Преглед Категория › Техническа лит.

Техническа литература.


 •  18 March 2017 14:02
 •  154
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Вътрешни и външни слаботокови линии, мрежи и инсталации. Част 2. Учебник за V курс на специалността слаби токове при техникумите. Йордан Попов

Вътрешни и външни слаботокови линии, мрежи и инсталации. Част 2 Учебник за V курс на специалността слаби токове при техникумите по електротехника Йордан Попов Прочети повече


Сигнализация в телекомуникациите. Част 2. Джон Босе

Сигнализация в телекомуникациите. Част 2 Джон Босе Прочети повече

 •  18 March 2017 13:54
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Топлообменни и масообменни процеси и апарати в химическата и хранителната промишленост. Стоян Сендов

В книгата са разгледани най-важните топлообменни и масообменни процеси, прилагани за различните производства в химическата и хранителната промишленост: нагряване, охлаждане, кондензация, изпарение, дестилация, ректификация, абсорбция. адсорбция, екстракция и кристализация. В отделна глава са изложени основните теоретични въпроси на масопренасянето.… Прочети повече


Електротехнически материали. Борис Митов

Книгата е учебно помагало по предмета „Електротехнически материали", изучаван от силнотоковите специалности в Машинно-електротехническия институт Освен за учебно помагало книгата може да служи на производственици, преподаватели и научни работници в областта на електротехническите материали. Отделено е повече място и се разглеждат по-задълбочено явленията… Прочети повече


Автоматизация и автоматични линии в машиностроенето. Владимир Гановски

В учебника са разгледани основните проблеми по автоматизация на производстзото в машиностроенето. Изложени са общите въпроси на комплексната автоматизация, определена е автоматизацията като главно направление на техническия прогрес. Подробно се разглеждат въпросите на автоматизацията на масовото и серийното производство. Специаляо внимание е отделено… Прочети повече


Телевизионни антенни усилватели. М. Серафимов

В книгата са разгледани техническите показатели на телевизионните антенни усилватели, конструктивните изисквания към тях, захранването, измерването, настройката, съгласуването, монтирането и поддържането им. Обхванати са апериодични, широколентови, тесно-лентови и комбинирани усилватели. Най-често използуваките лампови и транзисторни схеми в конкретно… Прочети повече

 •  18 March 2017 10:33
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Нарязване на резби. М. Ю. Пикус

СЪДЪРЖАНИЕ Видове резби ..........................................3 Определяне елементите на резбите.............. 3 Системи резби............................................5 Метрични резби..............................................9 Трапецовидни резби. . ..................................15 Нарязване на резба с метчици, плашки и резбонарязващи… Прочети повече

 •  18 March 2017 10:12
 •  156
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подемно-транспортни машини. К. Аспарухов

Учебникът е предназначен за студентите от Висшия лесотехнически институт, специалности комплексна механизация и поточни линии в гореното стопанство и дърводобива и комплексна механизация и поточни линии в горската промишленост и е съобразен с тяхната учебна програма. Изложените теоретични обосновки и изводи, конструктивни решения на характерни възли… Прочети повече


Машинознание. Леон Сел

Под формата на въпроси и отговори тази книга въвежда читателя в най-важните области на техниката — техническо чертане, техническа механика, съпротивление на материалите, машинни елементи. Разгледани са още видовете съединения и предавателни механизми — заварени, нитови, клинови, резбови, зъбни, ремъчни, верижни, както и широкоизвестните промишлени… Прочети повече

 •  18 March 2017 10:01
 •  161
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрозадвижване и автоматизация на кранове. С. Йорданов, А. Попов, И. Чеуз

В книгата се дават общи сведения за кранови механизми и техните конструктивни елементи, за специфичната кранова електроапаратура и двигатели. Читателят се запознава с различни видове схеми за електрозадвижване и с техните показатели. Дават се сведения за автоматизация, адресно и телеуправление на кранове. Книгата е предназначена за инженерно-техническите… Прочети повече

 •  18 March 2017 09:56
 •  135
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Върху разсейването в трансформаторите. Петър Пенчев

В труда са изследвани разсеяните индуктивности в трансформаторите на базата на резултантния магнитен поток при 1п13)=]=0. Изследването е направено за дву, три-а многонамоткови трансформатори с концентрични и редуващи се намотки. Като идеализиран пример, но без физически опростявания е разгледан тороидален трансформатор. Изследването е подкрепено с… Прочети повече


Безопасност на полетите и човешкият фактор. По ИКАО. Дочо Харалампиев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..................................................... 5 Въведение ..................................................... 7 За някои понятия .............................................. 15 Част първа. Основни концепции за човешкия фактор в авиацията ... 17 Прилагане на знанията за човешкия фактор в авиационната дейност .......… Прочети повече


