Преглед Категория › Архитектура и строителство


Зидарски и бетонови работи. Хари Байер

Книгата е написана на популярен език:описват зидарските работи, дават се указания за изпълнението на обикновна бетонова работа. Предназначена е за широк кръг читатели, които имат желание сами да извършват някои строителни работи в своя дом Прочети повече


Градоустройство. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Л. Тонев ................5 Увод. Градът и градоустройството Л. Тонев 7 1. Селища и селищни елементи 1.1. Селища П. Ташев .........13 1.2. Улици Ас. Стоичков .......19 1.3. Площадът Л. Тонев .......28 1.4. Квартали и парцели М. Тодорова. 48 2. Основни проблеми на градоустройството 2.1. Социологични проблеми на градоустройството… Прочети повече


Паркова архитектура. Христо Димов

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ПЪРВА ЧАСТ Архитектурни конструкции I. Проучвателни и проектантски работи. . . II. Земни работи и фундиране...... Общи бележки............. Шнурово скеле. .......... Земни работи ............. Фундиране .............. III. Зидарски работи........... Значение на зидариите......'. . Класификация на зидариите ...... Каменни облицовки… Прочети повече


Изолация в строителството. Ив. Божков, Н. Гудев, М. Попов

СЪДЪРЖАНИЕ 1.1. Хидроизолационни материали Стр» 1.1. Общи сведения..............................................7 1.2. Материали за битумни изолации ........................8 1.2.1. Битуми ................................................8 1.2.2. Каменовъглен катран и смоли ..........................13 1.2.3. Дървесен катран и смола ..............................14… Прочети повече

 •  21 March 2017 20:57
 •  121
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Подпорни стени и съоръжения. Веселин Венков

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава 1 ВИДОВЕ ПОДПОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕТО ИМ 7 1.1. Видове подпорни съоръжения 7 1.2. Натоварване на подпорните съоръжения 12 1.3. Мероприятия за намаляването на земния натиск и проектиране на икономични подпорни съоръжения 23 1.4. Методи за оразмеряването на подпорните съоръжения 36 Глава 2 ТЕЖКИ (ГРАВИТАЧНИ)… Прочети повече


Какво трябва да се знае за бетона на строителната площадка. Любомир Петров, Атила Гавритов, Георги Попов

Второ преработено и допълнено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към първото издание ............................5 Предговор към второто издание..........................................7 1. Основни понятия за бетона.......................9 2. Материали за бетон.......................11 2.1. Цимент ........................12 2.2. Специални добавки ....................14… Прочети повече

 •  21 March 2017 20:48
 •  226
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по строителни материали. Р. Паунов, Б. Даракчиев

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 1. Строителни лаборатории........................................5 2. Лабораторна апаратура ........................................8 3. Основни физични свойства на строителните материали ......20 3.1. Специфична маса (специфична плътност) ..........20 3.2. Обемна маса (обемна плътност)...............28 3.3. Обемно тегло.......................34… Прочети повече


Мостове от предварително напрегнат стоманобетон. Драган Драганов

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор........................................ 3 Първа глава Основни принципи и осъществяване на предварително напрежение 1.1. Необходимост от предварително напрежение и понятие предварително напрегнат стоманобетон ..... ..............................7 1.2. Необходимост от висококачествена армировка и високоякостен бетон. . 8 1.21. Сравнение… Прочети повече


Стоманени конструкции. Тодор Чавов

В книгата са разгледани подробно елементите на стоманените конструкции, включително основните съчетани конструкции и най-често употребяваните стоманени конструкции в промишленото и хидротехническото строителство. Особено внимание е обърнато на пространствената работа на стоманените конструкции и свързаното с нея пространствено укрепяване на равнинните… Прочети повече

 •  20 March 2017 21:32
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Фундиране. Колектив

