Преглед Категория › Архитектура и строителство


Технология на стоманобетонните конструкции. Производство на сглобяеми елементи. Вълю Вълев

В учебника са разгледани теорията и практиката, които се прилагат при технологията на производството на сглобяеми стоманобетонни конструкции. Това включва процесите на приготвянето на бетонните смеси, подготовката на армировката, формуването на елементите, напрягането на предварително напрегнатите елементи, втвърдяването на бетоните, довършителните… Прочети повече
Стиропор. Е. Загорчева

Брошурата може да се ползва от инженери, химици работници, заети в производството на стиропор, както и от проектантите и строителите. които работят с тези материали. Прочети повече


Справочник по специалным работам. Част 1-2. Сварочные работы в строительстве. В. Д. Таран

От производителя Справочник охватывает все важнейшие способы сварки металлов и неметаллических материалов, применяемые в строительном производстве. По основным технологическим процессам сварки приведены рекомендуемые сварочные режимы, данные по сварочным материалам, оборудованию. В отдельных главах рассмотрены вопросы сварки высоколегированных сталей,… Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Проектиране и изчисляване. Н. И. Поливанов

В книгата са разгледани различните видове стомано-бетонни пътни мостове. Дадени са сведения за конструкцията, особеностите и приложимостта на отделните системи. Съдържа схеми и черно-бели илюстрации, таблици и графики. Прочети повече

 •  03 March 2015 11:22
 •  150
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник гидроэнергостроителя. И. С. Моисеев, В. Я. Шайтанов, А. Г. Якобсон

Общетехнич.сведения.расчет временных гидросооружений,строительная гидравлика,расчет строительных конструкции и оснований.Организация строительства и производство работ,хар-ки строит.мат-лов.машин и мех-мов,нормирование и сметное дело. Прочети повече


Териториално устройствено планиране и селищно изграждане. Любомир Петков Сокеров, Евлоги Стоичков Пенев, Петър Димитров Константинов

В книгата са разработени по-важните въпроси, свързани с териториалното техникоустройствено планиране, с изграждане на слещните системи и населените места и с устройството на извън селищните територии... Прочети повече


Химия в строителството. Г. Бабачев

Книгата съдържа 169 таблици, 61 графики и множество формули за изчисление. Прочети повече •  03 March 2015 10:49
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механика грунтов. Краткий курс. Н. А. Цытович

Механика грунтов Краткий курс Н. А. Цытович Прочети повече

 •  03 March 2015 10:46
 •  92
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителни кофражи. Строителни армировки. Колектив

Съдържание Строителни разходни норми Строителни кофражи Общи пояснения Разходни норми Приложения Строителни армировки Общи пояснения Разходни норми Приложения Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции Прочети повече •  03 March 2015 10:36
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Housing Construction: Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Stara Zagora. Колектив

Книгата съдържа множество черно-бели схеми, снимки, чертежи и графики на градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Прочети повече


Статистически неопределими конструкции във високите строежи. Х. Нисимов

Книгата е предназначена за проектантите строителни инженери, но може да служи и на студентите изучаващи строителна механика. Прочети повече

 •  03 March 2015 10:28
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Железен път и пътно строителство. Г. М. Шахунянц

Железен път и пътно строителство Г. М. Шахунянц Прочети повече


Санитарно-технически съоръжения в сградите. Щерю Щерев

В учебника са дадени основни познания за различните по вид и предназначение инсталации, апарати, уредби и др., прилагани в съвременните сгради. Разнообразният материал е разпределен според съответните видове санитарно-технически съоръжения и обхваща въпросите за водоснабдяването, канализацията, санитарните уредби, газоснабдяването, санитарно-техническите… Прочети повече

 •  03 March 2015 10:18
 •  97
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектура XX века. Ле Корбюзье

