Преглед Категория › Езикознание и семиотика

 •  25 February 2016 21:05
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българските числителни. Боян Николаев

СЪДЪРЖАНИЕ 1. УВОД / 7 1.1. Необходимост от такова изследване 1.2. Практически въпроси 1.3. Илюстративен материал 2. ЗНАЧЕНИЕ НА ЧИСЛИТЕЛНИТЕ КАТО ЕЗИКОВА ПОДСИСТЕМА / 8 2.1. Числителни, количествени думи, квантификатори 2.2. Честота на числителните 2.3. Заключение 3. ИЗ ЛИТЕРАТУРАТА / 10 3.1. Литературни източници 3.2. Части на речта 3.3. Литература… Прочети повече

 •  25 February 2016 21:00
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

101 въпроса за дублетите в българския език. Петър Берон

101 въпроса за дублетите в българския език Петър Берон Прочети повече


Съвремененен български език. Задачи и текстове за упражнения. Петър Пашов, Венче Попва, Христо Първев

Помагало за студенти. Учебното пособие е сборник от задачи и текстове за упражнения по съвременен български език. На основата на богат конкретен езиков материал, се разкриват особеностите на нашия език. Разработени са всички дялове на науката за съвременния български език — лексикология, фонетика, морфология и синтаксис. Помагалото е предназначено… Прочети повече


101 въпроса за дублетите в българския език. Елена Георгиева, Пенка Баракова

Тематичната серия "101 въпроса за... в българският език" обхваща различни проблеми от езиковата практика - за ударението, дублетите, буквите от българската азбука, глагола, съществителните имена, изречението и пунктуацията. Прочети повече


Речник на българските псевдоними. Иван Богданов

Речник на българските псевдоними Иван Богданов Прочети повече


Въпроси на езиковата стилистика. Константин Попов

Въпроси на езиковата стилистика Константин Попов Прочети повече


Кратък речник на устойчивите словосъчетания в български език. З. Александрова

Кратък речник на устойчивите словосъчетания в български език З. Александрова Прочети повече

 •  18 February 2015 21:33
 •  704
 •  10
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съчинения. Том 1: Семиотика на изкуството. Борис Успенски

Серия Studia Slavica. В тома са включени: 1/ Поетика на композицията 2/ Семиотика на изкуството 3/ "Дясно" и "ляво" в иконописното изображение Превод от руски Евгения Трендафилова. Прочети повече


Знаете ли българския правопис. Моско Москов

Книгата има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни грешки, разяснения са причините за тяхното допускане. Отразяването им чрез правописни съотношения (а:ъ, о:у, б:п, в:ф и т.н.) в тестове и съответните отговори към тях прави книгата полезен справочник за отделни справки, за проверка… Прочети повече


За ораторското изкуство. Колектив

Съставител А. В. Толмачов. Книгата е превод от руски език. Прочети повече


101 въпроса за ударението в българския език. В. Мурданов, П. Костадинова

101 въпроса за ударението в българския език В. Мурданов, П. Костадинова Прочети повече

 •  18 February 2015 21:09
 •  661
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български норми на словесни асоциации. Колектив

Колектив: Енчо Н. Герганов; Людмила С. Иванчева; Радка Н. Кърлова; Ваклин Н. Николов; Цветанка С. Николова; Рецезенти Дончо Градев; и Славчо Петков; Редактор Христина Гъркова; Художник Иван Илиев; Худ. редактор Тотко Кьосемарлиев; Техн. редактор Лиляна Коларова; Коректор Евгения Веселинова; Художник Иван Илиев. Под общата редакция на ст.н.с. Енчо Герганов. Прочети повече

 •  18 February 2015 21:02
 •  702
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методологически основи на дидактиката. Иван Марев

Методологически основи на дидактиката Иван Марев Прочети повече

 •  18 February 2015 20:57
 •  539
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза человека. Г. А. Глотова

Человек и знак: семиотико-психологические аспекты онтогенеза человека Г. А. Глотова Прочети повече


Българска пунктуация. Руселина Ницолова

Библиотека - "Родна реч, омайна", книга номер 10 Прочети повече

 •  18 February 2015 20:44
 •  751
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Психолингвистика Сборник статей. А. М. Шахнарович

Содержание: Предисловие......................... 5 Дж. Б р у н е р. Онтогенез речевых актов. Перевод с английского В. Голода..................... 21 Э. Бейтс. Интенции, конвенции и символы. Перевод с английского В- Голода.............., , . . . 50 Д ж. Б о н в и л л и а н, К- Э. Нельсон, В. Р. Ч а р-р о у. Язык и языковые способности у глухих детей… Прочети повече