Авторски колектив: Г. Стефанов, Г. Дингозов, В. Венков, А. Алексиев, Т. Етимов В учебника са разгледани проектирането и начините на изграждане на плитко и дълбоко заложени фундаменти както при обикновени, така и при особени инженерногеоложки и хидрогеоложки условия. Той е предназначен за студентите от строителните и хидротехническите специалности на… Прочети повече •  20 March 2017 21:23
 •  97
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. К. Тодоров, С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков

Четвъртото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита ферма частите Строителни материали, Строителни машини, Фундирсне, Практическа стстика, Стоманобетон, Практическа геодезия, Сградостроителство, Пътища, Пътни съоръжения и Организация и документация на строителството. Това издание е значително подобрено, като някои части — Строителни… Прочети повече

 •  20 March 2017 21:17
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Строителен наръчник. Колектив

Авторски колектив: К. Тодоров, С. Попов, П. Герджиков, С. Драгойков, Н. Събев Петото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита форма частите строително-технически таблици, строителни материали, строителни машини, фундиране, практическа статика, стоманобетон, сградостроителство, практическа геодезия, пътища, пътни съоръжения, проектиране… Прочети повече


Строителен наръчник. Колектив

Авторски колектив: Константин Тодоров, Симеон Попов, П. Герджиков, Страшимир Драгойков. Третото преработено и допълнено издание на наръчника съдържа в сбита форма „Строителни материали", „Строителни машини", „Фундиране", .Практическа статика", „Стоманобетон", „Практическа Геодезия", , Сградостроителство", „Пътища", „Пътни Съоръжения" и „Организация… Прочети повече


Нормативни разпоредби по проектното дело. Колектив

Съставили: Арх. Тодор Тодоров, Арх. Петър Харбов, Любомир Сокеров Обяснителни бележки към нормативните актове: Любомир Сокеро Рецензенти: Генко Генков, Стефан Шиваров ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ПО НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ПОМЕСТЕНИ В СБОРНИКА Със Закона за ускоряване развитието на народною стопанство, подобряване на материалното и културното положение на народа и преустройството… Прочети повече


Ръководство за курсово проектиране по стоманени конструкции. Л. Венков, В. Митев, Дим. Даков, Ат. Лазаров, Г. Линков

В ръководството са систематизирани основните въпроси, свързани с проектирането на стоманени конструкции на промишлените сгради, в рамките на учебния курс по метални конструкции за специалността ПГС — конструкции във ВИСИ. Изяснен е въпросът за избора на стомана за стоманените конструкции, както и оразмеряването на елементите и съединенията им. Отделено… Прочети повече


Основи на промишленото строителство. Хранителна промишленост. Матей Матеев

Второ преработено и допълнено издание. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор към второто издание.......5 Въведение. .........................? 1. Същност и обхват на промишленото строителство........7 2. Промишлената архитектура — съставна част на съвременното промишлено производство ...........9 3. Основни съвременни задачи пред промишленото строителство в отраслите… Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Проектиране и изчисляване. Н. И. Поливанов

В книгата са разгледани различните видове стоманобетонни пътни мостове. Дадени са сведения за конструкцията, особеностите и приложимостта на отделните системи. Изложени са главните насоки в проектирането, методите на статическо изследване, начините на оразмеряване и принципите на конструиране. Засегнати са специфичните особености на монолитните и сглобяемите… Прочети повече


Технология на строителното производство. Вълю Вълев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор..............................................................3 ГЛАВА I ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 1. Строително производство и строителни процеси....................5 2. Предмет и задачи на дисциплината „Технология на строителното производство". 8 3. Работно място и работен фронт.......................................8… Прочети повече

 •  20 March 2017 20:46
 •  98
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи. Колектив

Правилникът за извършване и приемане на строителните и монтажните работи съдържа техническите изисквания и условия, които трябва да се спазват при извършването н приемането на отделните видове строителни и монтажни работи, и начина на измерването им. Той е необходимо помагало за всички инженерно-технически кадри — проектанти, инвеститори, изпълнители… Прочети повече


Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници. Част 2. И. Никифоров, Ц. Пълов, И. Маркова, М. Маиров

