-пречистване на биологично пречистените отпадъчни води с оглед на това да се предпазят водоприемниците от еутрофикация или водите повторно да се използуват в промишлеността. Разгледани са различните методи за отстраняване на суспендираните вещества, биогенните елементи, разтворените биологично неразграждащи… Прочети повече


Пречистване на промишлени отпадъчни води. Стефан Богоев, Илия Папазов, Ели Кабакчиева

Пречистване на промишлени отпадъчни води Стефан Богоев, Илия Папазов, Ели Кабакчиева Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиотехнически вериги и сигнали. Георги Ненов, Ангел Ангелов

В първата част на ръководството са дадени около 150 решени и нерешени задачи от информационните основи на радиовръзките, кодирането, електрическите сигнали, радио-сигналите, линейните и нелинейните радиотехнически вериги, цифровата обработка на сигналите и моделирането и оптимизирането на радиотехнически вериги и устройства. Втората част обхваща достатъчно… Прочети повече

 •  09 March 2017 21:22
 •  137
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Материалознание в електрониката. Румен Пранчов

Учебникът е написан по утвърдената учебна програма на дисциплината материалознание и механични технологии, която се чете на студентите от първа степен на обучение на учебното направление електроника и автоматика във всички ВТУЗ в страната. Направена е класификация по няколко признака, според която материалите се разделят на четири големи групи - диелектрични,… Прочети повече


Специални и силови полупроводникови елементи. Росица Дойчинова, Иван Ямаков

Учебникът е предназначен за студентите от специалност електронна техника на ВМЕИ, но може да се използва и от студенти от други специалности, както и от инженери и специалисти, които имат желание да разширят познанията си в тази област. Прочети повече

 •  09 March 2017 21:12
 •  145
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория на сигналите. Георги Ненов

Учебникът е предназначен за студените от специалностите на професионалното направление електроника и автоматика. Той може да се използува и от широк кръг спецалисти, които проявяват интерес към обработката и пренасялето на сигнали Георги Димитров Ненов, 1990 Прочети повече


CMOS интегрални схеми. Част 2. Мария Димитрова, Иван Ванков

В тези част на книгата са разгледани основните видове CMOS интегрални схеми (стандартни и бързодействуващи) със средна степен на интеграция: «Комбинационни логически схеми (шифратори, дешнфратори, цифрови мултиплексори, схеми за управление на цифрови индикатори), преместващи регистри и броячи на импулси. За да се улесни практическото използуване на… Прочети повече


Електронни цифрови устройства и системи. Рачо Иванов, Георги Михов

В учебника са разгледани основните принципи за изграждане на електронни цифрови устройства с микропроцесорно управление. Дадени са принципите за въвеждане и извеждане на аналогова и цифрова информация, описани са буквено-цифрови и графични дисплеи. Разгледани са сигналите на микропроцесорите: СМ 601, КР 580, ИК 80А, U880D, 6502, К 1810 ВМ 86, МС 68000,… Прочети повече


Техническа механика. К. Попов

Учебникът е предназначен за студентите от специалността автоматгзгция на производството във ВХТИ — София. Разгледани са основните въпроси от статика, кинематика, динамика съпротивление на материалите. Материалът е изложен системно, като не са дадени някои доказателства, без това да се отрази съществено върху логическата последователност при изграждането… Прочети повече


Измерване на честоти. Атанас Петров

В книжката се разглеждат въпроси, свързани с измерването на честоти — директно или чрез дължината на вълната, а именно: общи въпроси на това измерване, еталони за честота и основни методи за измерване на честота. В последната глава се засягат практически въпроси, свързани с измерване на честота. Книжката е предназначена за напреднали радиолюбители.… Прочети повече

 •  09 March 2017 20:52
 •  118
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретически основи на електротехниката. Част 2: Теория на променливите токове. П. Л. Калантаров, Л. Р. Нейман

Рецензент-академик: В. Ф. Миткевич Курсът,Теоретическа основи на електротехниката' от П. Л. Ка-лантаров и Л. Р. Нейман е предназначен за студенти от всички електротехнически висши учебни заведения и факултети. Съдържанието на курса отговаря на програмата по дисциплината „ Теоретически основи на електротехниката", утвърдена от Министерството на… Прочети повече

 •  09 March 2017 20:48
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Част 3: Теория на електромагнитното поле. П. Л. Калантаров, Л. Р. Нейман

