Преглед Категория › Учебници за техникуми


Металорежещи машини и теория на рязането. Д. Стойков, П. Бунджулов, Д. Хаджииванов, С. Минков

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и режещи инструменти с теория на рязането. Учебникът е предназначен за курсистите от III курс на техникумите по механо-техника, специалност технология на машиностроенето — студена обработка, но може да се ползува и за самообразование от работниците в машиностроителната промишленост. Материалът… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:39
 •  243
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини и инструменти. Колектив

В учебника се разглеждат основните видове металорежещи машини и инструменти. Информативно се разглежда в глава XIV хидро- и електрообзавеждането, консервацията, опаковката и транспортът на металорежещите машини. Учебникът ще служи за IV и V курс на техникумите по механотехника специалност „Металорежещи машини и инструменти" и може да се ползува за… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:36
 •  204
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Обща електротехника с основи на електрониката. Учебник за техникумите с неелектрически специалности. В. Попов, С. Николаев

В учебника са разгледани електрически вериги, електрически машини и трансформатори, електрически измервания и уреди, ечектрозадвижване и апаратура за управление, пренасяне к разпределяне на електрическата енергия, електронни лампи, газоразредни уреди, полупроводникови уреди, фотоелектрически уреди, усилватели и генератори. Учебникът е предназначен… Прочети повече


Автоматизация на производството в металургическата промишленост. М. Хаджийски, А. Хайнаджиев, П. Димитров

В книгата са разгледани основните принципи за изграждане на системите за автоматично управление в областта на металургическото производство. Дадени са основни познания за динамичните характеристики на металургически обекти и някои методи за изучаването им. Изложени са свойствата на типовите системи за автоматично регулиране и практически методи за… Прочети повече


Стенографска христоматия. Ат. Пантелеев

Настоящата »Стенографска христоматия" съдържа подбрини и методически разработени четива и диктовки на стенографно и обикновено писмо, предназначени за овладяване на стенографската теория и практика чрез упражнения в четене и писане. Характерното в христоматията е, че четивата са съставени на стенографно писмо съобразно съответните раздели на стенографската… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:25
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електронни и полупроводникови прибори. Учебник за техникумите по електротехника. Иван Стоянов

В учебника са разгледани основните въпроси на електрониката. Описани са физичните процеси, принципът на действие^ характеристиките, параметрите и основните приложения на типични електронни елементи — диоди, електронни лампи, транзистори, оптоелектронни прибори и др. Съществено внимание е отделено върху ссновите на микроелектрониката, тъй като микроелектронните… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:20
 •  353
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретични основи на електротехниката. Учебник за техникумите по електротехника. Фьодор Е. Евдокимов

Теоретични основи на електротехниката Учебник за техникумите по електротехника Фьодор Е. Евдокимов Прочети повече

 •  06 April 2017 21:17
 •  167
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на радиоелектрониката. Учебник за техникумите по електротехника. Георги Ненов, Слава Захариева

В учебника са дадени основни сведения за информация и кодиране, електрически сигнали, трептящи кръгове, електрически филтри, разпространение на електромагнитните вълни, антенно-фидерни устройства, усилватели, генериране на хармонични трептения и генератори, модулация и модулатори, детектиране и детектори, преобразуватели и умножители на честотата,… Прочети повече

 •  06 April 2017 21:13
 •  131
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Токозахранващи устройства. Учебник за II курс на всички специалности при слаботоковите техникуми. Йордан Пенчев

В учебника са разгледани физическите принципи, количествените зависимости и режимите на еднофазни, трифазни и специални трансформатори, генератори и електродвигатели за променлив и за постоянен ток, машинни и статични преобразуватели на ток и напрежение, различни видове галванични елементи и акумулатори; значително място е отделено на токоизправители… Прочети повече