От производителя Имя Ле Корбюзье, смелого новатора в архитектуре, теоретика современного зодчества и градостроительного искусства, широко известно во всем мире. Ле Корбюзье оставил огромное литературное наследство, которое неотделимо от его творчества. В настоящий сборник вошли отдельные части из наследия автора. В книге "К архитектуре", изданной… Прочети повече


Топлоизолация в строителството. Норми за проектиране. Колектив

Тези норми се отнасят за топлотехническото изчисляване на ограждащите конструкции в отоплявани жилищни, обществени и промишлени сгради. Книгата съдържа формули за изчисляване и приложения за прилагането на топлоизолация. Прочети повече


Числени методи в строителната механика. Т. Карамански

Книгата е предназначена за инженерите от всички специалности, които боравят строителна механика и числени методи. Тя може да да се ползва от студентите ВТУЗ о ит студентите по математика. Прочети повече

 •  02 March 2015 22:36
 •  622
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по водоснабдяване. К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев

Трето преработено и допълнено издание. дадени са много фигури, диаграми, таблици и числени примери. Прочети повече


Съпротивление на материалите. С. Д. Кисляков

Учебникът е предназначен за редовните и задочни студенти от ВИСИ, но може да се използва и от други студенти. Прочети повече


Ръководство за упражнения по стоманени мостове. Д. Димитров, П. Стайков, Е. Дулевски, Е. Пумпалов

Ръководство за упражнения по стоманени мостове Д. Димитров, П. Стайков, Е. Дулевски, Е. Пумпалов Прочети повече

 •  02 March 2015 22:24
 •  208
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Предприемаческа логистика в строителството. Гено Генов, Пламена Милушева

1. Въведение в предприемачеството. предприемачеството като теория и практика кратък исторически преглед предприемачеството и пазарът 2. Строителното предприемачество. особености на строителството строителни предприемачески предприятия фигурата на строителния предприемач клиенти, конкуренти и предприемачески стратегии 3. Особености на строителния предприемачески… Прочети повече


Строителна статика. Част 1. Алекси Квартирников

Съдържанието накратко по глави: * Общи понятия...3 * Образуване и кинематичен анализ на конструкциите...11 * Предпоставки и методи на строителната статика...54 * Статически определими и статически неопределими системи. Общи свойства на статически определимите системи...71 * Прости греди...83 * Линии на влияние и приложението им при проста греда...119… Прочети повече

 •  02 March 2015 22:13
 •  163
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителна статика. Част 2. Алекси Квартирников

Съдържанието накратко по глави: * Предговор...3 * Еластични деформации...5 * Линии на премесванията...58 * Решение на статистически неопределимите системи по метода на силите...130 * Рамки с ниска степен на статистическа неопределеност...174 * Премествания в статистически неопределими системи...238 * Статистически неопределими дъги...254 * Статистически… Прочети повече


Железобетонные конструкции. К. В. Сахновский

Книга состоит из двух частей: с первой излагаются общие вопросы, методы расчета и конструирования элементов железобетонных, конструкций - сборных, монолитных и сборно-монолитных, включая и предварительно напряженные; во второй части рассматриваются вопросы проектирования наиболее распространенных в промышленном и гражданском строительстве железобетонных… Прочети повече

 •  02 March 2015 22:04
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зидарски работи в строителството. Колектив

Разходни разчети, технологични правила, нормативи за измерване и приемане. Прочети повече


Железобетонные конструкции (расчет и конструирование). И. И. Улицкий, С. А. Ривкин, М. В. Самолетов

Книга является пособием по проектированию железобетонных конструкций гражданских, промышленных и инженерных сооружений. В ней изложены методы расчета и конструирования железобетонных элементов с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой на все виды воздействий. Книга предназначена для инженеров-строителей, проектировщиков, а также может быть использована… Прочети повече


Национални традиции в архитектурата. Георги Арбалиев

В книгата са разгледани важни проблеми и изяви на националните традиции в съвременната архитектура, както и отражението им върху организацията и естетиката на жизнената среда в социалистическото общество... Прочети повече

