Преглед Категория › Учебници за ВУЗ


Стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма за специалност Икономика и управление на търговията. Разработени са следните основни стокови групи: текстилни стоки - влакна, прежди, трикотаж, тъкани и готово облекло; дървесина и изделия от дърво; кожено-обувни, кожухарски и галантерийни стоки; полимерни материали - пластмасови и каучукови стоки;… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по радиоелектронни материали. Здравко Хлебаров, Радослав Даскалов

Ръководство за лабораторни упражнения по радиоелектронни материали Здравко Хлебаров, Радослав Даскалов Прочети повече


Ръководство по конструиране, технология и надежност на радио- и съобщителна апаратура. Боян Илиев, Венета Атанасова

Ръководството е предназначено за студентите от специалностите съобщителна и осигурителна техника и системи и радиотехиика във ВМЕИ „В. И. Ленин* — София. В него са разгледани теми, свързани с конструктивното проектиране на различни възли от радиоелектронната апаратура. Разработени са и въпроси, свързани с топлинното проектиране, оценката на надеждността… Прочети повече

 •  14 February 2017 10:15
 •  132
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство по конструиране, технология и надежност на радио- и съобщителна апаратура. Боян Илиев, Венета Атанасова

Съдържание Упражнение 1. Определяне на изискванията към градивните елементи при конструшране на възли за радио- и съобщителни апаратури ... 3 Упражнение 2. Констру ктнвно проектиране на вндуктивна бобина без феромагнитно ядро. Конструктивно проектиране на индуктивни бобини със стандартизиран феритен магнитопронод........6 Упражнение 3. Конструктивно… Прочети повече


Ръководство за упражнения по стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров, Даниела Иванова

В предлаганото ръководстВо са разгледани следните групи стоки: пластмаси и пластмасови изделия, каучук и каучукови изделия, обработени кожи и кожени обувки, текстилни влакна и прежди, тъкани, стъкло и стъклени изделия, керамични изделия, електрически стоки - електромеханични и електронагревателни битови уреди и машини, метали и метални изделия. Накратко… Прочети повече


Ръководство за упражнения по стокознание на промишлените стоки. Христо Кожухаров, Даниела Иванова

В предлаганото ръководстВо са разгледани следните групи стоки: пластмаси и пластмасови изделия, каучук и каучукови изделия, обработени кожи и кожени обувки, текстилни влакна и прежди, тъкани, стъкло и стъклени изделия, керамични изделия, електрически стоки - електромеханични и електронагревателни битови уреди и машини, метали и метални изделия. Накратко… Прочети повече


Ръководство за упражнения по метеорология. Борис Пеев

Ръководството е неделима част от курса по метеорология за студентите от Лесотехнически университет. То дава познания и умения, свързани с метеорологичното обслужване на горското стопанство, екологията и опазването на природно-производствената среда, ландшафтната архитектура и защитното лесовъдство; метеорологичните, микроклиматичните и горскометеорологичните… Прочети повече

 •  14 February 2017 09:59
 •  201
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Теоретична електротехника. Част 2. Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преход ни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелиней, ни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по дисциплината теоретични основи на електротехниката. Учебникът е предназначен за редовните и… Прочети повече

 •  14 February 2017 09:53
 •  151
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Техническо чертане и стандартизация. Колектив

Авторски колектив: Маркс Попов, Слава Русева, Бранимир Сандалски, Николай Цървенков, Бистра Слабакова, Любомир Делов В учебника са разгледани общите теоретични въпроси и методичните положения за изобрааяване и оразмеряване на машиностроителни изделия в конструк-торската документация съобразно с изискванията на стандартите на ЕСКД и ОНВ, Изложени са… Прочети повече

 •  14 February 2017 09:48
 •  222
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Капиталови пазари и фондови борси. Колектив

Авторски колектив: Бари Линч, Сю Грийн, Ейдриан Спърел, Тери Уонлес, Мария Георгиева ВЪВЕДЕНИЕ Добре дошли в учебния модул на специализирания курс, базиран на методите на дистанционното обучение, от Програма банки и финанси. Целта на модул „Капита-лови пазари и фондови борси" е да ви запознае с различните видове финансови и капиталови пазари, техните… Прочети повече

