Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  20 June 2017 10:45
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 •  15 April 2017 09:13
 •  203
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическа логика. Учебник за II курс на икономическите техникуми. Любомир Дерелиев

В учебника се разглеждат основите на съждителното смятане — най-елементарния дял на математическата логика. Подробно са изяснени предметът и значението на логиката, съжди-телните операции отрицание, конюнкция, дизюнкция, алтернатива, импликация, равнозначност, понятията израз на съждителното смятане, верностна стойност и верностна таблица на израз,… Прочети повече

 •  15 April 2017 09:09
 •  208
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Б. Клебанов, В. Кузмин, В. Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния'ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са технико-икономиче -ските основания за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиката за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите, на основните детайли и уреди от] охладителната уредба,… Прочети повече

 •  15 April 2017 09:05
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Експлоатация на автомобила. Борис Петров

В настоящия учебник са разгледани въпросите, свързани с вековните експлоатационни и технически показатели на автомобила, изискванията по отношение на гориво-мазилните материали, техническите обслужвания, ремонта, съхраняването на автомобилите и техниката на безопасността. Учебникът е написан в съответствие с програмата за средните професионални-технически… Прочети повече


Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини. К. Йонов

Учебникът е написан съгласно с учебната програма от 1988 г. и е предназначен за учениците от техникумите, изучаващи специалност автоматизация на производството. Дадени са сведения за основните принципи на електро-3адвижването и управлението на машините и механизмите, както и типови системи за автоматизация на някои от най. разпространените производствени… Прочети повече

 •  15 April 2017 08:54
 •  100
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на кофражни, армировъчни и метални изделия в строителството. Николай Киров, Любка Петрова, Михаил Сафронов

В учебника са разгледани особеностите на кофражните w армировъчните работи. Изяснени са начините и средствата на производство и монтаж на различни видове строителни метални изделия. Материалът е разработен под общата редакция на доц. к. т. н. инж. Н. Киров при следното участие на авторите: доц. к.т.н. инж. Н. Киров — въведение, I глава: т. 1; 4.2;… Прочети повече


Инженерни съоръжения и конструкции. Част 2. М. Сафронов

Учебникът "Инженерни съоръжения и конструкции", ч. И, е предназначен за курсистите от IV курс на строителните техникуми по специалността строителство и архитектура. Написан е по одобрена от Министерството на народната просвета учебна програма. В него са разгледани принципни въпроси по проектирането, устройството ' и изпълнението на масивни,… Прочети повече

 •  15 April 2017 08:46
 •  186
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по хидрология и хидравлика. Мария Соколова, Пенка Бакърджиева

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 Увод 5 1. Хидрология 7 1.1. Хидроложка мрежа и хидроложки наблюдения 7 1.1.1. Хидроложка мрежа 7 1.1.2. Наблюдения при хидрометричните станции 8 1.1.3. Устрояване на хидрометричните станции 9 1.2. Валежи и отток 12 1.2.1. Валежи, реки и водосборна област 12 1.2.2. Речен отток 23 1.2.3. Колебание на оттока 28 1.2.4. Построяване… Прочети повече

 •  15 April 2017 08:42
 •  191
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика, организация и планиране на производството

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ Глава I. Предмет на дисциплината Икономика, организация и пла- ниране на производството 1. Същност на стопанската организация и нейните поделения .... 4 2. Класификация на стопанските организации и техните поделения. . . 7 3. Организация и управление на стопанската… Прочети повече


Електронни измервания. Учебник за техникумите по електротехника. Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов

Електронни измервания Учебник за техникумите по електротехника Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов Прочети повече
Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, Александър Лакюрски

В учебника са разгледани аритметичните и логическите основи на цифровите изчислителни машини, схемите за реализация на логически функции, основните функционални блокове, устройствата за обработване и преобразуване на информация, запаметяващите устройства, управляващите устройства и общата структура на съвременните цифрови електронни изчислителни машини,… Прочети повече


Хладилна техника. К. Братанов, А. Торбов

Учебникът „Хладилна техника" е написан в съответствие с одобрената учебна програма на Министерството на на-родната просвета и е предназначен за учениците от III и IV курс на специалността „Топлинна и хладилна техника". В книгата са разгледани различни конструкции хладилници и хладилни инсталации. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с… Прочети повече

 •  07 April 2017 20:49
 •  206
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на стъклото. Част 1. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. Д. Димитров, Е. Попов, Р. Райчев

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МНП от 1977г. и ще се ползува от техникумите по стъкло и керамика, специалност технология на стъкларското производство. Разглеждани са изходните суровини и основните изисквания към тяхното качество в зависимост от вида и качеството на произвежданите изделия.. Проследена е тяхната подготовка, дозиране,… Прочети повече