УДК 624/628.031.12+624/628.002 (083.75) Част втора на сборника „Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството" — норми и правилници, съдържа нови 67 нормативни документа — правилници, наредби, норми, технически условия и инструкции в областта на проектирането и изпълнението на строителството, които не са поместени в първата част.… Прочети повече


Строителна статика. Част 2. Ал. Квартирников

Книгата е 2 част на учебника по строителна статика, предназначен за студентите от всички специалности на Строителния и Хидротехническият факултет на Инженерно - строителния институт. Прочети повече

 •  19 March 2017 17:42
 •  126
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Противоземетръсни конструкции във високото строителство. Осигуряване на сградите срещу земетресения. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 Увод 5 1. Противоземетръсни конструкции I.]. Кратки общи сведения................................................15 1.2. Вертикални носели конструкции ........................16 1.3. Подови и покривни конструкции..........................................30 1.4. Съединечия в противоземетръсните конструктивни системи................36… Прочети повече


Ръководство за работа със строителни машини. Михаил Денчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Глава първа. Товароподемни машини 1. Прости товароподемни машини.....................6 а. Кранове........................................6 б. Ръчни макари и електрически макари (телфери) ..............10 в- Строителни лебедки........................................12 г. Строителни подемници......................................16… Прочети повече


Ръководство за упражнения по строителни машини. Петко Кътов

Ръководството за упражнения по строителни машини е предназначено за студентите от строителните специалности на Висшия инженерно строителен институт ПГС и ТС в Строителния факултет и ХМС, ХТС и ВК в Хидротехническия фа. култет. С него, се цели да се подпомогнат студен, тите при изработването на курсовите им задачи, при-семинарните упражнения и в подготовката… Прочети повече


Архитектура и общество. Колектив

АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВО Двупосочната връзка между архитектурата и обществото засяга редица идеологически, естетически и творчески въпроси, някои от които имат голямо значение за развитието на архитектурата. В книгата са изследвани различни страни на общественото съзнание и многостранното му отражение в пространствената среда. Като се излиза от основната… Прочети повече


Солун-София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието. Колектив

Съставители: Благовеста Иванова Иванова, Валентина Пенева Върбанова Съдържание Рецензия 4 Увод 5 1. Исторически модел. Благовеста Иванова, Валентина Върбанова. 6 1.1. Градовете Солун и София в Римската империя и Византия. Галерий и другите владетели на късната Римска империя. Хронологически граници на разглежданите обекти. б 1.2. Феликс Ромулиана,… Прочети повече

 •  19 March 2017 17:16
 •  158
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения. Нормативна база на проектирането и строителството. Колектив

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Нормите за проектиране на спортни сгради и съоръжения са разработени във Висшия институт по архитектура и строителство от авторски колектив в състав: 1. проф.арх. Иван Татаров - глава пета, глави седма до осемнадесета и глави двадесета и двадесет и първа. 2. н.с.арх. Радка Левиева - глави втора до… Прочети повече


Софийска агломерация. Районен териториално-устройствен план. Обобщителен доклад. Колектив

Районен териториално-устройствен план, фаза-урбанистична хипотеза 2000 година. Тираж 180 броя. Прочети повече


Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Колектив

Съдържание ГЛАВА 1. Общи положения. Област на приложение. 2. Избор на строителна площадка и основни изисквания. Определяне на изчислителното сеизмично натоварване. ГЛАВА 3. Конструктивни изисквания за антисеизмичното осигуряване на сградите и съоръженията. Общи положения. Фундаменти и сутеренни стени. Стоманобетонни конструкции. Скелетни сглобяеми… Прочети повече


Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Колектив

Нормите за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции са разработени въз основа на СНиП-2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", ГОССТРОЙ СССР от Научноизследователския строителен институт /НИСИ/ - София с участието на специалисти от Висшия институт по архитектура и строителство, КТСУ, КНИПИОИУС, ВСШ "Г. Димитров"… Прочети повече


