Преглед Категория › Учебници за техникуми


Строителни материали. Учебник за техникумите по строителство. Богомил Даракчиев, Кръстьо Славов, Лиляна Дончева, Страхил Ангелов

Учебникът е написан сьгласно с учебната програма на МНП и е предназначен за учениците от техникумите по строителство специалности строителство и архитектура, водно строителство, строителство на метрополитени, строителство и поддържане на пътища и жп линии. Разгледани са основните видове материали, използувани в съвременното строителство, както и перспективите… Прочети повече


Радиопредавателна техника. Христо Тихчев, Тома Томов, Васил Василев

В книгата се дават основни сведения по теорията и изчисленията на всички стъпала на лампови и транзисторни радиопредавателни устройства. Книгата е предназначена за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалност радио и телевизия за редовно, вечерно и задочно обучение. Тя може да се използува като помагало също и от техници и инженери,… Прочети повече

 •  04 April 2017 21:06
 •  168
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на металите. Л. Калев, В. Бонев, Щ. Стоянов

Технология на металите за I и II курс на всички специалности на техникумите по машиностроене и уредостроене и на техникумите по електротехника е разработена от авторски колектив по одобрена от Министерството на просветата и културата програма, както следва: Част I —Металургия — от хим. В. Бонев. Част II — Металознание — от доц. инж. Л. Калев. Част… Прочети повече


Топлотехника. Учебник за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Л. Тончев, Ал. Владимиров, В. Марковски

В книгата се разглеждат основните въпроси no топлотехника, условията за изгаряне на горивата, съоръженията за изгаряне, керамичните и стъкларските пеши, тяхното устройство и действие. Книгата е предназначена за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Тя може да бъде използувана също и от студентите при химико-технологичния институт и инженерно-техническите… Прочети повече


Строителна керамика. Учебник за III, IV и V курс на техникумите по керамика. Л. Тончев, К. Паскалев

Учебникът:"Строителна керамика" е второ преработено и допълнено издание съгласно програмата, утвърдена през 1960 г. от Министерство на просветата и културата. В учебника са отразени съвременното състояние на науката и техниката в областта на производството на строителни керамични изделия, огнеупорни и свързващи материали. Разгледани са основните… Прочети повече

 •  04 April 2017 20:53
 •  196
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Керамична технология. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. В. Пеев, Д. Герджиков, П. Миладинов, В. Марковски

УДК 666.3/7(075.3) В учебника са разгледани технологиите на производството на керамични огнеупорни материали и изделия, фаянсови материали и изделия, санитарно-фаянсови изделия, порцеланови изделия и свързващите вещества. Разгледани са също така суровините за производството на керамичните изделия, съставът на масите и глазурите« начините на обработването,… Прочети повече

 •  04 April 2017 20:49
 •  175
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката. А. Чекваскин, В. Семин, К. Стародуб

В книгата се разглеждат системите за автоматично регулиране, техните типови звена и основните им елементи. Описват се следящите системи, автоматичните измервателни и изчислителни системи, системите на телемеханиката. Целта на книгата „Основи на автоматиката*, предвидена за учебно пособие у нас, е да запознае учащите се с основните средства и методи… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:26
 •  291
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини. Общ курс. Учебник за техникумите по механотехника. Колектив

В учебника са разгледани металорежещите машини, намерили по-широко приложение в нашето машиностроене. За всички видове машини са дадени необходимите сведения за процеса на рязане, типичните инструменти и начинът на използуването им. За някои от по-характерните машини са дадени примери за настройка при изпълняване на определени операции. Разработването… Прочети повече


Водни двигатели, помпи и компресори. Д. Вълков, М. Кътов

В учебника са разгледани основните въпроси на хидравликата (хидростатика и хидродинамика), водни и ветрени двигатели, помпи и компресори. Учебникът е предназначен за техникумите по механотехника, специалност „Енергетични машини— стабилни двигатели. Прочети повече

 •  03 April 2017 21:19
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече


Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:12
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Органична химична технология. Учебник за III и IV курс на техникумите по индустриална химия. Колектив

Учебникът е съставен по одобрен от МП програма. В него са застъпени по-важните производства на органичната химична технология. Разгледани са производствата на захар, нишесте,, декстрин, целулоза и хартия, озахарѵването на растителните суровини, сухата дестилация на дървесината, получаването на колофон и терпентин. Накратко е дадена технологията на… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:08
 •  212
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Готварство. Организация и функциониране на кухнята. Гертрауд Бауер, Курт Бауер, Едуард Митше

