Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  03 April 2017 21:08
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Готварство. Организация и функциониране на кухнята. Гертрауд Бауер, Курт Бауер, Едуард Митше

Това е един учебник, подготвил поколения австрийски ученици в средните специални училища и гимназии по туризъм, доказал своите качества като учебно помагало, непрекъснато допълван и осъвременяван с най-нови термини, знания и похвати. Той отговаря напълно на съдържанието на учебната програма на МОН, утвърдена за обучение от 2005 г., и е предназначен… Прочети повече


Стоманобетон. Хаския Нисимов, Виолета Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". В учебника се дават познания по стоманобетон, необходими при проектирането, изчисляването, оразмеряването и изпълнението на стоманобетонните конструкции. При разглеждане на материала са спазени новите норми за проектиране на бетонни… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:58
 •  282
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Елементи на фината механика. Учебник за техникума по фина механика и оптика. Петър Минков, Михаил Русинов

Настоящият учебник е предназначен за учащите се от техникума по фина механика и оптика. Той представлява II основно преработено издание на същия учебник за бившия Институт по фина механика и оптика. Настоящото издание-е съобразено с учебната програма. В учебника са разгледани всички елементи и техните съединения, които влизат в състава на фино-механичните… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:54
 •  149
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Стефан Р. Стоянов, Димитър Стойков

Учебник за IV и V курс на техникумите. За всички специалности при техникумите по машиностроене и за за IV курс на техникумите по електротехника. Прочети повече

 •  03 April 2017 20:49
 •  315
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по металолеене, металознание, термична обработка на металите и заваряване. И. Гогачев, Е. Бояджиева, А. Носиков

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Металолеене Лабораторно упражнение 1.1....................5 Минераложки анализ на пясъка.........................5 Лабораторно упражнение 1.2.....................6 Определяне на съдържанието на глина и едрината Há формовъчните пясъци.............................7 Лабораторно упражнение 1.3...............10 Определяне на влажността… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:44
 •  143
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:28
 •  90
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тетрадка по електротехника. Учебници за профилираните гимназии. Евгения Николова, Марияна Джамбазова

Тетрадката по електротехника е разработена в съответствие с Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" и "Електротехник" и учебни програми по "Електротехника" за професионалните направления "Електротехника и енергетика" и "Електроника и автоматизация", утвърдени… Прочети повече


Основи на хидрогеологията и инженерната геология. Учебник за минните техникуми. М. В. Седенко

В книгата са изложени основите на учението за подземните води, техния произход, условия на залягане и движение, физически свойства и химически състав; описани са методите на изучаване на подземните води при проучване на находищата на полезните изкопаеми и за нуждите на водоснабдяването; разгледани са условията на оводненост на минните изработки. Изложени… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:20
 •  268
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща фотография. Част 1. Учебник за I курс на техникума по фотография. Янка Кюркчиева

СЪДЪРЖАНИЕ увод Същност и специфика на фотографията ............................3 Възможности и приложение на фотографията........................6 Раздел I. ИСТОРИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА Обществено-исторически предпоставки за откриването на фотографията 11 Научни предпоставки за откриване на фотографията ........ 12 Зараждане на идеята за фотография ................19… Прочети повече


Технология на машиностроенето. Студена обработка. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава I. Основни понятия в технологията на машиностроенето 1. Видове прицеси в машиностроенето................ 2. Видове производства и особеностите им........... 3. Видове обработки в машиностроенето.......... 4. Качество на обработените повърхнини ......... 5. Точност при обработване на детайлите......... 6. Заготовки ..............................… Прочети повече


Микроелектроника. Учебник техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Николай Велчев

Учебникът „Микроелектроника" е предназначен за учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Той може да бъде използуван и от техниците и специалистите в производството на електронна и изчислителна апаратура, от радиолюбителите, както и от всички, които проявяват интерес към миниатюризацията… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:08
 •  248
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. С. Войнова, Й. Маркова

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП. Предназначен е за техникумите по химическа промишленост. Изясняват се основните понятия в химичната технология и са разгледани най-съществените процеси при по-важните производства в областта на неорганичния и органичния синтез. Материалът е написан, както следва: глави 1, 2, 8, 9 и 10 — от инж.… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:03
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПромишлена електроника. Мария Бобчева