Вятърни електроцентрали. Част 1. Георги Тончев

За проектирането, оборудването, строителството и монтажа на ветроенергийните обекти в книгата се предлагат съвременни методи, подходи и иновативни технически решения. Част от тях са разработки на автора. В книгата са включени 24 фигури, 58 таблици и 37 графики. Проектирането на конвенционални горивни електроцентрали се прави за предварително определен… Прочети повече

 •  18 March 2017 09:42
 •  116
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електроника за квантувани и цифрови сигнали. Ж. Оври

В книгата се разглеждат редица въпроси от теория на сигналите, математическата обработка на двоичната информация, теория на кодирането, методите за отделяне на сигнали, смущавани с шум и др., и възможностите за тяхното практическо приложение чрез логически интегрални схеми. Подробно са изяснени свойствата и начините за осъществя, ването на различни… Прочети повече

 •  18 March 2017 09:38
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как да работим с пропан-бутан. Ст. Стефанов

Как да работим с пропан-бутан Ст. Стефанов Прочети повече


Слаботокови релета. П. Дановски

В книгата са разгледани устройството и действието на най-често използуваните слаботокови релета и релейни елементи. Дадени са добре подбрани примери за изчисляване на голяма част от релетата и релейните елементи. Книгата е предназначена за специалисти, които работят в областта на автоматиката, телемеханиката, изчислителната техника и др. Може да се… Прочети повече


Решени примери по основи на електротехниката. Част 2. Милкана Бодурова, Тома Панов, Сава Папазов, Ирина Хинова

Книгата е предназначена да служи като учебно помагало на студентите от всички специалности по електротехника и радиоелектроника при Висшия машшшо-електротехнически институт "Ленин". Съдържанието й отговаря на одобрената от Министерството на народната просвета учебна програма и обхваща проблеми относно променливи процеси в линейни и нелинейни… Прочети повече


Електронни устройства за автомобила. Н. Кунев, П. Попов, М. Недялков

В книгата са описани подробно голям брой изпитани в практика та схеми на транзисторни и тиристорни запалвания, електронни регулатори на напрежение, електронни оборотомери и др., предназначени за подобряване на експлоатационните характеристики на автомобилите. Дадени са и схемите на някои прост електронни устройсгва, улесняващи контрола и регулирането… Прочети повече


Электрические машины. Александр Вольдек

От издателя В книге рассматриваются принципы устройства электрических машин, излагаются основные вопросы их теории, производится анализ режимов их работы и освещаются их эксплуатационные свойства. Второе издание книги вышло в 1974 г. В настоящем издании приведены новые фактические данные, соответствующие современному уровню электромашиностроения; терминология… Прочети повече

 •  17 March 2017 21:44
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електромеханични измервателни уреди. Димитър Русев

Електромеханични измервателни уреди Димитър Русев Прочети повече


Електрически апарати. Основи на електроапаратостроенето. Петър Пенчев

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 5 * Увод...7 * Методи за изчисляване на физични полета... 18 * Топлинни явления... 62 * Електрическа изолация... 129 * Електростатични и електромагнитни силови взаимодействия в електрическите апарати... 170 * Магнитни вериги... 215 * Нелинейни съпротивления... 322 * Електрически ток през газов диелектрик-плазма… Прочети повече


Безконтактни апарати. Минчо Минчев, Петър Пенчев

В книгата са разгледани основните типове безконтактни електрически апарати, изградени с полупроводникови и магнитни елементи: безконтактна комутационни апарати, измервателни трансформатори за напрежение и ток, магнитни усилватели и трансформатори с магнитен шунт. Анализирани са характерни режими на работа и е показана връзката между номиналните данни… Прочети повече

 •  17 March 2017 21:16
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Големи MOS интегрални схеми. Камен Фильов, Иван Зарков, Николай Велчев

В книгата са разгледани актуалните за съвременната микроелектроника MOS интегрални схеми с висока и свръхвисока степен на интеграция (големи MOS схеми): памети, микропроцесори и интегрални схеми с произволна логика. Обърнато е внимание на въпросите, свързани с логическото проектиране на големи MOS интегрални схеми, изготвена по поръчка на клиента.… Прочети повече


Машината. Нейното минало, настояще и бъдеще. В. Д. Пекелис

ИЗУЧАВАЙТЕ МАШИНИТЕ Ние не можем да си представим нашия живот без машини. Машините това са оръдията на човека в неговия огромен труд, насочен към опознаване законите на природата и покоряването им. С помощта на техниката ние използуваме научните открития за благото на човечеството. Броят на машините непрестанно расте. Във всяка от тях са въплътени… Прочети повече


Монтаж и експлоатация на електрически уредби в промишлените предприятия. Деян Деянов