Това е един учебник, подготвил поколения австрийски ученици в средните специални училища и гимназии по туризъм, доказал своите качества като учебно помагало, непрекъснато допълван и осъвременяван с най-нови термини, знания и похвати. Той отговаря напълно на съдържанието на учебната програма на МОН, утвърдена за обучение от 2005 г., и е предназначен… Прочети повече


Стоманобетон. Хаския Нисимов, Виолета Цочева

Учебник за строителните техникуми, специалност - "Строителство и архитектура" и "Водно строителство". В учебника се дават познания по стоманобетон, необходими при проектирането, изчисляването, оразмеряването и изпълнението на стоманобетонните конструкции. При разглеждане на материала са спазени новите норми за проектиране на бетонни… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:58
 •  337
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Елементи на фината механика. Учебник за техникума по фина механика и оптика. Петър Минков, Михаил Русинов

Настоящият учебник е предназначен за учащите се от техникума по фина механика и оптика. Той представлява II основно преработено издание на същия учебник за бившия Институт по фина механика и оптика. Настоящото издание-е съобразено с учебната програма. В учебника са разгледани всички елементи и техните съединения, които влизат в състава на фино-механичните… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:54
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинни елементи. Стефан Р. Стоянов, Димитър Стойков

Учебник за IV и V курс на техникумите. За всички специалности при техникумите по машиностроене и за за IV курс на техникумите по електротехника. Прочети повече

 •  03 April 2017 20:49
 •  350
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за лабораторни упражнения по металолеене, металознание, термична обработка на металите и заваряване. И. Гогачев, Е. Бояджиева, А. Носиков

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Металолеене Лабораторно упражнение 1.1....................5 Минераложки анализ на пясъка.........................5 Лабораторно упражнение 1.2.....................6 Определяне на съдържанието на глина и едрината Há формовъчните пясъци.............................7 Лабораторно упражнение 1.3...............10 Определяне на влажността… Прочети повече

 •  03 April 2017 20:44
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща теория на счетоводната отчетност. Богдана Джорджева

Учебникът е разработен в съответствие с одобрената от МОНТ учебна програма по счетоводство за предпрофесионална подготовка на учениците от IX клас на СОУ. Спазени са изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан от 1991 г. Разгледани са основните въпроси от теорията на счетоводството. В помощ на… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече


Технология на полироването и бояджийството. А. Найчев, Б. Динков, Й. Чобанов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Глава първа Инструменти, машини и механизми за нанасяне и изсушаване на декоративно-изолационни покрития 1.1. Инструменти за нанасяне на декоративно-изолационни покрития. 5 1.2. Машини и съоръжения за нанасяне на бои и лакове..........15 1.2.1. Машини и съоръжения за нанасяне на постни състави. . 15 1.2.2. Машини и съоръжения за нанасяне… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:28
 •  109
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тетрадка по електротехника. Учебници за профилираните гимназии. Евгения Николова, Марияна Джамбазова

Тетрадката по електротехника е разработена в съответствие с Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" и "Електротехник" и учебни програми по "Електротехника" за професионалните направления "Електротехника и енергетика" и "Електроника и автоматизация", утвърдени… Прочети повече


Основи на хидрогеологията и инженерната геология. Учебник за минните техникуми. М. В. Седенко

В книгата са изложени основите на учението за подземните води, техния произход, условия на залягане и движение, физически свойства и химически състав; описани са методите на изучаване на подземните води при проучване на находищата на полезните изкопаеми и за нуждите на водоснабдяването; разгледани са условията на оводненост на минните изработки. Изложени… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:20
 •  319
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща фотография. Част 1. Учебник за I курс на техникума по фотография. Янка Кюркчиева

СЪДЪРЖАНИЕ увод Същност и специфика на фотографията ............................3 Възможности и приложение на фотографията........................6 Раздел I. ИСТОРИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА Обществено-исторически предпоставки за откриването на фотографията 11 Научни предпоставки за откриване на фотографията ........ 12 Зараждане на идеята за фотография ................19… Прочети повече


Технология на машиностроенето. Студена обработка. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Увод Глава I. Основни понятия в технологията на машиностроенето 1. Видове прицеси в машиностроенето................ 2. Видове производства и особеностите им........... 3. Видове обработки в машиностроенето.......... 4. Качество на обработените повърхнини ......... 5. Точност при обработване на детайлите......... 6. Заготовки ..............................… Прочети повече


Микроелектроника. Учебник техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Николай Велчев