 •  02 March 2015 21:51
 •  217
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонти в дома. Част 1: Строителни ремонти. Колектив

Описание: Тухлена зидария, видове мазилки Поправка и поддържане на покрив Монтиране и окачване на врати Поставяне на подове Подмяна на прозорци, стъкла и дограми Декоративни архитектурни елементи Конструиране на стълбище От книгата ще узнаете всичко за ремонта на средностатистическата еднофамилна къща - от покрива и фасадата до подовете, стените, таваните,… Прочети повече


Facades de maisons individuelles / Construction + architecture. Jean-Pierre Dumont

Facades de maisons individuelles / Construction + architecture Jean-Pierre Dumont Прочети повече


Архитектура Японии. Кендзо Танге

От производителя Кендзо Танге, - бесспорно, крупнейший японский архитектор XX столетия. В этой книге собраны наиболее значительные среди статей и эссе, написанных Танге за два десятилетия. Они сгруппированы по основным направлениям проблематики, привлекавшим его внимание. Прочети повече


Композиция на съвременния град. Любен Тонев

"Градът е мястото, където хората живечт колективно за една благородна цел ..." Аристотел Прочети повече

 •  02 March 2015 21:21
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИстория на градоустройството. Петър Ташев

В книгата се проследява развитието на градовете при робовладелството, феодализма, капитализма и социализма. Анализират се постиженията, прогресивното наследство и основните принципи на градоустройството на съответната епоха, страна или отделен град. Прочети повече


Градоустройство. Колектив

Съдържание: Селища и селищни елементи; Основни проблеми на градоустройството; Композиционни задачи при планирането и изграждането на селищата; Специални планирания; Инженерно-благоустройствени задачи при планирането и изграждането на селищата; Изработване, одобряване и прилагане на териториалните планове. Първо издание. Тираж 2070 броя. Прочети повече


Архитектура на гражданските и промишлени сгради и инженерни съоръжения. П. Марковски

В книгата се разглеждат архитектурните проблеми, свързани с проектирането и строителството на граждански и промишлени сгради и инженерни съоръжения. Книгата съдържа множество илюстрации, чертежи и снимки. Прочети повече

 •  02 March 2015 20:57
 •  87
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектура на промишлените и гражданските сгради. Кратък курс за инженери. Константин Костов

Книгата е кратък курс за инженери и разглежда въпроси, свързани с архитектурата - от историческото развитие до съвременните изисквания по отношение на сградите, средствата за проектиране, за осигуряване на необходимия микрокликмат в тях - среда за труд, отдих и култура.. Изграждането на база за синтеза на съдържание, форма и конструкция. Прочети повече


Градоустройство. Л. Тонев, П. Ташев, А. Стоичков

Съдържание: Селища и селищни елементи; Основни проблеми на градоустройството; Композиционни задачи при планирането и изграждането на селищата; Специални планирания; Инженерно-благоустройствени задачи при планирането и изграждането на селищата; Изработване, одобряване и прилагане на териториалните планове. Прочети повече

 •  02 March 2015 20:49
 •  109
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Озеленяване на училищни дворове. Мария Самърджиева

Озеленяване на училищни дворове Мария Самърджиева Прочети повече


Наръчник по архитектурно строителство. Колектив

Авторите на наръчника: Димитър Баждаров, Любен Попдонев, Иван Иванов, Георги Чехларов, Любомир Петров, Владимир Терзиев и Димитър Овчаров. Наръчникът съдържа общи и специални нормативи във връзка със строителството на различни архитектурни обекти и съоръжения. Дадени са норми за площите, времетраенето и стойността на строителството на обществени и… Прочети повече

 •  02 March 2015 15:37
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Размисли за архитектурата. Дневник. Никола Николов

Авторът разказва в есета историята на архитектурата, собствената си архитектурна съдба от гледна точка на вечността... Книгата съдържа черно-бели и цветни снимки. Прочети повече

 •  02 March 2015 15:34
 •  108
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Градоустройство в Народна Република България. Някои основни проблеми. Л. Тонев