Книгата „Монтаж и експлоатация на електрическите уредби в промишлените предприятия" е написана в съответствие с програмата за обучение на студентите от специалността,Електроснабдяване на промишлените предприятия" от ВМЕИ „Ленин". Книгата ще бъде полезна и за проектанти, монтажници и енергетици. В част I накратко са изложени въпроси, свързани с планирането… Прочети повече


Борба за точност. Н. И. Тюрин

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор...................................3 Увод ...............................5 Беседи за точността Беседа първа. Иггочници на точността.................7 Беседа втора. Точност и чувствителност ...................10 Беседа трета. Вярно или вероятно....................................15 Беседа четвърта. Върхове на точността..............… Прочети повече

 •  17 March 2017 20:59
 •  195
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник по електромонтажни работи на трансформаторни подстанции, електропроводи и мрежи. Част 2. Жорж Каназирски, Георги Цанков

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава. Електропроводи....................................................9 1.1. Общи сведения................................................................9 Определения..................................................................9 Класификация на електропроводите..............................................13 Норми и изисквания… Прочети повече


Метали на бъдещето. Недко Преславски

От какви метали ще се строят бъдещите фотонни ракети? Кои сплави ще трябва да издържат на невъобразимата топлина и жестокия студ в космическото пространство? Кои са свръхтвърдите и свръхмеките метали на бъдещето? Какво знаете за изкуствено създадените елементи? Тази книга ще ви даде отговор не само на горните въпроси, но и на много други интересни… Прочети повече


Аз управлявам Лада. Я. Вайсман, В. Горенков

Аз управлявам Лада Я. Вайсман, В. Горенков Прочети повече

 •  16 March 2017 21:30
 •  132
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на уредостроенето. Станчо Пашов

В учебника са изложени основите на „Технологията на уредостроенето". Разгледани са въпросите, свързани с проектирането на технологичните процеси за механичното обработване на детайлите и сглобяването на уредите. Особено внимание е отделено на въпросите за точността на произвежданите детайли и уреди. Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи… Прочети повече

 •  16 March 2017 21:27
 •  122
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника. Д. Цветков

Тази книга представлява учебник за студентите от Машин* но-технологичния и Машиностроителния факултет при Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин"—София. В нея са разгледани основни въпроси от теорията и практическото приложение на електрическите и магнитните вериги, електрониката, електрическите измервания, електрическите машини и апарати,… Прочети повече

 •  16 March 2017 21:23
 •  91
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

От искрата до лазера. Борис Фомин

В книгата увлекателно се разказва за трудния път, извървян от науката при разкриването на тайните за природата на светлината, за учените — покорители на плазмата, и за забележителните им постижения в изучаването и. От нея читателите ще научат за различните уреди с приложение на плазмата, използувани в светлотехниката, химията, металургията, медицината… Прочети повече


Как читать чертежи. А. В. Коваленко, М. А. Гредитор

Как читать чертежи А. В. Коваленко, М. А. Гредитор Прочети повече


Наръчник за проектиране на трансформаторни и подстанции и трафопостове. Колектив

Наръчникът за проектиране на трансформаторни подстанции и трансформаторни постове съдържа справочни данни за материали и съоръжения, произвеждани у нас или внасяни от социалистическите страни, употребявани при строителството на подстанции и на трансформаторни постове в нашата страна. Описани са първичните съединителни схеми и компановки на подстанции… Прочети повече


Высокопрочные закаленные стекла. И. А. Богуславский

В книге рассмотрены способы получения прочных закаленных стекол. Приведены результаты теплофизических исследований процесса закаливания стеклянных пластин в воздушной и жидких средах, а также исследований остаточных напряжений в закаленных стеклах в зависимости от технологических факторов закаливания и физико-механических свойств стекол. Приведены… Прочети повече


Изкуствена кожа. А. А. Авилов

СЪДЪРЖАНИЕ Къде се използува изкуствената кожа..... 4 Изкуствена кожа за обувки ........................7 Материали за подметки..........................8 Може ли да се направи подметка, по-хубава от кожената.....10 Ценен материал от отпадъци.................12 Материал за табани................13 Материали за междинните части на обувката...........16… Прочети повече


Производство полуфабрикатов из драгоценных металлов и сплавов. Справочное руководство. В. П. Андронов, В. А. Головин

Производство полуфабрикатов из драгоценных металлов и сплавов Справочное руководство В. П. Андронов, В. А. Головин Прочети повече

 •  16 March 2017 20:59
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи. Мире Спиров

Книгата третира електрическото изчисление на въздушните и кабелните електрически мрежи за ниско и средно напрежение. Разглежда се и цялостното електроснабдяване на населените места. В нея са застъпени съвременните методи за изчисляване на електрическите мрежи така, както се прилагат в самата практика на проектирането. Предназначена е за специалисти… Прочети повече