 •  18 February 2015 20:39
 •  235
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска диалектология. Стойко Стойков

Българска диалектология Стойко Стойков Прочети повече


Българистични студии. Йорданка Холевич, Иван Павлов

Българистични студии Йорданка Холевич, Иван Павлов Прочети повече


Buletin de lingvistica. Br. 11 / Anul VIII 2010. Academia de Ştiinţe a Moldovei

Buletin de lingvistica. Br. 11 / Anul VIII 2010 Academia de Ştiinţe a Moldovei Колектив Прочети повече

 •  18 February 2015 11:57
 •  283
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  17 February 2015 22:50
 •  434
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикова демагогия. Стефана Димитрова

Демагогията е неизбежна съставна част от поведението ни. Всеки човек, в една или друга степен, съзнателно или несъзнателно бива принуден понякога да се възполва от възможностите, които тя му предлага при общуването с другите хора. Езиковата демагогия е нещо по-различно от обикновената житейска демагогия. Тя е доста сложно явление, свързано с въвеждането… Прочети повече


Помагало по българска лексикология. Христо Първев

Помагало по българска лексикология Христо Първев Прочети повече •  17 February 2015 22:29
 •  292
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помагало по българска морфология. Глагол. П. Пашов, Р. Ницолова

Българският език е единствен всред славянските езици по богатство на своята глаголна система, която не само запазва повечето най-важни особености на старобългарския глагол, но и претърпява в някои свои звена оригинално развитие. Поради това с пълно основание А. Т.-Балан нарича глагола "слона на българската граматика". Със своето голямо богатство… Прочети повече

 •  17 February 2015 22:24
 •  306
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Как се правят новините. Наръчник на репортера. Джон Кардоуни

Как се правят новините. Наръчник на репортера Джон Кардоуни Прочети повече


Увод в езикознанието (Въпроси, задачи и упражнения). Н. П. Ковачев, Л. П. Селимски

Увод в езикознанието (Въпроси, задачи и упражнения) Н. П. Ковачев, Л. П. Селимски Прочети повече

 •  17 February 2015 22:12
 •  252
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Помагало по езикознание. Б. Симеонов, М. Москов, Ж. Бояджиев

Помагало по езикознание Б. Симеонов, М. Москов, Ж. Бояджиев Прочети повече


Езици и култури в диалог Традиции. Приемственост. Новаторство. Мадлен Данова, Симеон Хинковски

Конференция посветена на 120-годишнината история на преподаването на класически и нови филологии в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Прочети повече

 •  17 February 2015 21:59
 •  261
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българския език. Стефан Младенов

Превод и редакция на проф. д-р Иван Дуриданов от немското издание през 1929 година. Прочети повече


История на новобългарския книжовен език. Колектив

Авторски колектив: Елена георгиева, Стоян Жерев, Владко Мурдаров, Венче Попова, Христо Първев, Русин Русинов, Валентин Станков, Ралица Цойнска Прочети повече


Българският език между традицията и модерността. Сборник на катедрата по български език. Колектив

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Филологически факултет. Тираж 200 броя. Прочети повече


Български правопис. Моско Москов

Ръководството за изучаване на българския правопис и пунктуация има преди всичко практически характер. Посочени са почти всички срещани в широката писмена практика правописни и пунктуационни грешки, разяснени са в повечето случаи причините за тяхното допускане. Изяснен е правописът на дублетите гласините, съгласните, глаголните и членните форми, на… Прочети повече


Пособие по орфографии и пунктуации. Е. Алинска, К. Андрейчина, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич, М. Райчева

Пособие по орфографии и пунктуации Е. Алинска, К. Андрейчина, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич, М. Райчева Прочети повече •  17 February 2015 21:23
 •  338
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Лилия Илиева

Увод в езикознанието Лилия Илиева Прочети повече

 •  17 February 2015 21:17
 •  238
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на траките. Иван Дуриданов

Езикът на траките Иван Дуриданов Прочети повече


Синтактичното съгласуване в български език. Константин Попов Мирослав Янакиев

Книгата е предназначена за преподаватели по български език, за студенти, журналисти и за широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите на българската граматика. Прочети повече

 •  17 February 2015 20:54
 •  255
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика. Иван Гълъбов

Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част 1: Увод и фонетика Иван Гълъбов Прочети повече


Българският език през вековете. Кирил Мирчев

Българският език през вековете Кирил Мирчев Прочети повече