Учебникът „Микроелектроника" е предназначен за учениците от техникумите по електротехника, специалност електронна техника, профил полупроводникова техника. Той може да бъде използуван и от техниците и специалистите в производството на електронна и изчислителна апаратура, от радиолюбителите, както и от всички, които проявяват интерес към миниатюризацията… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:08
 •  279
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща химична технология. Учебник за техникумите по химическа промишленост. С. Войнова, Й. Маркова

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП. Предназначен е за техникумите по химическа промишленост. Изясняват се основните понятия в химичната технология и са разгледани най-съществените процеси при по-важните производства в областта на неорганичния и органичния синтез. Материалът е написан, както следва: глави 1, 2, 8, 9 и 10 — от инж.… Прочети повече

 •  02 April 2017 16:03
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПромишлена електроника. Мария Бобчева

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение ..............................................................3 1. Полупроводником прибори ............................................5 1.1. Електропроводимост на полупроводниците............. . 5 1.2. Електронно-дупчест преход (PN преход)..................7 1.3. Полупроводникови диоди......................10 1.4. Транзистори… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. Учебник за СПТУ по електро-промишленост. Колектив

Учебникът е предназначен за средните професионално-технически училища, подготвящи квалифицирани работници по професията монтьор на електродна техника, специалност електронноизчислителна техника и е написан по учебната програма за дисциплината електронноизчислителна техника. В учебника са разгледани основните въпроси по устройството на електронноизчислителните… Прочети повече


Токозахранващи устройства. Учебник за техникумите по електроника и съобщения. Б. Танчев, М. Игнатов, А. Маноилов

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма нг МНП по дис" циплината токозахранващи устройства и е предназначен за учениците от техникумите, обучаващи се по специалности от областта на електрониката и съобщенията. Разгледани са принципите на действие, устройството и характерните особености на източници за непосредствено преобразуване… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:30
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:28
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Импулсна техника. Учебник за техникумите по електротехника. Стефан Вълков

Съдържание Електрически импулси Класификация и параметри на импулсите Спектрален състав на импулсите Основни елементи на импулсните схеми Диференциращи вериги Интегриращи вериги RC-делители Електронни ключове Основни изисквания Диодни ключове Ключове с биполярни транзистори Ключове с полеви транзистори Логически елементи Общи сведения за логическите… Прочети повече

 •  02 April 2017 14:23
 •  229
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сградостроителство. Част 1-2. Д. Коев, Т. Ничев

Пето стереотипно издание. Учебник за строителните техникуми, специалност "Строителство и архитектура". Прочети повече


Обща теория на статистиката. Учебник за икономическите техникуми. Атанас Тотев, Кирил Гатев

Учебникът е предназначен за всички специалности на икономическите техникуми. Теоретичните разработки в учебника запознават учениците с основите на общата теория на статистиката, преди да са започнали изучаването, на съответната (отговаряща на специалността им) отраслова теория на статистиката. Някои въпроси на общата теория на статистиката са разгледани… Прочети повече

 •  02 April 2017 13:42
 •  253
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно чертане. Част 1. За СПТУ и техникумите. Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова

Машинно чертане. Част 1 За СПТУ и техникумите Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова Прочети повече

 •  02 April 2017 13:38
 •  724
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинно и електротехническо чертане. А. Рашков, М. Джинева

Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника. Прочети повече


Стандартизация, взаимозаменяемост и технически измервания. Учебник за техникумите по механотехника. М. Стоименов, В. Барбарова

Учебникът е предназначен за учениците от всички специалности на техникумите по механотехника, но може да се ползува и от инженерно-техническите работници. ( Материалът в учебника е разделен на три части. В първата част са дадени кратки сведения за стандартизацията, патентното дело и взаимозаменяемостта. Втората част разглежда основните понятия за допуските… Прочети повече

 •  02 April 2017 13:31
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Измервания и лабораторни упражнения по полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. С. Христов, Т. Керменлийска, В. Насев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Част първа. ИЗМЕРВАНИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРИБОРИ 1. Измерване на параметрите на полупроводникови диоди.....5 2. Измерване на параметрите на биполярнн транзистори......27 3. Измерване на параметрите на полеви транзистори.......50 4. Измерване на параметрите на тиристори.............51 5. Измерване на параметрите на интегрални… Прочети повече


Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника. Любомир Митов

Ръководство за курсово и дипломно проектиране на радиоелектронни апаратури. Част 1 Учебно пособие за техникумите по електротехника за слаботоковите специалности Любомир Митов Прочети повече