 •  16 March 2017 20:55
 •  376
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Механична част на въздушните електропроводни линии. Петър Иванов

Настоящата книга третира механичната част на въздушните електропроводни линии. В нея се разглеждат съвременните методи за механично изчисление, които се прилагат в практиката на проектирането. Предназначена е за кадрите със средно и висше образование, заети с проучването, проектирането, изграждането и поддържането предимно на въздушни електропроводни… Прочети повече

 •  16 March 2017 20:51
 •  157
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически машини. Йордан Цанков

Трето преработено и допълнено издание. В книгата са изложени в сбита форма основите на теорията на машините за постоянен и променлив ток, начинът на действието и принципното им устройство. Книгата е учебник за студентите от специалността радиоелектроника при МЕИ. Учебникът може да се използува и от студентите от други висши учебни заведения, които… Прочети повече

 •  16 March 2017 20:50
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически машини. Йордан Цанков

Трето преработено и допълнено издание. В книгата са изложени в сбита форма основите на теорията на машините за постоянен и променлив ток, начинът на действието и принципното им устройство. Книгата е учебник за студентите от специалността радиоелектроника при МЕИ. Учебникът може да се използува и от студентите от други висши учебни заведения, които… Прочети повече


Ремонт дорожных машин. Колектив

Ремонт дорожных машин Колектив Прочети повече


Експлоатация и ремонт на електрическата уредба на автомобила, трактора и мотоциклета. Васил Вълев, Радостин Радев

В книгата се описват в достъпна форма обслужването регулирането и ремонтът на приборите и агрегатите от електрическата уредба на автомобилите, мотоциклетите и тракторите. Разгледани са подробно най-често срещаните неизправности и начините за тяхното откриване и отстраняване, начините на регулиране, обслужване и ремонтиране на отделните агрегати и възли.… Прочети повече
Наръчник по електронни схеми. Част 2: Токоизправители и стабилизатори. Николай Стефанов

В наръчника се разглеждат основните видове токоизправителни схеми, енергийните зависимости в тях, както и опростени методи за тяхното изчисляване. Разгледани са неуправляемите и управляемите токоизправители при работа с активен и реактивен характер на товара, изглаждащите филтри, а така също стабилизаторите на напрежение и-ток. Дадени са методи за… Прочети повече


Механизми с пружинни звена. Пенка Генова

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Класификация, дсйствис и приложение на механизмите с пружинни звена 1.1. Лостови й контурни механизми с пружини, които нс влизат в състава на основната кинематична верига....3 1.2. Лостови и контурни механизми с пружинни звена в основната кинематична верига ...9 Втора глава Съвременни методи за геометричен, кинстостатичсн и динамичен… Прочети повече


Съпротивление на материалите. Иван Кисьов

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от всички машиностроителни специалности при Машинно-електротехническия институт — София, но може да служи като учебно помагало и за всички други инженерни специалности от ВТУЗ, както и за самообразование. В него са разгледани основните въпроси от съпротивление на материалите. Теорията е илюстрирана… Прочети повече


Основи на електротехниката. Том 3. Минчо Златев

Настоящият том III от курса Основи на електротехниката е предназначен да служи за учебник на студентите по всички електротехническа специалности при Машинно-електротехчическия институт ь София. Той може да се използува и в други висши и полувисши учебни заведения, където се изучават въпросите аз областта на основите на електротехниката, както и от… Прочети повече


Практически наръчник на автомобилиста. Емил Димитров

Практически наръчник на автомобилиста Емил Димитров Прочети повече


Fundamentals of Motor Vehicle Technology. V. A. W. Hillier, F. Pittuck

Fundamentals of Motor Vehicle Technology V. A. W. Hillier, F. Pittuck Прочети повече


Теоретична електротехника. Том 1. Техническа електродинамика. Минчо Златев

Теоретична електротехника. Том 1. Част 1: Техническа електродинамика - понятие и закони. Този том съдържа първата част на пълен курс в областта на „Теоретичната електротехника" (ТЕ) в която в общ смисъл се включват електрониката и останалите сродни направления. Той е предназначен за редовни и задочни студенти от всички специалности, в които се застъпва… Прочети повече

 •  15 March 2017 20:56
 •  142
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

33 схеми на и с тригери. М. Димитрова, В. Пунджиев

Книгата представлява популярно изложение на основните въпроси, засягащи съставянето на схеми на различни видове тригери -с транзистори, операционни усилватели,интегрални логически елементи от тип TTL и CMOS и изцяло в интегрално изпълнение, както и някои най-интересни и често използвани схеми с тригери /запомняне на състояния, индикация, формиране… Прочети повече