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ..............................................................3 1. Полупроводником прибори ............................................5 1.1. Електропроводимост на полупроводниците............. . 5 1.2. Електронно-дупчест преход (PN преход)..................7 1.3. Полупроводникови диоди......................10 1.4. Транзистори… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. Учебник за СПТУ по електро-промишленост. Колектив

Учебникът е предназначен за средните професионално-технически училища, подготвящи квалифицирани работници по професията монтьор на електродна техника, специалност електронноизчислителна техника и е написан по учебната програма за дисциплината електронноизчислителна техника. В учебника са разгледани основните въпроси по устройството на електронноизчислителните… Прочети повече


Токозахранващи устройства. Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма нг МНП по дис" циплината токозахранващи устройства и е предназначен за учениците от техникумите, обучаващи се по специалности от областта на електрониката и съобщенията. Разгледани са принципите на действие, устройството и характерните особености на източници за непосредствено преобразуване… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:30
 •  151
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:28
 •  102
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:23
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сградостроителство. Част 1-2. Д. Коев, Т. Ничев

Пето стереотипно издание. Учебник за строителните техникуми, специалност "Строителство и архитектура". Прочети повече


Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. Атанас Тотев, Кирил Гатев

Учебникът е предназначен за всички специалности на икономическите техникуми. Теоретичните разработки в учебника запознават учениците с основите на общата теория на статистиката, преди да са започнали изучаването, на съответната (отговаряща на специалността им) отраслова теория на статистиката. Някои въпроси на общата теория на статистиката са разгледани… Прочети повече

 •  02 April 2017 13:42
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 1. За СПТУ и техникумите. Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова

Машинно чертане. Част 1 За СПТУ и техникумите Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова Прочети повече


Машинно и електротехническо чертане. А. Рашков, М. Джинева

Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника. Прочети повече


Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания. Учебник за техникумите по механотехника. М. Стоименов, В. Барбарова

Учебникът е предназначен за учениците от всички специалности на техникумите по механотехника, но може да се ползува и от инженерно-техническите работници. ( Материалът в учебника е разделен на три части. В първата част са дадени кратки сведения за стандартизацията, патентното дело и взаимозаменяемостта. Втората част разглежда основните понятия за допуските… Прочети повече

 •  02 April 2017 13:31
 •  101
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Измервания и лабораторни упражнения по полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. С. Христов, Т. Керменлийска, В. Насев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Част първа. ИЗМЕРВАНИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ 1. Измерване на параметрите на полупроводникови диоди.....5 2. Измерване на параметрите на биполярнн транзистори......27 3. Измерване на параметрите на полеви транзистори.......50 4. Измерване на параметрите на тиристори.............51 5. Измерване на параметрите на интегрални… Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника. Любомир Митов

Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности Любомир Митов Прочети повече

 •  02 April 2017 13:20
 •  285
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрониката. учебник за техникумите по електротехника. Ю. Маринов, И. Стоянов

Учебникът е предназначен за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалности радиотехника й телевизия, съобщителна техника и електронна техника. В учебника са изложени физичните явления в електронните и йонните лампи, полупроводниковите диоди и транзисторите, фоточувствителните и други прибори, чийто принцип на действие се основава… Прочети повече


Основи на ветеринарната медицина. За техникуми по селско стопанство, специалност животновъдство. Диман Диманов, Жельо Станчев

УВОД Селското стопанство заема важно място в структурата на народ-ното стопанство. Като подотрасъл на селското стопанство животновъдството има решаващо значение не само за икономиката на страната, но и за пълноценното задоволяване на потребностите и рацио-налното хранене на хората. Ето защо всички високоразвити страни обръщат особено внимание на животновъдството,… Прочети повече

 •  01 April 2017 21:32
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътнотранспортни машини. К. Диммитров, К. Василев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение Част първа Системи за задвижване и управление Г л а в а 1. Общи сведения. ...... 1.1. Системи за зчдвижване 1.2. Системи за угравление........ Г л а в а 2. Механично силово предаване ..... 2.1. Вънени мехгнизми. . ....... 2.2. Съединители и спирачни ..... Г л а в а 3. Хидравлика и хидравлични елеѵенти. . 3.1. Работни течности..........… Прочети повече

 •  01 April 2017 21:28
 •  114
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електромашинна лаборатория. Учебник за техникумите по силнотокова електротехника. Костадин Атанасов, Никола Чукалов