Рецензент-академик: В. Ф. Миткевич Курсът „Теоретически основи на електротехниката" от П. Л. Калан-таров и Л. Р. Нейман е предназначен за студенти от всички електротехнически висши заведения и факултети. Съдържанието на курса отговаря на програмата по дисциплината „Теоретически основи на електротехниката", утвърдена от Министерството на висшето образование… Прочети повече


Гидротехнические туннели гидроэлектрических станций. Г. Г. Зурабов, О. Е. Бугаева

Гидротехнические туннели гидроэлектрических станций Г. Г. Зурабов, О. Е. Бугаева Прочети повече


Топлотехника. Андрей Райчев

Учебникът е написан в съответствие" с утвърдената учебна програма пo топлотехника за студентите от специалностите уеханична технология на дървесината и механизация на горското стопанство и горската промишленост във Висшия лесотехнически институт. Наред с необходимия минимум сведения относно производството и използването на топлинната енергия в него… Прочети повече


Электрочасовые системы и мехамизмы. В. В. Трояновский

Электрочасовые системы и мехамизмы В. В. Трояновский Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини и електротехнически материали. Мария Минчева, Константин Тричков

Ръководството за лабораторни упражнения по електрически машини и електротехнически материали съдържа въпроси по изпитване на електрически машини за постоянен и променлив ток, трансформатори, микромашини и някои основни видове електротехнически материали. Предназначено е за студентите от Висшия минно-геоложки институт и е съобразено с учебната програма… Прочети повече

 •  08 March 2017 21:36
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пресмятане и конструиране на машинни елементи. Колектив

Д. Христов, Г. Петков, Н. Чавушян, С. Начев, М. Проданов В книгата са дадени общи насоки за конструиране на машинните елементи, основни формули и справочни материали за тяхното якостно пресмятане, таблични данни за машиностроителни материали и за техните механични свойства и таблици за допуските и сглобките. В отделни разде ли е изложено пресмятането… Прочети повече


Ацетилено-кислородни уредби за заваряване и рязане на метали. Илия Цветанов

СЪДЪРЖАНИЕ ПЪРВА ГЛАВА Карбид Получаване и свойства на карбида ..................5 Съхраняване на карбида ........................8 ВТОРА ГЛАВА Ацетилен Получаване и свойства на ацетилена ................9 Полимеризация и разлагане на ацетилена ............12 Примеси и очистители на ацетилена .............13 Разтворен и сгъстен ацетилен .................14… Прочети повече


Високообемни прежди и нишки. Г. Дамянов, П. Адъров, Л. Масларова

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД...................................2 I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИСОКООБЕМНИТЕ ПРЕЖДИ И НИШКИ. . 4 II. ВЕСОКООБЕМНИ ПРЕЯДИ...............12 1. Принципи за получаване на високообеини прежди 12 2. Производство на високообеини прежди по класическите системи за предене ....14 3. Производство на високообеини прежди по метода на щапелиране на кабел… Прочети повече


Тъкачество. Г. Дамянов, Й. Стоянов

Учебникът „Тъкачество" е написан в две части. В първата част са разгледани технологията и употребяваните машини при подготвителните процеси на тъкачеството. Във втората част са разгледани устройството и технологичното предназначение на механизмите на най-разпространените конструкции тъкачни станове. В отделна глава в края на учебника са разгледани… Прочети повече


Електроматериалознание / Ръководство за лабораторни упражнения по електроматериалознание. В. Х. Панов, К. Б. Тричков

В настоящата книга е включена информация, свързана преди всичко с използването, а не с химическата технология на производство на материали за електротехниката и до голяма степен за електрониката. Книгата е предназначена за подготовката на инженери по електроснабдяване и по автоматизация. Може да бъде използвана и от студенти и инженери от други сродни… Прочети повече


Енергия в сградната обвивка. Александър Димитров

Книгата е плод на дългогодишната научна и изследователска работа на автора в областта на енергийните процеси в сградната обвивка. Следвайки съвременните научни тенденции в топлинната физика и статистическата термодинамика, авторът лансира свой хипотетичен модел за превръщане на слънчевта енергия в разсейващ се топлинен фононен поток. Книгата отразява… Прочети повече


Производствено-техническа база на съвременни корабостроителни заводи. Г. Тепавичаров, Ан. Караиванов