Електронно-изчислителна техника. В. Димитров, Л. Даковски, П. Мартинов

СЪДЪРЖАНИЕ Първа глава Въведение в изчислителната техника 1.1. Създаване и усъвършенствуване на изчислителните машини .... 3 1.2. Информация и сигнали..........................................6 1.3. Знаци и кодове........................12 1.4. Числа. Двоична аритметика...................16 1 5. Логически величини и логически операции............22… Прочети повече


Радиоматериали и радиодетайли. Учебно пособие за техникумите по електротехника. Николай Никулин, Андрей Назаров

В книгата са дадени сведения за съвременните радио-материали и тех-ните свойства, описани са основните радио-детайли и възли с широко приложение (резистори, кондензатори, превключватели, модули, микромодули и интегрални микро-схеми). Разгледани са също така нестандартни ра-диодетайли и възли (бобини, променливи кондензатори, че-стотно-избирателнимикросхеми… Прочети повече

 •  05 April 2017 21:36
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електротехническа лаборатория. Учебник за 4. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Пенчо Диковски

В учебника са дадени сведения по общите въпроси.на електрическите изпитвания и са изложени основните начини за различните видове изпитвания на електрическите машини и измервания на различните електрически величини. Материалът е разработен с отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методически указания по провеждане… Прочети повече


Електротехническа лаборатория. Учебник за 3. курс на техникумите по електротехника-за силнотоковите специалности. Христо Найденов, Цветан Марков

В учебника са дадени сведения по общите въпроси на електрическите измервания и са изложени основните начини за различните видове измервания на електрически величини. Материалът е разработен в отделни упражнения с нужната последователност. Към всяко упражнение са дадени пълни методични указания по провеждане на самото измерване, а също и схемите на… Прочети повече


Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия. Част 2. Учебник за 5. курс на техникумите по електротехника. Никола Ковачев

В книгата се разглеждат основни въпроси във връзка с автоматичното управление на електрозадвиж-ванията и различни типови схеми за управление на електрозадвижвания с постояннотокови, асинхронни и синхронни двигатели. Във втора глава е подробно изложен въпросът за влошаване на фактора на мощността (cos 9) в промишлените предприятия и естествените и изкуствените… Прочети повече

 •  05 April 2017 21:15
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката. Учебник за I и II курс на техникумите по електротехника. А. Диков, Д. Романов, К. Кокошкарски, А. Ананиев

В книгата са разгледани основните физически процеси в електрическото и в магнитното поле и в електрическите вериги за постоянен и променлив ток. Изложени са методите за изчисление на електрическите и магнитните вериги. Разглежданите въпроси са пояснени с числени примери. Книгата представлява учебник по „Основи на електротехниката" за I и II курс… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

В учебника са разгледани въпросите теория на грешките, ни-велация заедно с изравнението по метода на В. В. Попов и нивелиране на населени места, координатни изчисления на полигонов» вериги, тахиметрична и мензулна снимка. Материалът е разработен съгласно одобрена от МПК учебна програма за специалността геодезия, картография и мелиорации, но се използува… Прочети повече


Геодезия. Учебник за III курс на строителните техникуми. Вл. Станоев, Г. Георгиев, Хр. Григоров

Геодезия - Учебник за III курс на строителните техникуми. Специалност "Земерно-мелиоративен и строително-архитектурен отдел. Плюс наличните приложения извън учебника. Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на; курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелек-трически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Електротехника. В. Попов, С. Николаев

Съдържанието на книгата отговаря на програмата на курса по електротехника за техникумите с неелектротехнически специалности. В книгата се разглеждат основните въпроси за изчислението на постояннотоковите и променливотоковите вериги, кратка теория на измерването на електрически и неелектрически величини, нормални електрически машини и трансформатори,… Прочети повече


Сборник от задачи по допуски, сглобки и калибри. Учебник за техникумите по механотехника. Г. А. Тухватулин

ПРЕДГОВОР Предметът Допуска, конструиране и изчисляване на измерителните инструменти в техникумите се изучава чрез преподаване на теоретичния материал, предвиден в програмата, и чрез лабораторни работи върху раздела Контролно-измервателни инструменти и уреди. Най-голяма трудност за усвояване от учащите се представлява първият раздел от програмата Допусни… Прочети повече