Металорежещи машини и теория на рязането. Д. Стойков, П. Бунджулов, Д. Хаджииванов, С. Минков

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и режещи инструменти с теория на рязането. Учебникът е предназначен за курсистите от III курс на техникумите по механо-техника, специалност технология на машиностроенето — студена обработка, но може да се ползува и за самообразование от работниците в машиностроителната промишленост. Материалът… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:39
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини и инструменти. Колектив

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и инструменти. Информативно се разглежда в глава XIV хидро- и електрообзавеждането, консервацията, опаковката и транспортът на металорежещите машини. Учебникът ще служи за IV и V курс на техникумите по механотехника специалност „Металорежещи машини и инструменти" и може да се ползува за… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:36
 •  219
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника с основи на електрониката. Учебник за техникумите с неелектрически специалности. В. Попов, С. Николаев

В учебника са разгледани електрически вериги, електрически машини и трансформатори, електрически измервания и уреди, ечектрозадвижване и апаратура за управление, пренасяне к разпределяне на електрическата енергия, електронни лампи, газоразредни уреди, полупроводникови уреди, фотоелектрически уреди, усилватели и генератори. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Автоматизация на производството в металургическата промишленост. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, П. Димитров

В книгата са разгледани основните принципи за изграждане на системите за автоматично управление в областта на металургическото производство. Дадени са основни познания за динамичните характеристики на металургически обекти и някои методи за изучаването им. Изложени са свойствата на типовите системи за автоматично регулиране и практически методи за… Прочети повече


Стенографска христоматия. Ат. Пантелеев

Настоящата »Стенографска христоматия" съдържа подбрини и методически разработени четива и диктовки на стенографно и обикновено писмо, предназначени за овладяване на стенографската теория и практика чрез упражнения в четене и писане. Характерното в христоматията е, че четивата са съставени на стенографно писмо съобразно съответните раздели на стенографската… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:25
 •  248
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. Иван Стоянов

В учебника са разгледани основните въпроси на електрониката. Описани са физичните процеси, принципът на действие^ характеристиките, параметрите и основните приложения на типични електронни елементи — диоди, електронни лампи, транзистори, оптоелектронни прибори и др. Съществено внимание е отделено върху ссновите на микроелектрониката, тъй като микроелектронните… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:20
 •  453
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Фьодор Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Фьодор Е. Евдокимов Прочети повече

 •  06 April 2017 21:17
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на радиоелектрониката. Учебник за техникумите по електротехника. Георги Ненов, Слава Захариева

В учебника са дадени основни сведения за информация и кодиране, електрически сигнали, трептящи кръгове, електрически филтри, разпространение на електромагнитните вълни, антенно-фидерни устройства, усилватели, генериране на хармонични трептения и генератори, модулация и модулатори, детектиране и детектори, преобразуватели и умножители на честотата,… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:13
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства. Учебник за II курс на всички специалности при слаботоковите техникуми. Йордан Пенчев

В учебника са разгледани физическите принципи, количествените зависимости и режимите на еднофазни, трифазни и специални трансформатори, генератори и електродвигатели за променлив и за постоянен ток, машинни и статични преобразуватели на ток и напрежение, различни видове галванични елементи и акумулатори; значително място е отделено на токоизправители… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. В. Димитров, Л. Даковски, П. Мартинов

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Въведение в изчислителната техника 1.1. Създаване и усъвършенствуване на изчислителните машини .... 3 1.2. Информация и сигнали..........................................6 1.3. Знаци и кодове........................12 1.4. Числа. Двоична аритметика...................16 1 5. Логически величини и логически операции............22… Прочети повече


Радиоматериали и радиодетайли. Учебно пособие за техникумите по електротехника. Николай Никулин, Андрей Назаров

В книгата са дадени сведения за съвременните радио-материали и тех-ните свойства, описани са основните радио-детайли и възли с широко приложение (резистори, кондензатори, превключватели, модули, микромодули и интегрални микро-схеми). Разгледани са също така нестандартни ра-диодетайли и възли (бобини, променливи кондензатори, че-стотно-избирателнимикросхеми… Прочети повече

 •  05 April 2017 21:36
 •  251
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехническа лаборатория. Учебник за 4. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Пенчо Диковски

В учебника са дадени сведения по общите въпроси.на електрическите изпитвания и са изложени основните начини за различните видове изпитвания на електрическите машини и измервания на различните електрически величини. Материалът е разработен с отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методически указания по провеждане… Прочети повече