В обзора се разглежда производствено-техническата база на някои съвременни модерни корабостроителни заводи в Япония Англия, ГФР, Швеция, Франция, ГДР, Югославия, Полша и др., ин формацията нa които представлява безспорен интерес за нашет корабостроене. По-конкретно в обзора се проследяват основните тенденции в развитието ва производствено-техническата… Прочети повече


Промишлени регулатори. К. Костов, А. Тодоров, К. Наплатаров

Настоящата книга представлява учебник и е написана в съответствие с учебната програма по дисциплината "Промишлени регулатори" В нея са разгледани електрическите, пневматичните и хидравличните регулатори, а също така и други функционални блокове от системите sa автоматизация като първични преобразователни елементи, вторични уреди и т.н. Наред… Прочети повече


Справочник сварочные работы. Г. Мазур, Б. Грабойс

Справочник сварочные работы Г. Мазур, Б. Грабойс Прочети повече


Морское дело. Алексей Г. Витченко

От издателя В книге описаны основные виды морских промысловых судов, организация судовой службы, приведены основы судовождения, показаны основные меры по охране труда при выполнении различных судовых работ, рассказано о морской практике матросов. Для подготовки матросов 1 класса в мореходных школах и на промысловых судах. Прочети повече


Плоски покриви. Нови детайли. Милко Ангелов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 1. Тенденции в конструктивното изграждане на плоските покриви и тераси..........5 1.1. Развитие на покривните решения с оглед на предявените към тях изисквания, прилагани материали и начини на конструиране ....................................5 1.2. Начини на отводняване...........................19 2. Строително-физически проблеми… Прочети повече


Справочник на радиолюбителя. Димитър Рачев

Книгата съдържа справочни данни, таблици и изчислителни методи за най-често използуваните в радиолюбителската практика елементи, възли и схеми. Особено внимание е обърнато на произвежданите у нас материали, за които трудно се намират справочни данни, както и на онези общоизвестни елементи, които се срещат често в радиолюбителската литература. Авторът… Прочети повече


Измервания в съобщителната техника. Георги Георгиев

Книгата е предназначена за учебник на студентите от специалността „Далекосъобщителна техника" в Института по съобщенията „Аврам Стоянов", но може да се ползува и от инженерно-техническите работници, които се занимават с въпроси из областта на измерванията в съобщителната техника. Прочети повече


Неизправности в електрическата уредба на атомобила. Борис Божинов

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение .....................3 Глава I. Неизправности в акумулаторната батерия на автомобила ............7 1. Устройство на акумулаторната батерия и принцип на действие 7 2. Химични процеси в акумулаторната батерия ..............9 3. Неизправности в акумулаторната батерия ............10 Глава II. Неизправности в генераторите за променлив… Прочети повече


Измервания в слаботоковата техника. Георги Георгиев

Книгата е предназначена да служи като учебник за студентите от всички технически специалности в Института на съобщенията, но може да се ползува и от инженерно-техническите работници в съобщенията, които се занимават с въпроси из областта на слаботоковата измервателна техника. Прочети повече


Антеннофидерни устройства. Д. П. Линде

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор............................3 Увод ................................5 Първа част Първа глава. Дълги линии...............11 1. Какво значи дълга линия. Как се разпространява електромагнитната вълна по проводниците....11 2. Линия с определена дължина без загуби, отворена на края.....18 3. Явления в линия, дадена в края накъсо ....26… Прочети повече

 •  07 March 2017 21:04
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Силови трансформатори. Изчисляване и конструиране. Иван Попов

Книгата „Силови трансформатори, изчисляване и конструиране* съдържа материала, предвиден по програмата на Машинно-електротехническия институт. Предвид оскъдната литература по този въпрос у нас книгата е разширена с по-подробни данни по изчисляването и конструирането, с подробни таблици и диаграми, както и с кратко описание на технологията на производството… Прочети повече

 •  07 March 2017 21:00
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлопренасяне. Велислав Иванов

В книгата се разглеждат основните закони за преноса на топлина чрез излъчване, топлопроводност, конвекция и топлопреминаване, като е акцентирана онази част, която има приложение в техниката. Всички въпроси са разгледани по начин, щото изведените уравнения да могаг да се използуват за обхващане и изчисление на технологичните процеси и топлотехническите… Прочети повече

 •  07 March 2017 20:56
 •  185
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлопренасяне с примери и задачи. Тодор Ц. Тодоров

