Преглед Категория › Езикознание и семиотика •  27 October 2017 21:35
 •  182
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:28
 •  170
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:27
 •  139
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАЕдно екзотично наклонение на българския глагол

Поредици и библиотеки: Език и литература № 10, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 October 2017 21:13
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:09
 •  179
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 21:08
 •  147
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  27 October 2017 20:51
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарски език. Кратък граматичен очерк

Български и старобългарски език, Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  27 October 2017 17:44
 •  172
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска морфология

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  05 October 2017 15:38
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  04 October 2017 16:55
 •  148
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българска пунктуация

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  20 September 2017 21:36
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКнига о языке

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече

 •  01 August 2017 21:11
 •  109
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

За думата с няколко думи

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Европейска езикова политика

Безплатна доставка над 50.00 лв. Прочети повече


Христоматия по история на новобългарския книжовен език

Христоматията е предназначена за студенти филолози, учители, дейци в областта на културата и всички, които се интересуват от развитието на българския книжовен език. Прочети повече

 •  20 January 2017 16:43
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съчинения. Том 1: Семиотика на изкуството. Борис Успенски

Съдържание Предисловие .............................7 Поетика на композицията Увод "Гледната точка" като композиционен проблем ....... 13 Първа глава "Гледните точки" в оценъчен план..............21 Втора глава "Гледните точки" във фразеологичен план ..........29 Трета глава Пространствено-времева определеност на "гледните… Прочети повече

 •  20 January 2017 16:38
 •  193
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Редактиране на различни видове литература. Н. Сикорски

В учебника се излагат научните основи на редакторския анализ и методика на редактиране на различните видове литература. Учебникът се състои от три части: В първата се характеризират основните видове и типове литература, а също видовете издания. Типологическите задачи се решават тук съобразно конкретните условия на редакционно-издателската практика… Прочети повече


Помагало по българска лексикология. Христо Първев

Помагало по българска лексикология Христо Първев Прочети повече

 •  20 January 2017 16:26
 •  249
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Старобългарска граматика. Теория на основите. Иван Добрев

Монографията представлява теоретична морфология на старобългарския език. В нея се изяснява произходът на старобългарските граматични форми. Главна тема са основите—именни, местоимении и глаголни, разгледани откъм образуване, значение и употреба. Изследвани са старобългарският вока-лизъм, промените с праславянските корени, именните и глаголните наставки,… Прочети повече


Езикова култура. Кирил Цанков

Съдържание Първа част Знания за езика 1.1. Уводни бележки..................... 5 1.2. Езикова норма......................... 6 1.3. Качества на речта.................. 8 1.3.1. Правилност на речта............. 8 1.3.2. Точност на речта................... 13 1.3.3. Логичност на речта............... 14 1.3.4. Чистота на речта................... 15 1.3.5.… Прочети повече

 •  20 January 2017 16:14
 •  174
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове по езикова култура. За най-добрите. Антоанета Джельова

Сборникът "Тестове по езикова култура" има за цел да улесни кандидат-студентите в подготовката им за конкурсния изпит по български език (езикова култура). Материалите са разпределени в две части. Първата съдържа 11 теста, а втората - отговори на задачите. Представените тестове са по модела на конкурсните, но задачите са с повишена трудност. Различният… Прочети повече

 •  20 January 2017 12:17
 •  180
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Български език и стил. Ръководство за стилизиране. Моско Москов

Въз основа на богат фактически материал в книгата се разглеждат видовете появи на езиковите единици в речта — звук, сричка, представка, наставка, окончание, дума, словосъчетание, изречение. Разкрита е съответната им употреба: неутрална — не се считат за грешки; порочна — допусканите в широката разговорна и писмена практика и в печата фонетични, граматични,… Прочети повече


Българският език - класически и екзотичен. Светомир Иванчев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор ..........................3 По някои въпроси от историята на българския книжовен език................9 Класически и екзотичен — българският език по-стар от българската държава. . 16 Български и пріславянски.........................23 Развояг на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите ... 42 Към въпроса за съчетанията… Прочети повече