Стоманобетонни конструкции и мостове. Иван Бончев

Учебникът представлява общ курс по стоманобетонни конструкции и мостово. В началото са разгледани материалите, използувани при предварително напрегнатия бетон и теорията на изчисляването му. В главата „Мостово строителство" са разгледани различните видове мостови конструкции и натоварването на мостовете. Освен това подробно са изложени въпросите за… Прочети повече


Стоманобетонни конструкции и мостове. Иван Бончев

Учебникът представлява общ курс по стоманобетонни конструкции и мостово. В началото са разгледани материалите, използувани при предварително напрегнатия бетон и теорията на изчисляването му. В главата „Мостово строителство" са разгледани различните видове мостови конструкции и натоварването на мостовете. Освен това подробно са изложени въпросите за… Прочети повече


Стоманобетон. Левчо Маноилов

Второ преработено издание. Учебникът съдържа две части. В първата част накратко са изложени физико-механичните и деформационните свойства на бетона, бетонната стомана и стоманобетона. Разгледани са основните положения на методите за оразмеряване на обикновени и предварително напрегнати стоманобетонни конструкции. По-под-робно е изложен методът на граничните… Прочети повече

 •  19 March 2017 15:25
 •  159
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурно проектиране. Учебник за V курс на строителните техникуми. Д. Коев

В настоящия учебник са застъпени основните въпроси във връзка с проектирането на различните видове земеделски стопанства и на стопанските сгради в тях, на селското жилище и градското жилище. Дадени са редица норми, данни и многобройни примери, които улесняват възприемането на разглеждания материал. Освен като учебник за курсистите от строителните техникуми… Прочети повече


Носещи конструкции от стомана и дърво. Стефан Гочев

В книгата са разгледани носещите конструкции от стомана и дърво за сгради. Изяснени са тяхната същност, еднаквата им структура и характерните им особености. Принципите на проектиране, изчисляване и конструиране на елементите от стомана и дърво са изложени във вид и обем, удобен за практическо ползуване както общо, така и отделно съобразно със спецификата… Прочети повече


Носещи конструкции от стомана и дърво. Стефан Гочев

ПРЕДГОВОР Носещите конструкции от стомана и дърво имат много общи характерни черти. Паралелното изясняване на структурата и на конструктивните им характеристики дава възможност да се вникне по-лесно в същността им и да се разберат впоследствие основните разлики между тях. На този принцип са изградени методиката и последователността в трите части на… Прочети повече

 •  19 March 2017 15:09
 •  95
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Малки язовири. Проучване, проектиране и строителство. Хр. Петранов, Л. Вълчанов, Л. Антонов, Д. Митев, Б. Попов

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Предговор ..................... Исторически бележки................... Изясняване на понятието малък язовир ............ Предназначение на малките язовири .......... .... I глава Проучване A. Предварителни проучвания и огледи за съставяне на проектно задание Б. Избор на място за малък язовир.............. B. Инженеро-геоложки условия… Прочети повече

 •  19 March 2017 15:01
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурата на нашите черноморски курорти. Бургаско крайбрежие. Георги Стоилов, Ангел Шарлиев

книгата са разгледани постиженията на съвременната българска архитектура на черноморските градове и курорти по бургаското крайбрежие. Дадени са градоустройствени идеи, принципи и композиции, а също и отделни сполучливи сгради. Проследено е развитието на строителството по нашето южно крайбрежие в курортите „Слънчев бряг", Несебър, Созопол, Приморско… Прочети повече

 •  19 March 2017 14:59
 •  83
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурата на нашите черноморски курорти. Бургаско крайбрежие. Георги Стоилов, Ангел Шарлиев

книгата са разгледани постиженията на съвременната българска архитектура на черноморските градове и курорти по бургаското крайбрежие. Дадени са градоустройствени идеи, принципи и композиции, а също и отделни сполучливи сгради. Проследено е развитието на строителството по нашето южно крайбрежие в курортите „Слънчев бряг", Несебър, Созопол, Приморско… Прочети повече


Дейци на Българското инженерно-архитектно дружество 1893-1949. Част 2. Енциклопедичен справочник. Младен Цонев

