Преглед Категория › Учебници за техникуми

 •  03 October 2017 18:43
 •  276
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  03 October 2017 18:21
 •  123
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Машинознание за 10. клас

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Основи на автоматиката

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радио и телевизионна техника

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Радиоприемни устройства

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече •  05 August 2017 19:09
 •  315
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  05 August 2017 17:53
 •  207
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Икономика, организация и планиране на автомобилния транспорт

Учебник за техникумите по енергетика, механотехника и автомобилен транспорт Прочети повече

 •  27 June 2017 12:38
 •  197
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАПредаване на данни и телеграфия

Учебник за XI клас /II степен/ на ЕСПУ Прочети повече

 •  26 June 2017 11:32
 •  237
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Основи на електротехниката

Учебник за техникумите по електротехника и автоматика Прочети повече


Електротехника

Учебник за всички електротехнически професии Прочети повече


Промишлена електроника

Учебник техникумите по Автоматика, електропромишленост и електроенергетика Прочети повече

 •  26 June 2017 11:16
 •  285
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания на неелектрически величини

Учебник техникумите - специалност "Автоматизация на производството". Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Електрически измервания

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 11:04
 •  282
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Проектиране на електрически машини

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече


Електромашинна лаборатория

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:53
 •  262
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:51
 •  204
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически мрежи

Учебник за техникумите по силнотокова електротехника Прочети повече

 •  26 June 2017 10:46
 •  185
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 June 2017 10:36
 •  179
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМашинни елементи

Ученик за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика, оптика и други Прочети повече

 •  20 June 2017 10:45
 •  165
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Промишлена електроника

Учебник за техникумите по електротехника Прочети повече

 •  15 April 2017 09:13
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Математическа логика. Учебник за II курс на икономическите техникуми. Любомир Дерелиев

В учебника се разглеждат основите на съждителното смятане — най-елементарния дял на математическата логика. Подробно са изяснени предметът и значението на логиката, съжди-телните операции отрицание, конюнкция, дизюнкция, алтернатива, импликация, равнозначност, понятията израз на съждителното смятане, верностна стойност и верностна таблица на израз,… Прочети повече


Ремонт на автомобилите. Учебник за техникумите по автотранспорт. Б. Клебанов, В. Кузмин, В. Маслов

В учебника са разгледани технологията на основния'ремонт на автомобилите и начините за ремонт на техните детайли. Изложени са технико-икономиче -ските основания за целесъобразността от ремонта на автомобилните детайли и методиката за избор на най-рационалния начин на ремонт. Описани са ремонтите, на основните детайли и уреди от] охладителната уредба,… Прочети повече


Експлоатация на автомобила. Борис Петров

В настоящия учебник са разгледани въпросите, свързани с вековните експлоатационни и технически показатели на автомобила, изискванията по отношение на гориво-мазилните материали, техническите обслужвания, ремонта, съхраняването на автомобилите и техниката на безопасността. Учебникът е написан в съответствие с програмата за средните професионални-технически… Прочети повече


Електрозадвижване и автоматизация на механизми и машини. К. Йонов

Учебникът е написан съгласно с учебната програма от 1988 г. и е предназначен за учениците от техникумите, изучаващи специалност автоматизация на производството. Дадени са сведения за основните принципи на електро-3адвижването и управлението на машините и механизмите, както и типови системи за автоматизация на някои от най. разпространените производствени… Прочети повече

 •  15 April 2017 08:54
 •  93
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на кофражни, армировъчни и метални изделия в строителството. Николай Киров, Любка Петрова, Михаил Сафронов

В учебника са разгледани особеностите на кофражните w армировъчните работи. Изяснени са начините и средствата на производство и монтаж на различни видове строителни метални изделия. Материалът е разработен под общата редакция на доц. к. т. н. инж. Н. Киров при следното участие на авторите: доц. к.т.н. инж. Н. Киров — въведение, I глава: т. 1; 4.2;… Прочети повече


Инженерни съоръжения и конструкции. Част 2. М. Сафронов

Учебникът "Инженерни съоръжения и конструкции", ч. И, е предназначен за курсистите от IV курс на строителните техникуми по специалността строителство и архитектура. Написан е по одобрена от Министерството на народната просвета учебна програма. В него са разгледани принципни въпроси по проектирането, устройството ' и изпълнението на масивни,… Прочети повече

 •  15 April 2017 08:46
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Сборник от задачи по хидрология и хидравлика. Мария Соколова, Пенка Бакърджиева

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 Увод 5 1. Хидрология 7 1.1. Хидроложка мрежа и хидроложки наблюдения 7 1.1.1. Хидроложка мрежа 7 1.1.2. Наблюдения при хидрометричните станции 8 1.1.3. Устрояване на хидрометричните станции 9 1.2. Валежи и отток 12 1.2.1. Валежи, реки и водосборна област 12 1.2.2. Речен отток 23 1.2.3. Колебание на оттока 28 1.2.4. Построяване… Прочети повече


Икономика, организация и планиране на производството. Д. Давидов, И. Варсанов

СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ I СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕЙНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ Глава I. Предмет на дисциплината Икономика, организация и пла- ниране на производството 1. Същност на стопанската организация и нейните поделения .... 4 2. Класификация на стопанските организации и техните поделения. . . 7 3. Организация и управление на стопанската… Прочети повече


Електронни измервания. Учебник за техникумите по електротехника. Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов

Електронни измервания Учебник за техникумите по електротехника Д. Русев, Д. Самоковлийски, Е. Манов Прочети повече
Цифрови електронни изчислителни машини. С. Берова, Александър Лакюрски

В учебника са разгледани аритметичните и логическите основи на цифровите изчислителни машини, схемите за реализация на логически функции, основните функционални блокове, устройствата за обработване и преобразуване на информация, запаметяващите устройства, управляващите устройства и общата структура на съвременните цифрови електронни изчислителни машини,… Прочети повече


Хладилна техника. К. Братанов, А. Торбов

Учебникът „Хладилна техника" е написан в съответствие с одобрената учебна програма на Министерството на на-родната просвета и е предназначен за учениците от III и IV курс на специалността „Топлинна и хладилна техника". В книгата са разгледани различни конструкции хладилници и хладилни инсталации. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с… Прочети повече

 •  07 April 2017 20:49
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Технология на стъклото. Част 1. Учебник за техникумите по керамика и стъкло. Д. Димитров, Е. Попов, Р. Райчев

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МНП от 1977г. и ще се ползува от техникумите по стъкло и керамика, специалност технология на стъкларското производство. Разглеждани са изходните суровини и основните изисквания към тяхното качество в зависимост от вида и качеството на произвежданите изделия.. Проследена е тяхната подготовка, дозиране,… Прочети повече