 •  05 April 2017 20:46
 •  177
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник задачи по механика

За техникумите по механотехника, електротехника и други специалности Прочети повече


Машинознание. А. Атанасов, Б. Петков, Г. Георгиев

Учебникът е предназначен за учениците от IX клас на общообразователните трудово-политехнически училища. В сбита форма са разгледани някои основни въпроси по t я-териалознание, машинни елементи, устр1Йство и работа на машините и механизмите и тяхното разглобяване и сглобяване. Разгледани са и принципите на машинното чертане. Към някои от разделите са… Прочети повече


Мостово строителство. Учебник за IV курс на строителните техникуми. Л. Манчев, Ж. Коеджиков, М. Митов, А. Андреев

В учебника като въведение към мостовото строителство са дадени кратки общи данни. Разгледани са и различните начини на фундиране, прилагани в мостовото строителство. По-подробно са дадени различни типове водостоци и дървени мостове. Учебникът е предназначен за"учениците от IV курс на строителните техникуми. Прочети повече

 •  04 April 2017 21:30
 •  133
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническа механика. Я. Арнаудов, М. Атанасов

В учебника са разгледани въпроси в областта на теоретичната механика, съпротивление на материалите и машинните елементи. Изложението на материала е направено на достъпен език съобразно предназначението на учебника. Написан е в съответствие с най-разширената програма за дисциплината „Техническа механика", която се изучава в нема-шиностроителните техникуми.… Прочети повече


Технология на тъкачеството. Учебник за I и II курс на техникумите по текстил. Димитър Орозов

В учебника са разгледани въпросите, свързани с бобинирането и видовете бобинарки, сноването, скроб-ването и средствата за скробване, скробвачните машини и факторите, от които зависи ефектът на скробването. В учебника са разгледани и въпросите за вдяване и шпулиране, както и конструкции на тъкачните станове и други машини, употребявани в тъкачеството.… Прочети повече


Експлоатация и поддържане на автомобила. Учебник за техникумите по механотехника. Борис Ганчев, Васил Попов

Учебникът е предназначен за курсистите от училищата за професионални шофьори III клас. Той е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на народната просвета. В него са разгледани основните въпроси по експлоатацията, поддържането и ремонта на автомобила, като са дадени по-характерните особености на най-разпространените у нас автомобили. Прочети повече


Строителни материали. Учебник за техникумите по строителство. Богомил Даракчиев, Кръстьо Славов, Лиляна Дончева, Страхил Ангелов

Учебникът е написан сьгласно с учебната програма на МНП и е предназначен за учениците от техникумите по строителство специалности строителство и архитектура, водно строителство, строителство на метрополитени, строителство и поддържане на пътища и жп линии. Разгледани са основните видове материали, използувани в съвременното строителство, както и перспективите… Прочети повече


Радиопредавателна техника. Христо Тихчев, Тома Томов, Васил Василев

В книгата се дават основни сведения по теорията и изчисленията на всички стъпала на лампови и транзисторни радиопредавателни устройства. Книгата е предназначена за учениците от техникумите по слаботокова електротехника, специалност радио и телевизия за редовно, вечерно и задочно обучение. Тя може да се използува като помагало също и от техници и инженери,… Прочети повече

 •  04 April 2017 21:06
 •  131
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на металите. Л. Калев, В. Бонев, Щ. Стоянов

Технология на металите за I и II курс на всички специалности на техникумите по машиностроене и уредостроене и на техникумите по електротехника е разработена от авторски колектив по одобрена от Министерството на просветата и културата програма, както следва: Част I —Металургия — от хим. В. Бонев. Част II — Металознание — от доц. инж. Л. Калев. Част… Прочети повече


Топлотехника. Учебник за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Л. Тончев, Ал. Владимиров, В. Марковски