Енциклопедичният справочник Дейци на БИАД 1893-1949. Втора част добавя нови кратки био-биографични данни за 1620 представители на инженерната и архитектната колегия, свързали своя професионален път с членуването си в най-авторитетната научно-техническа организация у нас в миналото - Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). Издаденият през… Прочети повече

 •  19 March 2017 14:52
 •  85
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Дейци на Българското инженерно-архитектно дружество 1893-1949. Енциклопедичен справочник. Младен Цонев

В енциклопедичния справочник (първи по рода си у нас досега) са включени кратки био-библиографични данни за 775 изтъкнати представители на инженерната и архи-тектната мисъл в България, свързани непосредствено със създаването и дейността на Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД). Те са подредени по азбучен ред, по фамилните им имена. Първостепенно… Прочети повече


Инструкция за топографско снимане в мащаби 1:10000, 1:5000, 1:2000. Колектив

Инструкцията за топографско снимане в мащаби 1:10 000, и 1:5000 и 1:2000 - второ издание е съставена в Главно то управление по геодезия и картография и съгласувана със съответните ведомства, служби и производствени организации в страната. В основни линии по съдържание настоящата инструкция за пазва характера на "Инструкцията за топографски снимки… Прочети повече


Малые формы в застройке и благоустройстве городов. Колектив

Книга посвящена рассмотрению некоторых вопросов архитектуры малых форм и внешнего благоустройства городов (декоративная скульптура, киоски и павильоны, фонтаны и бассейны, скамьи, цветочные вазы, урны, реклама и витрины, уличные фонари, архитектурное освещение), имеющих существенное значение в архитектурнохудожественном убранстве населенных мест и… Прочети повече

 •  19 March 2017 14:35
 •  86
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теория композиции в советской архитектуре. Колектив

Содержание Введение Л. И. Кириллова..........................................................3 1. Художественный образ в архитектуре и его структура А. А. Стригал ев ....................................................................................5 2. Развитие композиционных представлений в советской архитектуре 18 2.1. Архитектурные школы 1917—1932… Прочети повече

 •  12 March 2017 14:00
 •  127
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Капитално строителство. Сборник от нормативни материали. Колектив

Съставители: Младен Младенов, Кирил Манов, Рудолф Сачков, Анастасия Андрова. Прочети повече

 •  03 March 2017 17:23
 •  188
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Монтажни кранове в строителството. Технически характеристики и приложение. Йордан Йорданов, Георги Лабаков, Никола Несторов

В наръчника са разгледани общите характеристики, подбирането по технически параметри и експлоатацията на монтажните кранове. Дадени са подробни данни за техническите и работните характеристики на всички видове и марки монтажни кранове, които се използуват у нас. Данните за товароподемността, обсега и височината на повдигане на куката на крановете са… Прочети повече


Хидротехнически тунели. Част 1: Проучване и проектиране. Щ. Щилиянов, Л. Георгиев

Гoлямoтo xидpoтexничecĸo cтpoитeлcтвo, paзгъpнaтo в нaшaтa стpaнa зa изпoлзyвaнe нa вoднитe изтoчници зa eнepгийни и мeлиopa­тивни цeли, пocтaвя cepиoзни зaдaчи пpeд инжeнepнитe ĸaдpи oт пpo­eĸтaнтcĸитe и cтpoитeлнитe opгaнизaции. Eдни oт нaй-вaжнитe cъopъжeния в тoвa cтpoитeлcтвo ca бeзcпopнo тyнeлитe — нaпopни и бeзнaпopни. Πpaвилнoтo и иĸoнoмичнo… Прочети повече

 •  28 October 2015 23:09
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 March 2015 12:23
 •  403
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Организация на хидротехническото строителство. Тодор Цурински

Организация на хидротехническото строителство Тодор Цурински Прочети повече


Фундиране на гравитачните язовирни стени. Карел Лосман

Фундиране на гравитачните язовирни стени Карел Лосман Прочети повече

 •  04 March 2015 12:15
 •  534
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Геодезически работи в строителството. Д. Стойчев, Г. Милев, А. Гълъбов

