Преглед Категория › Химия


Технология кристаллов. В. Л. Бонд

Книга посвящена технологии распиловки кристаллов при их точной ориентировке для получения пластин, используемых в электронике и оптике и отличающихся прецизионностью форм и размеров. Рассмотрена также технология шлифовки и изготовления призм, сфер, цилиндров и изделий с двойной кривизной. Описаны симметрия кристаллов, методы определения атомных плоскостей… Прочети повече


Технология на содовите продукти. В. Гочев, И. Белчев

В учебника са разгледани теоретичните основи на процесите, технологията и устройството на по-важните апарати, използувани при производство то на содовите продукти — калцинирана сода, сода бикарбонат и натриева ос нова. Специална глава е посветена на преработването на хлора до течен хлор, хлороводород, солна киселина и хлорна вар. Учебникът е написан… Прочети повече

 •  25 March 2016 20:42
 •  624
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналитична химия. Рахила Борисова

В учебника са разгледани теоретичните основи на химичния анализ, основан на протичането на аналитична химична реакция; гравиметрията; титриметрията (обща теория и титриметрия с визуална индикация на еквивалентния пункт); основните принципи при елиминиране на преченията в химичния анализ. Учебникът е предназначен за студентите от ВХТИ — София. Може… Прочети повече


Методи за лабораторни изследвания на руди. София Юшко

Книгата представлява ръководство върху методиката за лабораторно изследване на рудите. Първата част е посветена на описанието на всички съществуващи методи за изследване на рудите под микроскоп в отразена светлина, прилагани както при диагностиката на минералите, така и при провеждането на гекстурно-структурния анализ на рудите. Тук е дадено описание… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:56
 •  328
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Преценка на аналитични методи и опитни резултати. К. Л. Дьорфел

ПРЕДГОВОР Методите на математичната статистика намират все по-широко приложение в химията и сродните на нея науки. За това свидетелствува огромният брой публикации по тези въпроси в периодичните издания, а така също и появата на редица монографии на чужди езици. Книгата на Кл. Дьорфел е една от тези монографии. Тя се отличава от останалите с яснотата… Прочети повече


Развитието на химията и металургията и интензификацията на народното стопанство. Димитър Димитров, Димитър Стоянов

В книгата се разглежда на достъпен език революционизиращото влияние на химията и металургията върху развитието на материално-техническата база на общественото лроизводство. В нея любознателният читател ще намери отговор на въпросите, как и в каква степен равнището, темповете и структурата на развитието на химията и металургията определят техническия… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:48
 •  419
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Йонно азотиране. Д. Т. Бучков, В. Ц. Тошков

Второ преработено и допълнено издание. Прочети повече


Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология. К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков

Съдържанието накратко по глави: * Предговор към второто българско издание... 3 * Основи на хидравликата... 20 * Помпи. Вентилатори. Компресори.... 82 * Хидромеханични методи за разделяне. Хидродинамика на кипящ слой. Разбъркване в течна среда... 112 * Топлопренасяне в химичната апаратура... 187 * Изпаряване. Кристализация... 289 * Сушене... 323 * Дестилация,… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:35
 •  292
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Пътешествията на всемогъщия въглерод. Славчо Янев

СЪДЪРЖАНИЕ За хората, за науката и за. . . въглерода ..........................3 Светът без въглерод................................................5 Поглед в миналото......................................10 Невидимите разрушители.................................20 От меката тиня до крепкия камък..........................24 Въглеродният век...................................29… Прочети повече


Акция ПНТ. Ева Лазарова

Малки читатели, тази книга ще ви разкаже за летните приключения на един пионер. Петьо е само на 14 години. Но редом с ботаниката, алгебрата и химията той обича приказките и фантастичните способности на приказните герои, Петьо обича да мечтае и да осъществява мечтите си. Той решава да използува фантастичните възможности на една наука — химията, за да… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:28
 •  397
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Разтвори. Димитър Трандафелов Стойчев, Сълза Константинова Петканова