 •  20 January 2017 12:09
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Тестове. Обща езикова култура и интелигентност. Веселин Костов

Тестовете ca подходящи за ученици, кандидатстващи след седми клас в езикови гимназии и АМЕРИКАНСКИЯ колеж. Книгата е написана В увлекателна форма и положително ще представлява интерес за по-широк кръг читатели, интересуващи се от тестове за интелигентност. Книгата цели да запознае читателя с форма на тестове, използвани в цял свят. Прочети повече


Лингво-дидактически аспекти на ромския език. Върху материали от шведско-ромски и българо-ромски езикови контакти. Христо Кючуков

ПРИЗНАНИЕ Идеята за написването на тази книга се породи no време на едногодишната ми специализация в Центъра за билингвални изследвания към Стокхолмския университет през 1992/1993 учебна година. Там имах възможността да слушам лекции на световноизвестни гост-лектори като проф. Род Елис от Темпълския университет в Япония, проф. Кенет Хилтен-стам - директор… Прочети повече

 •  20 January 2017 11:58
 •  361
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Увод в езикознанието. Учебник за учителските институти. Владимир Георгиев, Иван Дуриданов

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД Езикознанието като наука за езика................................3 Дялове на езикознанието................................................4 Кратък исторически преглед............................. 4 Марксизмът като методологическа основа на езикознанието ..............11 Глава първа. ФОНЕТИКА Предмет и задачи на фонетиката..................13… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:57
 •  146
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Езикът на Райко Жинзифов. Стоян Жерев

СъдържанИе Увод.........................................5 Въпросът за книжовния език на Р. Жинзифов в научната литература 8 Концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език .... 20 1. Българският книжовен език през 60-те години на XIX в. .... 20 2. Основни моменти в концепцията на Р. Жинзифов за българския книжовен език ................................................25… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:50
 •  242
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Българският правоговор. Петър Пашов, Христо Първев

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД................................5 Правоговорът в историята на българския национален книжовен език.......6 Необходимост от правоговорно-правописна култура на речта ...... 13 Изговорни стилове на българската книжовна реч...........18 ИЗГОВОР НА ГЛАСНИ.........................23 Неударени гласни..........................23 Променливо и… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:45
 •  277
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Стилистика на превода. Специфика на превода на различни видове и жанрове текст. Иванка Васева

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ЧАСТ ПЪРВА ИНФОРМАТИВЕН ПРЕВОД Дял първи ИРЕВОД НА НАУЧНА И ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА Научно-техническата информация и ролята на превода Характеристика на научния текст А. Лексикален състав на научния текст Терминология Терминообразуване Слабости при превеждане на терминологията Б. Граматичен строеж на научния текст Морфология на научния… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:40
 •  199
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Хора, езици и писмо. Р. И. Рубинщейн

СЪДЪРЖАНИЕ Винаги ли хората са могли да пишат. 5 Загадъчните картики..............6 Как хората изнамерили азбуката ..........11 Един учен абат чете йероглифите ...18 Розетският камък.........21 Франсоа Шамполион.........29 Що е клинопис...........41 Задача с три неизвестни......46,,'Кадж-наме" — книга на съкровищата.........53 Писмена от страната… Прочети повече


Обособени части в българския книжовен език. Елена Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод............................................................3 Въпросът за обособените части в граматичната литература..........10 Същност на обособяването........................................43 Преходни случаи и нетипично обособяване........................79 Обособени приложения..........................................84 Уводни… Прочети повече

 •  02 October 2016 21:22
 •  237
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техника на говора. Борис Михайлов, Мара Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ Увод ..............................3 Дял /. Дишане Видове дишане ..............12 История на дълбокото диафрагмено дишане......................13 Дихателни органи ................................13 Вдишване и издишване. .............17 Практически упражнения за дишане и учленяване...............35 Гласообразуване..........45 Ларинксът—орган… Прочети повече