Преглед Категория › Математика


Тензорно смятане

Превод от френски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече


Основи на приложната механика

Превод от руски език - Иван Димовски, Иван Чобанов Прочети повече

 •  21 March 2019 10:21
 •  84
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Частни диференциални уравнения

Тази книга е написана въз основа на лекциите по частни диференциални уравнения, които от няколко години чета на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. В нея се изследват трите основни уравнения на математическата физика : вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на топлопроводността. Особено внимание е отделено… Прочети повече •  19 March 2019 12:05
 •  97
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАСборник от задачи по проективна геометрия

Неизползвана книга. В сборника се разглеждат задачи, съответствуващи на лекциите по проективна геометрия, които се четат сега на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. С оглед на това повечето от задачите се разглеждат в Евклидовия модел на проективната геометрия, а някои задачи са от Евкли-довата геометрия. Това прави сборника… Прочети повече

 •  16 March 2019 17:14
 •  86
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Елементи на функционалния анализ

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици. Прочети повече

 •  14 March 2019 15:16
 •  95
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 March 2019 14:43
 •  92
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАМатематическа логика

Тази книга е предназначена за първоначално изучаване на математическата логика. В нея се излагат подробно основите на съждителното смятане, а за предикатною смятане се дава само идея. Освен това посочени са някои приложения на математическата логика в теорията на множествата, при анализа и синтеза на релейно-контактни и електронни схеми и др. Книгата… Прочети повече


Кратък курс по висша математика

ПРЕДГОВОР "При изучаване на науките примерите са не по-малко поучителни от правилата" Нютон Предлаганият учебник е написан въз основа на лекциите, които изнасям през последните няколко години пред студентите от Архитектурния факултет при Висшия инженерно-строителен институт. Материалът в него е изложен в достъпна форма, като почти всички теоретични… Прочети повече

 •  14 March 2019 13:56
 •  133
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  14 March 2019 10:22
 •  105
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  13 March 2019 14:01
 •  90
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАКакво да работим в кръжоците по математика за 8.-10. клас

С настоящата книга, съдържаща разработени теми w математика, се цели да бъде подпомогнат учителят при работата му в кръжоци по математика с ученици от VIL до X клас на общообразователните трудово-политехнически училища. Книгата може да се използува от учениците и за самостоятелна работа — за разширяване и задълбочаване на математическите им познания.… Прочети повече