Приложни радиоелектронни устройства. Част 5. Георги Кузев

В книгата са описани интересни и разнообразни схеми на устройства, подходящи за реализиране от радиолюбителите. За конструирането на много от тях са използувани съвременни надеждни градивни елементи. При описване на устройствата са избягнати сложните математически изчисления, но за изясняване на принципа на действие някъде са дадени кратки примери… Прочети повече


Квадрофония. Ю. Вознесенски, Г. Клименко

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение....................3 Пространствено слушане...................6 Усещане за посока.....................6 Усещане за разстояние......................11 Усещане за обемност .................13 Сукарна локализация.......................16 Стереофонично прослушване ...................23 Квадрофонично звукопредаване....................25… Прочети повече

 •  14 March 2017 21:43
 •  128
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Всичко за видеото. Хайнц Бар

Тази книга ще ви запознае със съвременната видеотехника. В нея най-подробно са разгледани домашният видеомагнетофон и камкордерът (камера-видеомагнетофон). От книгата ще получите както начални, така и професионални знания, включително и практически съвети за записа и възпроизвеждането на изображения върху магнитна лента. Прочети повече


Повреди в телевизионния приемник за цветно изображение. Справочник. Бернд Родекурт

Този справочник е необходим за всеки, който ремонтира телевизори. Превод е от петото издание на немски език. Справочникът включва: - Кратко описание на принципа на действие на стъпалата на съвременния телевизионен приемник за цветно изображение - Телевизионни стандарти и системи - Изпитвателни телевизионни изображения за сервизна диагностика и настройка… Прочети повече


Аз управлявам Шкода. Петер Хуле, Ролф Пфайфер

В книгата е дадено кратко описание на устройството на отделните агрегати и възли, характерни за леките автомобили Шкода. Дадени са необходимите указания по поддържането, обслужването и експлоатацията на автомобила, както и кратки указания за малки поправки. Посочени са най-често възникващите повреди, причините за тях и начините яа отстраняването им.… Прочети повече

 •  14 March 2017 21:04
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Допустими напрежения в машиностроенето. Димитър Бонев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Единици на международната измервателна система СИ I. Приети означения II. Таблици за механичните характеристики на по-често употребяваните машиностроителни материали III. Основни съотношения между якостните характеристики Методи за определяне коефициента на сигурност IV. Диференциален метод за определяне коефициента на сигурност… Прочети повече


Проверяване на радиочастите в домашни условия. А. Почепа

Първата част на книгата съдържа най-простите и достъпни начини за пра верка на изправността на частите на радиоприемниците, телевизорите и дру ги битови радио- и електрически уреди и апарати — от предпазителя до високоговорителя, от резисторите, транзисторите, трансформаторите и релетата до кинескопите, коаксиалните кабели и стайната телевизионна антена.… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по техника на безопасност. Иван Василев Иванов

ПРЕДГОВОР Намаляването на производствените и екологичните рискове и осигуряването на безопасни и безвредни условия на труд, се явяват необходими и важни предпоставки за издигане равнището на електротехническата практика, електронизацията, автоматизацията и компютъризацията на производствените процеси във всички направления на икономиката. С настоящото… Прочети повече

 •  14 March 2017 20:49
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Първи стъпки в електрическите измервания. Димитър Русев

1. Що е измерване? защо трябва да измерваме защо се предпочитат електрическите измервания измерването и неговите елементи измерителни единици и системи измерителни единици мерки, образцови мерки, еталони как се определя точността на измерването клас на точност и още нещо за грешките 2. В света на електромеханиката. първа среща с електромеханичните… Прочети повече


Технология на твърдите горива. Записки. М. Герасимов

Технология на твърдите горива" са предназначени за студенти от специалността "Технология на горивата" при Химико-технологическия институт, а също така за всички студенти и специалисти, които имат допир с твърдите горива. Те ще представляват интерес и за новите кадри специалисти, които ще работят по термохимическото преработване на горивата… Прочети повече


Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008). Колектив

Този Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения е изработен от Министерство на труда и социалните грижи — Инспекцията за надзор що безопасността на труда на основание заповед № 121 от 31.1. 1970 I. на Държавния комитет за наука и технически прегрее и е съгласуван с Централния съвет на професионалните… Прочети повече


Електронни лампи. Том 1: Принципи и общи понятия. Х. Баркхаузен

Книгата съдържа 118 скици и чертежи към текста. Тираж 3000 броя, отпечатани в печатница "Бе-Пе-Граф". Прочети повече


Автоматизация на технологични процеси в хранително-вкусовата промиишленост. Илия Попов

В книгата е систематизиран опитът по автоматизация на производствените процеси в хранително-вкусовата промишленост. Разгледани са общите принципи на автоматично регулиране на основните технологични величини, системи за автоматизация на производствени процеси в хранително-вкусовата промишленост системи за автоматизирано управление на поточни линии и… Прочети повече