Геодезически работи в строителството Д. Стойчев, Г. Милев, А. Гълъбов Прочети повече

 •  04 March 2015 12:09
 •  532
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Градинско-парково и пейзажно изкуство. Делчо Сугарев

Градинско-парково и пейзажно изкуство Делчо Сугарев Прочети повече

 •  04 March 2015 11:48
 •  446
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стоманобетонни конструкции и мостове. И. Бончев

Стоманобетонни конструкции и мостове И. Бончев Прочети повече


Организация на строителството Записки. Христо К. Генов

Организация на строителството Записки Христо К. Генов Прочети повече

 •  04 March 2015 11:35
 •  486
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Непрекъснати греди и рамки с постоянно и променливо напречно сечение на отделните пръти. Част 2. Г. Иванов, М. Замфиров

Книгата е предназначена за строителни инженери, конструктори, строители, студенти от горните курсове на Инженерно-строителния институт и др. Прочети повече

 •  03 March 2015 22:21
 •  578
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Каталог на проекти за индивидуални жилищни сгради. Колектив

Министерство на строителството и селищното устройство. Съюз на архитектите в България. Комплексен научноизследователски и проектантски институт по архитектура и типизация "Главпроект" Прочети повече


Наръчник по геодезия. Том 1-2. Колектив

В първата част на наръчника са включени разделите математика, теория на грешките и изравнение по метода на най-малките квадрати, изчислителна техника, хоризонтални измервания, полигони, засичания, снимачни методи, фотограметрия, определяне на площи и вертикални измервания. Във втората част на наръчника са обхванати дисциплините математична геодезия,… Прочети повече


Водно дело. Стефан Сунгарски

Съдържанието накратко по глави: * Увод... 3 * Хидрология... 7 * Хидравлика... 85 * Корекция на реките... 141 * Използване на водната енергия... 180 * Язовирно строителство... 214 * Водоснабдяване и канализация... 249 * Мелиорации... 329 Прочети повече


Стоманобетонни мостове. Ръководство за курсово проектиране. М. Минев, И. Иванчев, К. Топуров, М. Дечев

Стоманобетонни мостове Ръководство за курсово проектиране М. Минев, И. Иванчев, К. Топуров, М. Дечев Прочети повече


Стоманени профили. Справочник. Пейчо Пейчев

В справочника са разгледани предназначенията и областите на приложение на различни видове стоманени профили, подредени по начина на производството във възходящ типоразмерен ред. Посредством множество примери е показано определянето на справочните величини и икономическата ефективност от използуваните профили. В таблична форма са дадени марките стомани… Прочети повече

 •  03 March 2015 21:40
 •  185
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Баташки водносилов път. Колектив

Комитет по строителство. Фондация "Енерго и водостопанство". Прочети повече

 •  03 March 2015 21:35
 •  234
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стоманените конструкции - по-бързо, по-високо, по-силно. Румен Младжов

Продадена! В книгата се разглежда постиженията в областта на стоманените конструкции и съоръжения, станали символи на съвременната епоха и човешкия възход. Направена е съпоставка между конструкциите в строителството и други области на техниката. разгледано е развитието на стоманените конструкции в България - изградени обекти, проектни решения и предстоящи… Прочети повече


Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Х. Нисимов

В предлаганата монография, издавана като наръчник, се разглеждат подробно редица общи и специални въпроси от теорията и приложението на стоманобетонните конструкции във високото строителство... Решени са и значителен брой числени примери. Трудът е предназначен за проектанти, конструктори, строителни инженери, научни работници и студенти от горните… Прочети повече


Архитектурни конструкции. Атанас Попов

Архитектурни конструкции Атанас Попов Прочети повече

 •  03 March 2015 21:20
 •  126
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Зидарски и бетонови работи. Хари Байер

Книгата е написана на популярен език:описват зидарските работи, дават се указания за изпълнението на обикновна бетонова работа. Предназначена е за широк кръг читатели, които имат желание сами да извършват някои строителни работи в своя дом Прочети повече