В книгата се разглеждат основните въпроси no топлотехника, условията за изгаряне на горивата, съоръженията за изгаряне, керамичните и стъкларските пеши, тяхното устройство и действие. Книгата е предназначена за III и IV курс на техникума по керамика и стъкло. Тя може да бъде използувана също и от студентите при химико-технологичния институт и инженерно-техническите… Прочети повече


Строителна керамика. Учебник за III, IV и V курс на техникумите по керамика. Л. Тончев, К. Паскалев

Учебникът:"Строителна керамика" е второ преработено и допълнено издание съгласно програмата, утвърдена през 1960 г. от Министерство на просветата и културата. В учебника са отразени съвременното състояние на науката и техниката в областта на производството на строителни керамични изделия, огнеупорни и свързващи материали. Разгледани са основните… Прочети повече

 •  04 April 2017 20:53
 •  153
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Керамична технология. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. В. Пеев, Д. Герджиков, П. Миладинов, В. Марковски

УДК 666.3/7(075.3) В учебника са разгледани технологиите на производството на керамични огнеупорни материали и изделия, фаянсови материали и изделия, санитарно-фаянсови изделия, порцеланови изделия и свързващите вещества. Разгледани са също така суровините за производството на керамичните изделия, съставът на масите и глазурите« начините на обработването,… Прочети повече

 •  04 April 2017 20:49
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на автоматиката. А. Чекваскин, В. Семин, К. Стародуб

В книгата се разглеждат системите за автоматично регулиране, техните типови звена и основните им елементи. Описват се следящите системи, автоматичните измервателни и изчислителни системи, системите на телемеханиката. Целта на книгата „Основи на автоматиката*, предвидена за учебно пособие у нас, е да запознае учащите се с основните средства и методи… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:26
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Металорежещи машини. Общ курс. Учебник за техникумите по механотехника. Колектив

В учебника са разгледани металорежещите машини, намерили по-широко приложение в нашето машиностроене. За всички видове машини са дадени необходимите сведения за процеса на рязане, типичните инструменти и начинът на използуването им. За някои от по-характерните машини са дадени примери за настройка при изпълняване на определени операции. Разработването… Прочети повече


Водни двигатели, помпи и компресори. Д. Вълков, М. Кътов

В учебника са разгледани основните въпроси на хидравликата (хидростатика и хидродинамика), водни и ветрени двигатели, помпи и компресори. Учебникът е предназначен за техникумите по механотехника, специалност „Енергетични машини— стабилни двигатели. Прочети повече

 •  03 April 2017 21:19
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече


Основи на теорията на автоматичното регулиране. Учебник за техникумите. Никола Маджаров, Илия Томов, Иван Стойчев

В учебника се дават основните модели за описание на динамични системи и методи са анализ а синтез на системи за автоматично регулиране. Разглеждат се някои по-сьвременши приложения на теорията на автоматичното регулиране — оптималните и адаптивните системи. Теоретичните въпроси се илюстрират с примери. Учебникът е написан в съответствие с учебната… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:12
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Органична химична технология. Учебник за III и IV курс на техникумите по индустриална химия. Колектив

Учебникът е съставен по одобрен от МП програма. В него са застъпени по-важните производства на органичната химична технология. Разгледани са производствата на захар, нишесте,, декстрин, целулоза и хартия, озахарѵването на растителните суровини, сухата дестилация на дървесината, получаването на колофон и терпентин. Накратко е дадена технологията на… Прочети повече

 •  03 April 2017 21:08
 •  185
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Готварство. Организация и функциониране на кухнята. Гертрауд Бауер, Курт Бауер, Едуард Митше

Това е един учебник, подготвил поколения австрийски ученици в средните специални училища и гимназии по туризъм, доказал своите качества като учебно помагало, непрекъснато допълван и осъвременяван с най-нови термини, знания и похвати. Той отговаря напълно на съдържанието на учебната програма на МОН, утвърдена за обучение от 2005 г., и е предназначен… Прочети повече