Електротехническа лаборатория. Учебник за 3. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Цветан Марков

В учебника са дадени сведения по общите въпроси на електрическите измервания и са изложени основните начини за различните видове измервания на електрически величини. Материалът е разработен в отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методични указания по провеждане на самото измерване, а също и схемите на… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част 2. Учебник за 5. курс на техникумите по електротехника. Никола Ковачев

В книгата се разглеждат основни въпроси във връзка с автоматичното управление на електрозадвиж-ванията и различни типови схеми за управление на електрозадвижвания с постояннотокови, асинхронни и синхронни двигатели. Във втора глава е подробно изложен въпросът за влошаване на фактора на мощността (cos 9) в промишлените предприятия и естествените и изкуствените… Прочети повече

 •  05 April 2017 21:15
 •  207
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Учебник за I и II курс на техникумите по електротехника. А. Диков, Д. Романов, К. Кокошкарски, А. Ананиев

В книгата са разгледани основните физически процеси в електрическото и в магнитното поле и в електрическите вериги за постоянен и променлив ток. Изложени са методите за изчисление на електрическите и магнитните вериги. Разглежданите въпроси са пояснени с числени примери. Книгата представлява учебник по „Основи на електротехниката" за I и II курс… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

В учебника са разгледани въпросите теория на грешките, ни-велация заедно с изравнението по метода на В. В. Попов и нивелиране на населени места, координатни изчисления на полигонов» вериги, тахиметрична и мензулна снимка. Материалът е разработен съгласно одобрена от МПК учебна програма за специалността геодезия, картография и мелиорации, но се използува… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

Геодезия - Учебник за III курс на строителните техникуми. Специалност "Земерно-мелиоративен и строително-архитектурен отдел. Плюс наличните приложения извън учебника. Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелектрически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Сборник от задачи по допуски, сглобки и калибри. Учебник за техникумите по механотехника. Г. А. Тухватулин

ПРЕДГОВОР Предметът Допуска, конструиране и изчисляване на измерителните инструменти в техникумите се изучава чрез преподаване на теоретичния материал, предвиден в програмата, и чрез лабораторни работи върху раздела Контролно-измервателни инструменти и уреди. Най-голяма трудност за усвояване от учащите се представлява първият раздел от програмата Допусни… Прочети повече

 •  05 April 2017 20:46
 •  192
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други специалности Прочети повече


Машинознание. А. Атанасов, Б. Петков, Г. Георгиев

Учебникът е предназначен за учениците от IX клас на общообразователните трудово-политехнически училища. В сбита форма са разгледани някои основни въпроси по t я-териалознание, машинни елементи, устр1Йство и работа на машините и механизмите и тяхното разглобяване и сглобяване. Разгледани са и принципите на машинното чертане. Към някои от разделите са… Прочети повече


Мостово строителство. Учебник за IV курс на строителните техникуми. Л. Манчев, Ж. Коеджиков, М. Митов, А. Андреев

В учебника като въведение към мостовото строителство са дадени кратки общи данни. Разгледани са и различните начини на фундиране, прилагани в мостовото строителство. По-подробно са дадени различни типове водостоци и дървени мостове. Учебникът е предназначен за"учениците от IV курс на строителните техникуми. Прочети повече

 •  04 April 2017 21:30
 •  145
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа механика. Я. Арнаудов, М. Атанасов

В учебника са разгледани въпроси в областта на теоретичната механика, съпротивление на материалите и машинните елементи. Изложението на материала е направено на достъпен език съобразно предназначението на учебника. Написан е в съответствие с най-разширената програма за дисциплината „Техническа механика", която се изучава в нема-шиностроителните техникуми.… Прочети повече

 •  04 April 2017 21:26
 •  383
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на тъкачеството. Учебник за I и II курс на техникумите по текстил. Димитър Орозов

В учебника са разгледани въпросите, свързани с бобинирането и видовете бобинарки, сноването, скроб-ването и средствата за скробване, скробвачните машини и факторите, от които зависи ефектът на скробването. В учебника са разгледани и въпросите за вдяване и шпулиране, както и конструкции на тъкачните станове и други машини, употребявани в тъкачеството.… Прочети повече


Експлоатация и поддържане на автомобила. Учебник за техникумите по механотехника. Борис Ганчев, Васил Попов

Учебникът е предназначен за курсистите от училищата за професионални шофьори III клас. Той е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на народната просвета. В него са разгледани основните въпроси по експлоатацията, поддържането и ремонта на автомобила, като са дадени по-характерните особености на най-разпространените у нас автомобили. Прочети повече