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа Топлопренасяне чрез излъчване §1-1. Основни понятия и определения............................7 §1-2. Основни закони на топлинното излъчване................... 10 §1-3. Топлообмен чрез излъчване между твърди тела..........................21 Видове лъчисти потоци................................................21 Лъчист топлообмен… Прочети повече


Справочник по проектиране и реконструиране на машиностроителни заводи. Колектив

В справочника са изложени основните насоки-за проектиране на нови и за разширяване, реконструиране и модернизиране на съществуващи: машиностроителни заводи. Подробно са разгледани въпросите за необходимите изходни данни, етапите, организацията и технологията на проектиране. проектирането на основните и спомагателните чехове, вътрешнозаводският транспорт… Прочети повече

 •  06 March 2017 21:02
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини. Н. В. Виноградов, Ф. А. Горяинов, П. С. Сергеев

Книгата е учебно помагало и е предназначена за електротехническите и енергетическите вузове и факултети и за електромеханическите техникуми. Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 7 * Увод...9 * Определяне на главните размери... 13 * Материали, които се ползват в електромашиностроенето...25 * Котвени намотки на машините за постоянен ток...… Прочети повече

 •  06 March 2017 20:57
 •  277
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехника. Част 1-2. Иван Трифонов Гатев

Съдържанието накратко по глави Електротехника. Част 1 * Явления в електрическото поле * Постоянен ток * Електромагнетизъм * Променливи токове * Символичен метод * Монофазни системи * Електрически измервания * Машини за постоянен ток Електротехника. Част 2 * Трансформатори * Асинхронни двигатели * Синхронни машини * Колекторни машини * Електронни и… Прочети повече


Справочник на проектанта на автоматизирани системи за управление на производството. Колектив

Тази книга е написана от колектив от сътрудници на Украинския държавен проектантски институт «Тяжпромавтоматика» с участието на специалисти от други организации. В книгата е използуван десетгодишният опит в работата на Киевския отдел «Тяжпромавтоматика» в областта на проектирането и внедряването на системи за автоматизирано упоавление на производството… Прочети повече

 •  06 March 2017 20:48
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката и електрониката. Колектив

Авторски колектив: Д. Цветков, Д. Цанов, Л. Павлов, П. Ралчева В учебника са разгледани оснозни въпроси от теорията за електрическите и магнитните вериги, електрониката, електрическите измервания, електрическите машини, електрозадвижването и електроснабдяването. Предназначен е за студентите от неелектротехническите специалности на висшите машинио-електротехнически… Прочети повече

 •  06 March 2017 20:45
 •  145
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтаж и настройка на щанци. Й. Благов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Видове операции при студено щанцоване 2. Щанци за студено щанцоване 2.1. Щанци за разделителни, операции..................15 2.2. Щанци за огъващи операции..................................26 2.3. Щанци за дълбоко изтегляне..................................30 2.4. Щанци за обемноизменящи операции..........................38 2.5. Щанци… Прочети повече


Металургия: Обработване на металите под налягане. Ст. Стаматов, Ат. Марков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор............................................3 I. Основни сведения от теорията на обработването на металите под налягане .......5 II. Строеж и свойства на металик и тяхното изменение при пластична деформация .....14 III. Подготовка на материалите за обработване под налягане..........22 IV. Валиоване на металите и сплавите............................31… Прочети повече


Металургия: Същност и значение на конструкторската и технологическата дейност в машиностроенето. П. Сомлев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод..................................................5 Глава Конструиране на машини................................9 1. Конструктивна подготовка на машиностроителното производство 13 2. Технологически изисквания към конструкциите................22 3. Конструктивна нормализация и унификация..................31 4. Основни изисквания при конструирането… Прочети повече


Технически прогрес в черната металургия. П. Начев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор....................3 Първа глава Ролята на металургията на черните метали 0 Изграждането на материално-техническите основи на социализма в Народна република България 1. Мястото на металургията на черните метали в развитието на отрасловата структура на промишлеността в Народна република България в периода 1939— 1959 г.......6 2.… Прочети повече


Инженерът се оформя още в училище. Моисей Негримовски

От книгата учениците от горните класове могат да получат елементарни познания по инженерното дело, да се научат да конструират и да изработват нагледни пособия и технически средства за обучение в своето училище. Изработването на уреди и модели ще помогне на младите техници по-пълно да използват машините и съоръженията на училищните работилници, да… Прочети повече