 •  03 March 2015 21:15
 •  273
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Озеленяване на промишлени райони. Емил Прокопиев

Озеленяване на промишлени райони Емил Прокопиев Прочети повече

 •  03 March 2015 21:08
 •  194
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Водоснабдяване. Петър Петров, Петър Игнатов

Учебникът е съобразен с нуждите на обучението, но може да бъде използван и от специалистите, които работят в тази област. Прочети повече

 •  03 March 2015 20:53
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хидотехнически съоръжения. Част 1: Бетонни язовирни стени. Колектив

В учебника са разгледани въпроси, свързани с проектирането на язовирни стени, на водовземни, преливни и изпускателни съоръжения за отвеждане на водите по време на строителство, на повърхностни и потопени затворни органи. Особено внимание е отделено на язовирните стени- на тяхното статическо изчисляване и конструктивно оформяне. Дадени са примери за… Прочети повече

 •  03 March 2015 20:48
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за курсово проектиране по хидроенергийни системи и съоръжения. Цано Цоловски, Росица Николаева

Съдържа основни данни за курсово проектиране, отнасящи се до водостопанските и енергийни изследвания, конструктивно оформяне, хидравлично и статично оразмеряване на съоръженията от хидроенергийните системи - водохващания, дюкери, водни кули, напорни тръбопроводи, сградоцентрали. Приложени са числени примери за илюстриране на прилаганите теоретични… Прочети повече


Хидравлика. Е. Маринов, Б. Казаков, М. Мараджиева, И. Минков

Хидравлика Е. Маринов, Б. Казаков, М. Мараджиева, И. Минков Прочети повече


Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика. Аркадий Стоянов

Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика Аркадий Стоянов Прочети повече

 •  03 March 2015 17:17
 •  152
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съвременни архитектурни форми и структури за отдих. Стоянка Антова

Съвременни архитектурни форми и структури за отдих Стоянка Антова Прочети повече


История на градоустройството. Петър Ташев

В книгата се проследява развитието на градовете при робовладелството, феодализма, капитализма и социализма. Анализират се постиженията, прогресивното наследство и основните принципи на градоустройството на съответната епоха, страна или отделен град. Прочети повече


Градоустройство. Колектив

Съдържанието накратко по глави: *Предговор от Любен Тонев...5 *Селища и селищни елементи...13 *Основни проблеми на градоустройството...55 *Композиционни задачи при планирането и изграждането на селищата...105 *Специални планирания...215 *Инженерно-благоустройствени задачи при планирането и изграждането на селищата...276 *Изработване, одобряване и прилагане… Прочети повече

 •  03 March 2015 17:02
 •  323
 •  0
 •  1
 • Цена ПРОДАДЕНА

Архитектурният образ на панелните жилищни сгради. Х. Атанасов, А. Дамянов, Х. Рашенов, А. Василев

Архитектурният образ на панелните жилищни сгради Х. Атанасов, А. Дамянов, Х. Рашенов, А. Василев Прочети повече


Леки неносещи външни стени. Окачени стени. Н. Николова

Леки неносещи външни стени Окачени стени Н. Николова Прочети повече

 •  03 March 2015 16:52
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на промишления дизайн в архитектурата. Стоян Делчев

Съдържание: 1. История на промишления дизайн в архитектурата. зараждане на промишления дизайн начало на промишления дизайн в архитектурата дизайнът в архитектурата през първите десетилетия на ХХ век промишленият дизайн в архитектурата след 30те години на ХХ век слоестата дървесина и промишления дизайн в архитектурата пластмасите и промишления дизайн… Прочети повече

 •  03 March 2015 16:46
 •  235
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Устойчивост на строителните конструкции. Танко Ганев, Иван Маноилов

Предлаганият учебник е изготвен във връзка с лекциите прочетени на студентите (редовно и задочно обучение) от специалността "Строителство на сгради и съоръжения" към ВУЗ "Любен Каравелов" - София. Той може да бъде полезен и на студентите от ТУЗ, където се изучава тази дисциплина, както и на инженерите конструктори и специалисти от практиката. Прочети повече