Съдържанието накратко: *Предговор...5 Увод - исторически преглед от 09 Септември 1944г. до днес...7 *Предпоставки за градоустройственото планиране в Народна Република България...31 *Композиция на града...64 *Някои проблеми на социалистическото градоустройство в България...97 Книгата съдържа снимков материал, схеми, чертежи и карти. Прочети повече


Изчисляване и конструиране на защитни съоръжения. Димитър Делчев

Книгата е предназначена за строителни инженери, проектанти и строители на защитни конструкции, за студентите във ВИАС по дисциплина ОЗНС, за работещите в щабовете и подразделенията на гражданска отбрана. Прочети повече

 •  02 March 2015 15:18
 •  225
 •  8
 •  1
 • Цена ПРОДАДЕНА

Модулор. Льо Корбюзие

За мнозина Льо Корбюзие е голям архитект, един от най-големите архитекти на миналото столетие. Малко са тези, които познават изявите му в живописта, скулптурата и поезията. Но освен художественото му творчество остава и неговото теоретично наследство. Плод на теоретичните му търсения е "Модулор", издадена през 1949 г. "Модулорната"… Прочети повече

 •  31 July 2014 22:08
 •  465
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник за изпълнение на строителните работи при зимни условия. Част 2

Зидарии, мазилки, изолационни, сондажни, инжекционни, торкретни, довършителни, заваръчни и санитарнотехнически работи. Прочети повече •  02 January 2014 10:12
 •  415
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Градоустройство

Здраво книжно тяло, на места е подчертавано. Прочети повече


Архитектурно-ландшафтная среда

Вопросы охраны и формирования. Прочети повече

 •  02 January 2014 09:51
 •  372
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектура Запада. Част 2-3

Отлични книжни тела. Захабени хартиени обложки. Прочети повече


Окачени тавани

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Незначително огънат вид на корицата - притисната от други книги. Прочети повече


Градостроительная культура Средней Азии

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече


Построение архитектурных перспектив на плоскости

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Прочети повече

 •  02 January 2014 09:28
 •  475
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на архитектурата на Стария свят

Използвана книга, на места е подчертавано, захабен външен вид Прочети повече

 •  02 January 2014 09:24
 •  429
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Градинско-парково и пейзажно изкуство

НЕ Е НАЛИЧНА! Отлично книжно тяло, забележка само към хартиената обложка. Прочети повече


Паркова и ландшафтна архитектура

Почти отлично, няма драскано, подписи или печати. Леко захабена обложка. С пожелание за архитект. Прочети повече


Водоснабдяване

Книгата е учебник за Хидротехническия факултет във ВИАС, но може да се използва и от специалистите, които работят в тази област. Прочети повече


Ръководство за упражнения по стоманени мостове

Здраво книжно тяло. Захабен външен вид - има петно по страниците. Прочети повече

 •  24 December 2013 20:52
 •  189
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съпротивление на материалите

Учебникът е предназначен за редовните и задочни студенти от ВИСИ, но може да се използва и от други студенти. Прочети повече


Ръководство за проектиране на пътища и аеродруми

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Захабен външен вид - има петно по страниците. Прочети повече


Фундиране

Почти отлично, неизползвана книга. Прочети повече


Строителна статика. Част 1-2

Здрави книжни тела. Втори том е подчертаван тук-там. Прочети повече
Наръчник по водоснабдяване

Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Леко захабен външен вид. Прочети повече

 •  24 December 2013 18:44
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник по канализация. К. Кузуджийски, И. Иванов

Отлично книжно тяло - отвътре, забележка към корицата. Прочети повече

 •  21 December 2013 23:00
 •  962
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика. Учебник за студентите от ВИАС

Четвърто издание + приложения за Методично ръководство за решаване на задачи по строителна статика - отделно. Прочети повече


Наръчник по водоснабдяване

Чисто книжно тяло - отвътре, Захабен външен вид. Прочети повече