В книгата са изложени основните положения на теорията на разтворите от гледището на физикохимичния анализ. Проследено е историческото развитие на представата за разтвор и на идеята за съществуване на химични съединения с променлив състав. Молекулните разтвори са третирани като частен случай на дисперсни системи. Особено внимание е обърнато на водните… Прочети повече


Вредни вещества в промишлеността. Част 2. Неорганични и елементнорорганични съединения. Колектив

Справочникът се пуска в два тома. Вторият том е посветен на неорганичните и елементорганичните съединения. Справочникът е предназначен за широк кръг читатели, работещи в промишлеността — химици от всички специалности, инженери и техници от всички профили, отговорници по техниката на безопасността, санитарни и технически инспектори, лекари, обслужващи… Прочети повече

 •  25 March 2016 17:18
 •  351
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Аналитична химия с физични методи. Надежда Еленкова

В учебника са разгледани теоретичните основи и принципите на аналитичните методи за доказване, определяне и разделяне на веществата. Направен е опит да се представи аналитичната химия като единна дисциплина и наука, основана на общите черти и закономерности на отделните клонове на анализа. Отделните теоретични въпроси са разгледани възможно по-обобщено,… Прочети повече


Основные процессы и аппараты химической технологии. Част 1-2. Нисон Ильич Гельперин

Основные процессы и аппараты химической технологии. Част 1-2 Нисон Ильич Гельперин Прочети повече


Основи на химичната технология. Том 1. Димчо Димитров

В книгата се разглеждат по-важните производства от областта на химичната технология в съответствие с програмата на курса по основи на химичната технология,четен пред студентите от Химико-технологическия институт, София. Освен като помагало за студентите книгата може да бъде използуване и като справочно. пособие от учители и производственици, както… Прочети повече

 •  25 March 2016 15:12
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Неорганична химия. Част 2. Второ основно преработено и допълнено издание. Л. Генов, М. Манева-Петрова

Във второто издание на учебника „Обща и неорганична химия" — част II, аналогично на първото, е разгледана химията на елементите и техните съединения, изхождайки от мястото им в периодичната система. Запазен е, а на места е задълбочен и разширен подходът при изясняване на химичните отнасяния въз основа на придобитите теоретични познания относно термодинамиката… Прочети повече

 •  01 April 2015 12:43
 •  541
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Наръчник на инженер-химика. Том 1-2. Колектив

Наръчник на инженер-химика. Том 1... 903 стр. Наръчник на инженер-химика. Том 2... 850-863 стр. Авторски колектив: * инж. Павел Иванов Панев * инж. Вили Жак Натан * инж. Атанас Георгиев Богдев * доц. инж. Димитър Петров Панчовски * инж. Васил Тодоров Ангелиев * инж. к. т. н. Иван Христов Касабов * доц. инж. Илия Тонев Илиев * инж.-хим. Димитър Вълчев… Прочети повече


Технология на основните химически производства. Стойко Енев

Съдържание: * Предговор... 3 * Общи въпроси на химичната технология... 5 * Неорганични производства... 55 * Термична и химична преработка на горивата... 214 * Органични производства... 267 Прочети повече

 •  01 April 2015 12:35
 •  1235
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАОснови на химичната технология. Част 1. Д. Димитров

Основни материали за химическата технология, предложени са най-съществените моменти и по-важните неорганични производства. Прочети повече


Обща химична технология. Том 1. С. И. Волфкович, А. П. Егоров, Д. А. Епщейн

Настоящият учебник по обща химична технология (в два тома) е предназначен за студентите от химикотехнологичните институти и факултети, а така също за химическите факултети на университетите и политехническите висши учебни заведения. Книгата може да служи и като общо помагало за инженерно-техническите работници от промишлените предприятия и научноизследователските… Прочети повече


Основни проблеми на биохимията. Ив. Попов

Книгата ще се ползва от химици, лекари, агрономии селскостопански деятели, както и от студентите на тези специалности, а също и от всеки, който се интересува от проблемите на биохимията. Прочети повече