Правилник за устройство на електрическите уредби. Колектив

Настоящият правилник за устройството иа електрическите уредби е задължителен за изпълнение от всички ведомства и организации (Постановление 49 от 18. VII. 1977 г. на МС). В Правилника са дадени изискванията за новоизгражданите и реконструиращи се електрически уредби за напрежение до 400 kV включително. Той е водещ при проектирането и изпълнението на… Прочети повече


Ремонт на текстилните машини. Технология и организация. М. И. Худих

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..............................................................3 Част първа НЕИЗПРАВНОСТИ В ТЕКСТИЛНИТЕ МАШИНИ Глава I. Износване частите на текстилните машини........................6 1. Същност и разновидности на триенето..................................6 2. Износване и произходът му ......................................8 3.… Прочети повече

 •  13 March 2017 21:35
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експонометрия на любителския филм. Румен Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ Въведение.........................5 Глава 1. Основни характеристики на обектите ........7 Глава 2. Спектрални характеристики на цветовете......12 Глава 3. Образуване на цветовете.............18 Глава 4. Усещане на цветовете. .......... . . .22 Глава 5. Възприемане на цветовете.............26 Глава 6. Измерване на цветовете..............28… Прочети повече


Промишлено осветление. Николай Василев

В книгата са изложени теоретичните основи на сВетлотех-киката: светлинни величини и единици, светлинни свойства на телата, светлинно поле, цвят и теория на топлинното и луминесцентно излъчване. Сравнително подробно се разглеждат конструктивното устройство, основните показатели и характеристики и областта' на приложение на светлинните източници… Прочети повече


Телевизионни антени. Дециметров обхват. Васил Цанев

Кратко съдържание: * Предговор... 3 * Основни параметри... 4 * Основни елементи... 22 * Антени за директно приемане... 40 * Антени за близко приемане... 48 * Антени за далечно приемане... 69 * Диапазонни антени... 88 * Специални типове приемни телевизионни антени... 104 * Спомагателни устройства... 114 Прочети повече

 •  13 March 2017 21:23
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлени регулатори и автоматизация на технологични процеси. Хинко М. Хинов, Стоян М. Цонков, Иван Т. Масларов

В учебника са изложени основните въпроси, свързани с промишлените регулатори и автоматизацията на технологичните процеси. Тези процеси са разгледани като обект за автоматизация, а промишлените регулатори — като управляващи устройства. Описани са действието и характеристиките на редица основни технически средства за автомати -зация. Въпросите, свързани… Прочети повече

 •  13 March 2017 21:19
 •  125
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Автоматизация на производствените механизми. С. Йорданов

В учебника „Автоматизация на производствените механизми" се разглеждат следните основни въпроси: характеристика на производствените механизми като обект за автоматизация; специфични въпроси по автоматизацията на производствените механизми; проблеми, методи и схеми за автоматизация на механизми, управлявани по координата, скорост, момент и сила и елементи-… Прочети повече


Мостовые краны общего назначения. А. Б. Парницкий, А. П. Шабашов, А. Г. Лысяков

От издателя В книге приведено описание конструкций и методики расчета мостовых кранов общего назначения, используемых в различных областях народного хозяйства. Рассмотрены вопросы монтажа и эксплуатации кранов. Приведены данные основных крановых узлов, исходные данные для расчета их на прочность и долговечность и общие сведения о надежности. Книга… Прочети повече

 •  12 March 2017 17:19
 •  113
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електрозадвижването. Димчо Йорданов

Димчо Станчев Йорданов, 1978 По съдържание кннгата отговаря на програмата по курса «Основн на електрозадвижването». В нея се разглеждат основните въпроси от теорията на електрозадвижването, различните режими на работа; преходните процеси, изборът на електродвигателите и др. Тя представлява учебник по едноименния курс за студентите от специалността… Прочети повече


Енциклопедичен речник на младия техник. Колектив

Поредицата „Енциклопедични речници за ученици и юноши" на съветското издателство „Педагогика" се реализира у нас съвместно от ДИ „Д-р Петър Берон" и ДИ „Народна просвета". Изданието разглежда основни въпроси от всички клонове на техниката. Статиите са написани научнопопу-лярно, лаконично и дават възможност за пътешествие в света на машините, механизмите,… Прочети повече


Трансформаторы. Трансформаторы напряжения. А. М. Дымков, В. М. Кибель, Ю. В. Тишенин

Трансформаторы Трансформаторы напряжения А. М. Дымков, В. М. Кибель, Ю. В. Тишенин Прочети повече