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Обща част ...........................................5 1. 1, ¡Зилове изпитване на електри-іе ките машини........................5 1. 2. Ап.рати и съоръж'ния-за изпитване на електрическите машини .... 6 1. 3. Техника на провеждане на лабораторните упражнения.......12 1. 4 Техническа безопасност при провеждане на лабораторните упражнения… Прочети повече


Физиология и хигиена на храненето. М. Маркова, Д. Боцов

СЪДЪРЖАНИЕ Предмет и задачи на физиологията и хигиената на храненето..........3 Раздел 1. Физиология на храненето Хранителни влцества и тяхното физиологично значение................7 Бнологично значение на храната..........................7 Роля и зиачение на белтъците............................9 Роля и значение на мазнините............................12… Прочети повече


Слаботокова лаборатория. Георги Пеев, Богдан Автански, Цоло Цолов

Учебникът „Слаботокова лаборатория" за техникумите и професионално-техническите училища е съобразен с програмата на обучение и застъпва раздели, изучени от учениците по електротехника, електроника, токозахранващи устройства, нискочестотни усилватели и импулсна техника. Поставено е ударение главно на практическата страна на упражненията, за изпълнението… Прочети повече

 •  01 April 2017 20:49
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи и взаимозаменяемост. Георги Димчев, Панайот Панайотов

Зa тexникумитe пo мaшинocтpoeнe, тpaнcпopт, eнepгeтикa, миннa пpoмишлeнocт, кopaбocтpoeнe и кopaбoплaвaнe. B книгaтa ca paзглeдaни въпpocитe зa кoнcтpукциятa, изчиcлявaнeтo и eкcплoaтaциятa нa мaшиннитe eлeмeнти c oбщo пpeднaзнaчeниe. Cъдъpжaниeтo й e cъoбpaзeнo c утвъpдeнaтa oт MOMH учeбнa пpoгpaмa. Книгaтa e oдoбpeнa oт MOMH кaтo учeбнo пoмaгaлo… Прочети повече


Хидравлика. Учебник за II курс на строителните техникуми. М. Куюмджиев, Г. Григоров

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Кратки исторически бележки ............................................3 Предмет на хидравликата ...... 7 Флуиди ................................................................7 Водата и нейните физически свойства..........................9 Междумолекулни сили в течностите......................................10 а) кохезия ; б) адхезия… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:37
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устройство на енергийни агрегати. Иван Марков, Димитър Чоторов, Ирина Стоилова

Учебник за 11. клас на ЕСПУ и за СПТУ. Професия оператор - монтьор на енергийни агрегати. Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Част 1-2. Михаил Софронов, Петко Стойчев / Асен Стакев, Недьо Ранчев

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 1: Зидарии, мазилки,облицовки, настилки и изолации. Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП от 1983 г. Той е предназначен за учениците от XI клас (II степен) на ЕСПУ, професия строител за външно и вътрешно оформяне на сгради. В учебника се разглежда технологичният процес при… Прочети повече


Технология на довършителните работи в строителството. Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване. А. Стаке

* Технология на довършителните работи в строителството. Част 2: Бояджийство, декоративни работи, остъкляване, монтаж на дограма и вътрешно остъкляване Учебникът е написан съгласно с учебната програма наМНП от 1983 г. и е предназначен за ученици, обучаващи се във II степен на ЕСПУ по специалността бояджийство, декоративни работи и монтаж на кухненска… Прочети повече

 •  01 April 2017 19:25
 •  117
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. Стефан Шиваров, Гaнка Босева

Учебното помагало е предназначено за учениците от всички специалности и професии, изучаващи предмета "Технологично обзавеждане на заведенията за хранене". Съобразено е с програмата, одобрена от МОМН. Настоящото помагало с успех може да се използва и от всички специалисти, които работят в системата на хранене, както и от онези, които ще откриват… Прочети повече


Хидро-пневмо и механоавтоматика. Учебник за техникумите. Тодор Пенчев, Цветана Пенчева, Митьо Митев

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на Министерството на народната просвета от 1982 г. и е предназначен за учениците от техникумите по механотехника и автоматика. Първото издание на учебника е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател доц. к.т.н. инж. Димитър Дамянов рецензенти: доц. к.т.н. инж. Михаил Комитовски… Прочети повече