Как работи автомобилът. Борис Голд

В книгата в популярна форма са изложени принципите на работа на автомобила и неговите механизми. Дадени са обяснения на физическите процеси, които се извършват в отделните механизми на автомобила при тяхната работа. Четвъртото издание е преработено и допълнено с данни, които характеризират особеностите в конструкцията на товарните автомобили. Книгата… Прочети повече


Курс по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика. Алекси Писарев, Цветан Парасков, Стефан Бъчваров

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от машиностроителните специалности на Висшия машинно-електротехнически институт „Ленин" — София, но може да служи като учебно помагало за всички други инженерни специалности от ВТУЗ и висшите технически военни училиша, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от статиката… Прочети повече

 •  05 March 2017 16:56
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на товароподемни машини. И. Коларов, М. Проданов, П. Караиванов

В изданието са разгледани въпроси за пресмятане и конструиране на най-характерните товароподемни машини. Дадени са основните градивни елементи, механизми и носещи конструкции, от които може да се синтезира желана товароподемна машина, методиките за тяхното избиране и пресмятане при агрегатно-възловия метод на конструиране, както и най-необходимите… Прочети повече


Статика. Иван Кисьов

В книгата са разгледани основните въпроси на статиката. Теорията е илюстрирана с подходящи примери от инженерната практика. Материалът е изложен по начин, който задължава читателя да участвува активно при изводите на формулите и при решаването на примерите. Особено внимание е обърнато на физично-то тълкуване и техническото приложение на изведените… Прочети повече

 •  05 March 2017 16:45
 •  115
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни аналогови устройства в съобщителната техника. Боряна Симеонова

Ръководство за лабораторни упражнения по електронни аналогови устройства в съобщителната техника Боряна Симеонова Прочети повече


Renault - технически паспорт на автомобила. Колектив

Технически параметри и данни за автомобила... Прочети повече

 •  05 March 2017 16:32
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на високите напрежения. Н. Нанчев, М. Георгиев

Трето издание. Настоящият учебник, предназначен за студентите от някои специалности при ВМЕИ — София, обхваща в твърде съкратена форма материала, четен по предмета техника на високите напрежения. Подреждането и характерът на изложението с малки изключения отговарят на съответните съветски учебници. Прочети повече


Механична технология на текстилните материали. Й. Николов, С. Колев

В книгата са дадени основни познания за механичната технология на текстилните материали - памук, вълна, естествена коприна и ликови влакна. Описани са процесите предене и тъкане и трикотажно-плетачното производство, разгледани са принципните въпроси на технологията и машините, преработващи текстилните влакна в изделия. Книгата е предназначена за студентите… Прочети повече


Вълнено предачество. А. Кеворкян, Х. Пешев, Г. Дамянов, В. Рашеев

Увод Камгарно и щрайхгарно предачество — характерни особености................6 Глава II Шрайхгарно предачество Суровини, употребявани в щрайхгарното предачество........................7 Видове щрайхгарни прежди..........................10 Технологичен поток в щрайхгарното предачество............................II Глава III Подготовка на материалите… Прочети повече


Изпитване на електрическите машини. Йордан Цанков

В книгата са изложени начините еа изпитване на електрическите машини и трансформатори, както и изводи от резултатите на изпитването. При разглеждане на всеки въпрос предварително се дава съвсем кратка теоретична постановка на въпроса, а накрая се правят изводи от получените резултати. Книгата е предназначена за студентите от силнотоковите и слабо токовите… Прочети повече


Изпитване на електрическите машини. Йордан Цанков

В книгата са изложени начините еа изпитване на електрическите машини и трансформатори, както и изводи от резултатите на изпитването. При разглеждане на всеки въпрос предварително се дава съвсем кратка теоретична постановка на въпроса, а накрая се правят изводи от получените резултати. Книгата е предназначена за студентите от силнотоковите и слабо токовите… Прочети повече

 •  05 March 2017 15:42
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Малки хладилни машини. Т. Гачилов, К. Калчев

Книгата е предназначена за техниците от предприятията за монтаж, обслужване и ремонт на домашни хладилници и малки хладилни машини. Тя ще бъде полезна и за работещите в хранителната промишленост и сферата на търговията и общественото хранене, които ползуват хладилни камери, шкафове, витрини и търговски хладилници. ® Теофил Славчев Гачилов, Константин… Прочети повече