Електротехнически материали. Н. П. Богородицки

Второто издание на настоящата книга е удостоено с Ленинска награда с Постановление на Министерския съвет на Съюза на ССР от 12 март 1952 г. В книгата се излагат основите на физическите явления, които произтичат в електроизолационните, полупроводниковите, проводниковате и магнитните материали, и се описват техните електрически, фи-зикохимически и механически… Прочети повече

 •  12 March 2017 17:00
 •  124
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преработване на пластмасите. Милчо Натов

Учебникът е предназначен за студентите от Висшите технически учебни заведения и съдържа принципите, въз основа на които се извършва технологичното оптимизиране на процесите на формуване на изделия от пластмаси. В теоретичната част са разгледани основите на конформационната статистика, фазовото и агрегатното състояние на макромолекулите и особеностите… Прочети повече


Полупроводници и полупроводникови прибори. Й. Касабов

В книгата са изложени в сравнително достъпна форма съвременните представи за природата на полупроводниците и процесите, които протичат в тях. Изложени са също и физическите принципи и накратко приложението на по-важните полупроводникови прибори. Полупроводниците придобиват все по-голямо значение за електротехниката, радиотехниката, електрониката, измервателната… Прочети повече

 •  12 March 2017 16:47
 •  372
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Справочник на тенекеджията. В. Журавлев, С. Лисицин

В справочника са дадени кратки сведения за използуването на материалите, инструментите, приспособленията и механизмите за тенекеджийски работи. Дадени са начините за разчертаване и разкрояване на заготовките, от които се изработват детайлите на въздухопроводите за промишлена вентилация и на стопанско-битовите изделия от ламарина. Справочникът е предназначен… Прочети повече


Постановки на тъкани. Наръчник на десенатора. Георги Дамянов, Васил Туйков, Христо Щърбанов

Съдържание Предговор........................................................3 Раздел първи. Проектиране на тъкани............................5 Видове тъкани и техният строеж............................5 Изчисления ри изработване на тъканите..........13 Начин за изчисляване гъстините на тъканите в зависимост от номера на преждата и сплитката..21 Технологични… Прочети повече


Багрене и апретиране на трикотажа. Т. Наплатанов, Ст. Енев, Л. Аврамов

В книгата са разгледани въпросите, свързани с характерните особености на основните и спомагателните материали, от които се изработва трикотажът, подготвителните процеси, на които се подлага преди багренето, различните технологии на багрене и печатане, заключителна обработка и най-важните изисквания към качеството на готовия трикотажен плат. Книгата… Прочети повече


Наръчник по вълнено тъкачество. Г. Дамянов, Д. Орозов, Х. Йовчев, Х. Щърбанов, С. Павлов

В книгата са дадени данни за технологичните нормативи при всички процеси на вълненотъкачното производство и техническите характеристики на машините, които се употребяват в нашите предприятия. Подробно са описани начините за сглобяване и регулиране на частите и възлите на вълненотъкачните станове. Книгата съдържа пълни постановки и сплитки на всички… Прочети повече


Вентилация, овлажнение и отопление в текстилните фабрики. Н. С. Сорокин

СЪДЪРЖАНИЕ Увод.........................................3 Глава I. Физични свойства на въздуха ......................7 Глава II. Измерване влажността на въздуха .....................15 Глава III. Хигиенни условия на вентилацията ...............22 Глава IV. Професионални вредности в текстилните фабрики ....................25 Глава V. Топлинен баланс… Прочети повече


Минералогия, петрография и полезни изкопаеми. Част 1. С. Стойнов, С. Балев

Минералогия, петрография и полезни изкопаеми. Част 1 С. Стойнов, С. Балев Прочети повече


Минна геометрия. Иван Христов

В учебника са изложени въпросите, свързани с геометризацията на природните условия на находищата, изчисляването и управлението на промишлените запаси на полезните изкопаеми и охраната на земните недра. Разгледани са проекциите, прилагани в минната геометрия, методите за геометрично изучаване на нагънатите и разместените пластови залежи и тяхното изобразяване.… Прочети повече


Строителство на открити рудници. Стефан Трендафилов

В учебника се дават общи сведения за организацията при строителството на открити рудници, съдържанието на строителните работи, характера и параметрите на откритите минни изработки. По-подробно са разгледани основните технологични схеми за прокарване на капитални и разрезни траншеи, а също и схеми за изграждане на първоначални насипи. Посочени са методи… Прочети повече

 •  12 March 2017 14:08
 •  90
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Цифрова телевизия. Кирил Конов

В книгата във възможно най-популярна форма са разгледани въпросите за дискретизиране и квантуване на аналоговия телевизионен сигнал, видовете цифрови модулации, методите за съкращаване на излишната информация в цифровия телевизионен сигнал и кодирането по стандарта MPEG-2. Пояснени са стандартите и функционалните схеми за предаване и приемане на цифрово… Прочети повече