Радиоектология: Радиация, екология, човек, България. Георги Василев

"Ще загине ли човекът, защото застава срещу природата?" Надпис на пирамидатата на Хеопс 2600 г. преди новата ера. Прочети повече


Ръководство за химическо чистене и пране. Здравко Стоянов, Людмила Тодорова

Първо издание. В книгата са изяснени насоките при услугите химическо чистене и пране. Разгледани са възможностите за почистване, изпиране и гладене на текстилните материали. Посочени са данни за разтворителите и за помощните средства, които се използват при прането и химическото чистене, дадени са и насоките за тяхното усъвършенстване. Прочети повече •  01 April 2015 12:05
 •  739
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Атомен и молекулен строеж. Н. Тютюлков, Ю. Мардашов

Атомен и молекулен строеж Н. Тютюлков, Ю. Мардашов Прочети повече

 •  01 April 2015 11:59
 •  648
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Курс по аналитична химия. Н. П. Пенчев, Б. Н. Загорчев

Книгата е съобразена с учебните програми на всички студенти от Химикотехнологическия институт. а може да бъде полезна и ползвана от студентите по химия при Физикоматематическия факултет на СУ, макар, че нехният обем не е достатъчен за тяхната цялостна подготовка по аналитични химия. Прочети повече

 •  01 April 2015 11:55
 •  505
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Може ли да се прави злато. Из историята на химичните елементи. Клаус Хофман

Като се опира на богат литературен материал из историята на химията, авторът описва интересната и изпълнена с поврати съдба на алхимиците от средновековието и от по-ново време, тази на гадателите, мошениците и истинските учени. Като проследява как алхимиците са "правили" злато, авторът показва още и неравния и трънлив път на развитиеот на химията,… Прочети повече

 •  01 April 2015 11:50
 •  477
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Физични методи на аналитичната химия. Н. Йорданов, Х. Шейтанов

Книгата е предназначена за студентите по химия и металургия от висшите учебни заведения и за лаборантни химици. Прочети повече


Chimeia v lykeiou / χημεία β? λυκείου. Salteris Kostas s. / σα&

Chimeia v lykeiou / χημεία β? λυκείου Salteris Kostas s. / σαλτερής κώστα Прочети повече


Химия за учителските институти. Цв. Стайков, Евг. Попова

Химия за учителските институти Цв. Стайков, Евг. Попова Прочети повече

 •  01 April 2015 11:36
 •  527
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Химията във всекидневния животъ. Ласар-Кон

Химията във всекидневния животъ Ласар-Кон Прочети повече


Газови йони. В. Врански, Б. Амов

Съдържанието накратко по глави: * Предговор... 5 * Газови йони... 7 * Процеси на йонизация в газовете... 30 * Неутрализиране на йоните... 64 * Плазмено състояние... 71 * Йонизационни методи и йонни уреди... 91 * Йонни източници... 103 * Йонна оптика... 114 * Йонни уреди и съоръжения... 131 * Йонотерапия... 179 Прочети повече


Примери и задачи по процеси и апарати в химичната технология. К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков

Съдържанието накратко по глави: * Предговор към второто българско издание... 3 * Основи на хидравликата... 20 * Помпи. Вентилатори. Компресори.... 82 * Хидромеханични методи за разделяне. Хидродинамика на кипящ слой. Разбъркване в течна среда... 112 * Топлопренасяне в химичната апаратура... 187 * Изпаряване. Кристализация... 289 * Сушене... 323 * Дестилация,… Прочети повече


Примери и задачи за курса процеси и апарати в химичната технология. К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков

Примери и задачи за курса процеси и апарати в химичната технология К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков Прочети повече

 •  01 April 2015 11:12
 •  532
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзследвания върху състава и свойствата на керамичните глазури. Автореферат. Светлан Ж. Бъчваров

Изследвания върху състава и свойствата на керамичните глазури Автореферат Светлан Ж. Бъчваров Прочети повече

 •  01 April 2015 11:04
 •  623
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Колоидна химия. Част 1-2. Алексей Шелудко

Колоидна химия. Част 1-2 Алексей Шелудко Прочети повече