Динамически характеристики на сгради в земетръсни райони. Г. Апостолов

Книгата е предназначена за строителните инженери, проектанти, строителни и научни работници, както и за студенти от ВУЗ. Прочети повече


Типова технологична карта. Колектив

Прекарване на подземни съоръжения с механизирани проходчески щитови комплекси с диаметри 2.6 м, и 3.6 м. в глинести пясъци, песъкливи глини и дребнозърнести чакъли с песъклив и глинест запълнител с естествена влажност. Прочети повече


Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници. Част 5. Книга 1 Норми и правилници. Колектив

Съдържанието накратко по глави: * Проектиране и изпълнение на фундаментални конструкции... 5 * Проектиране и изпълнение на сгради и елементите им... 221 Прочети повече

 •  03 March 2015 16:26
 •  176
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Динамика на строителните конструкции. Записки. Танко Ганев, Иван Маноилов

Предлаганото учебно помагало е изготвено във връзка с лекциите прочетени на студентите (редовно и задочно обучение) от специалността "Строителство на сгради и съоръжения" към ВУЗ "Любен Каравелов" - София. Той може да бъде полезен и на студентите от ТУЗ, където се изучава тази дисциплина, както и на инженерите конструктори и специалисти… Прочети повече

 •  03 March 2015 14:57
 •  229
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика за определяне хидрогеоложките параметри на водоносните пластове. И. Йотов, Х. Ченов

В книгата са разгледани хидродинамични методи на хидрогеоложките параметри на водоносните пластове предимно по данни на водочерпения. Прочети повече


Environmental Tehnologies in Architecture. Bertram York Kinzey, Howard M. Sharp

Environmental Tehnologies in Architecture Bertram York Kinzey, Howard M. Sharp Прочети повече


Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции. Б. Льозер

Съдържанието накратко по глави: * Напречни сили и моменти в носещите конструкции... 3 * Центрично натоварени колони... 54 * Оразмеряване на сечения при обикновено огъване... 69 * Оразмеряване на напречни сечения за огъване с надлъжна сила... 103 *Срязващи напрежения, напрежения на сцепления, осигуряване против срязване... 117 * Подови плочи... 135… Прочети повече


Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изисквания при проектиране на железопътни мостове и водостоци. Колектив

Предписания за натоварвания, строителен габарит и основни конструктивни изисквания при проектиране на железопътни мостове и водостоци Колектив Прочети повече

 •  03 March 2015 12:20
 •  142
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Бургас - поглед отвътре. Част 2 Градоустройствено развитие и извънселищна територия (1878-1978). Деви Симеонов

Книгата "Бургас - поглед отвътре" се базира на архивите и на други документи, текстове и илюстрации, събирани в продължение на години от автора. Книгата е написана любопитно и увлекателно, подходяща е за широк кръг читатели и представлява ценен документ за историята на Бургас... Прочети повече


Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни констрикции. Х. Нисимов

Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни констрикции Х. Нисимов Прочети повече


Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции. Част 1. Хаския Нисимов

Книгата е предназначена за проектанти, строители и за студенти от горните курсове на ВИАС и други ВТУЗ, в които се изучават стоманобетонни конструкции. Прочети повече


Стоманобетонни елементи, подложени на усукване Изчисляване, оразмеряване и конструиране. Хаския Нисимов

Стоманобетонни елементи, подложени на усукване, изчисляване, оразмеряване и конструиране. Прочети повече
Теоретична механика. Част 1-2. А. Стоянов

* Теоретична механика. Част 1: Статика... 196 стр. ** Теоретична механика. Част 2: Кинематика и динамика... 301 Прочети повече

 •  03 March 2015 11:53
 •  297
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Методика на архитектурното проектиране. Стефан Попов

Методика на архитектурното проектиране Стефан Попов Прочети повече


Земеустройствено проектиране. Колектив

Второ преработено и допълнено издание. Под редакцията на проф. С. А. Удачин. Тираж 880 броя. Прочети повече