Капитално строителство. Сборник от нормативни материали. Колектив

Съставители: Младен Младенов, Кирил Манов, Рудолф Сачков, Анастасия Андрова. Прочети повече


Телевизионни антени, усилватели и фидери. М. Чески

В книгата се разглеждат антените за колективно приемане на радиопрограмите с амплитудна и честотна модулация и на телевизионна програма (т. нар. колективни антени). Отделено е значително място на антенните усилватели и антенофидерните устройства. Разгледани са и начините за проектиране и инсталиране на колективни антени, както и средствата за отстраняване… Прочети повече


Хладилни инсталации. Част 1. Ремонт и обслужване. К. Братанов

ПРЕДГОВОР Хладилната техника у нас още не е призната за занаят и нямаме специално общение и изпити за хладилни техници. Последните са завършили обикновено средните технически училища или занаятчийски такива по друг занаят и са изучили хладилното дело на практика, като поради липсата на техническа литература на български език имат слаба теоретическа… Прочети повече


Прекъсвачи, пускорегулиращи апарати, предпазители. А. Писарев

В книжката са застъпени въпроси, свързани с предназначението, техническите изисквания, принципното устройство, експлоатацията и ремонта на използуваните в промишлеността прекъсвачи, пускорегулиращи апарати, предпазители — комутационни апарати за ниско напрежение. Тя може да се използува от читатели, предварително запознати с основните понятия от електротехниката… Прочети повече

 •  12 March 2017 13:40
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Трифазен асинхронен двигател в схема на еднофазно включване с кондензатор. Николай Торопцев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор.................................3 1. Трифазен асинхронен двигател. Основни технически данни.........................5 2. Работа на трифазен асинхронен двигател към еднофазна мрежа. Начини на пускане.........14 3. Кондензаторен двигател............................20 4. Кондензатори........................23 5. Електрически схеми… Прочети повече

 •  12 March 2017 13:36
 •  134
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за технически анализ на черните метали и железните руди. Мария Камберова, Борислав Карадаков

В книгата са разгледани химическите и физикохими-ческите методи за анализ на железни, манганови и титано-магнетитови руди, на черни метали (чугуни, стомани, феросплави) и шлакове. Подробно са описани нaй-целесъобразните методи за анализ, които са намерили по-широко практическо приложение. Описанието на всеки метод се предшествува от теоретично обяснение… Прочети повече


Стъклото - история, стокознание и стъклотопене с природен газ. Димитър Цветков

ПPEДГOBOP Kнигaтa ce cъcтoи oт чeтиpи нeзaвиcими чacти кaтo cъщeвpeмeннo мeждy тяx cъщecтвyвa oпpeдeлeнa тexнoлoгичнa вpъзкa. Чacт пъpвa - Oткpивaнe тaйнитe нa cтъклoтo пpeз вeкoвeтe B тaзи чacт ce пpocлeдявa иcтopиятa нa oткpитиятa зa cтъклoтo кaтo ce зaпoчнe oт дpeвния Eгипeт, кoгaтo cтъклeнитe пpeдмeти ce цeнeли нapaвнo cъc злaтoтo и cкъпoцeннитe… Прочети повече

 •  11 March 2017 18:44
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрообзавеждане на мостови кранове. К. Дубовски

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 1. Общи сведения за устройството на мостовите кранове 5 2. Токозахранване на крановете ....................41 3. Електрообзавеждане на крановете ........47 4. Електрически схеми на крановете........43 5. Препоръчителни изменения в електрическите схеми на крановете ..105 6. Обслужване и ремонт на електрообзавеждането на крановете… Прочети повече

 •  11 March 2017 18:43
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрообзавеждане на мостови кранове. К. Дубовски

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 1. Общи сведения за устройството на мостовите кранове 5 2. Токозахранване на крановете ....................41 3. Електрообзавеждане на крановете ........47 4. Електрически схеми на крановете........43 5. Препоръчителни изменения в електрическите схеми на крановете ..105 6. Обслужване и ремонт на електрообзавеждането на крановете… Прочети повече


Технология электрической сварки плавлением. С. И. Думов

В настоящем учебнике описана технология всех способов электрической сварки плавлением в соответствии с программой для техникумов, выпускающих специалистов сварочного производства. При этом особое внимание уделено новым перспективным видам и способам сварки. В книге рассмотрены вопросы теории сварочной дуги, тепловых и металлургических процессов сварки,… Прочети повече


Измерване на температура. И. Куртев, Д. Самоковлийски, Е. Янков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор .................................................3 Глава 1. Основни положения при измерване на температура ... 5 1.1. Дефиниция за температура ..............................5 1.2. Температурни скали......................................8 1.3. Методи и средства за измерване на температура......10 Глава 2. Термометри на основата… Прочети повече