 •  14 February 2017 09:44
 •  227
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

English for Science and Technology. S. Vassileva, A. Levkova

Настоящият учебник е предназначен за студентите от ВМЕИ «В. И. Ленин». Основната задача на учебника е да създаде у студентите умения и навици за четене с разбиране, за разкриване на логическите връзки в текста, да им даде основните насоки при самостоятелната работа с оригинален научно-техтически текст. Езиковият материал е поднесен на базата на функционално-семантичния… Прочети повече


English for Science and Technology. S. Vassileva, A. Levkova

Настоящият учебник е предназначен за студентите от ВМЕИ «В. И. Ленин». Основната задача на учебника е да създаде у студентите умения и навици за четене с разбиране, за разкриване на логическите връзки в текста, да им даде основните насоки при самостоятелната работа с оригинален научно-техтически текст. Езиковият материал е поднесен на базата на функционално-семантичния… Прочети повече


Статистика. Учебник за дистанционно обучение. Ниграта Величкова, Веселка Павлова

Второ допълнено и преработено издание. Фундаментални учебни дисциплини. Прочети повече

 •  13 February 2017 20:51
 •  166
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Статистика. Ниграта Величкова, Веселка Павлова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Бизнеспланиране. Ирена Славова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Икономически теории. Светла Тошкова

Фундаментални учебни дисциплини. Учебник за дистанционно обучение СЪДЪРЖАНЕ Предговор ............................................................5 Тема 1: Въведение в дисциплината „Икономически теории". Преднаучен период в развитието на икономическата мисъл ...........7 Тема 2: Оформяне на научната икономическа теория. Възникване на класическата школа… Прочети повече

 •  13 February 2017 20:39
 •  225
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Управленско счетоводство. Трифон Трифонов

Магидтърска програма по Счетоводство. Учебник за дистанционно обучение Прочети повече


Математика. Център за дистанционно обучение. Николай Божинов

Трето допълнено и преработено издание. УВОД Учебникът „Математика" е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения". Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други… Прочети повече


Математика. Николай Божинов

Учебник за дистанционно обучение УВОД Учебникът „Математика" е предназначен за студентите по дистанционно обучение от магистърската степен на програмата „Международни икономически отношения". Целта му е бъдещите магистри в тази област да получат определени знания в областта на висшата математика, които впоследствие се използват в редица други учебни… Прочети повече

 •  13 February 2017 17:12
 •  129
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Контрол в социалното управление. Михаил Динев

Предговор: Дълго Време студентите и специалистите не разполагаха с учебник, който представя социалния контрол в неговите конкретни проявления. Причините са различни, но една от тях е в колебанията на авторите за състава на проблематиката, както и за нейната дос-татъчна научна обоснованост и нормативна гарантираност. И ако все пак второто е налице,… Прочети повече


Antologia de la Literatura Española. Siglos XVIII-XX. Emilia Tsenkova

Advertencia La presente antología de la literatura española (Siglos XVIII—XX) está dedicada a los estudios de literatura española en la Cátedra de Filología Española de la Universidad de Sofia. La selección de textos intenta ofrecer un panorama de la evolución de la literatura en España del siglo XVIII a nuestros días. Se ha seguido el principio cronológico,… Прочети повече


Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. Нигрета Величкова, Кънчо Кънчев, Стоян Костов, Ирена Кацарска

Учебникът „Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия" е разработен въз основа на учебните програми, по които се преподава тлои дисн циплина във висшите икономически институти на страната. Той е предназначен1 за студентите от специалностите икономика и организация на вътрешната търговия и стокознание. Изложеният материал представлява… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:58
 •  160
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Регионална икономика. Колектив

При написването на учебника са използувани най-новите достижения в тази облает и преди всичко резултатите и богатият опит от регионалните икономически изследвания в СССР и другите социалистически страни. Материалът е разработен в съответствие с учебната програма по регионална икономика и има за цел да даде необходимите познания за същността на регионалната… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:54
 •  140
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Екология. Устойчиво развитие. Околна среда. Н. Г. Давчева-Илчева, Л. С. Илчев

Природата понася всичко, но нищо не прощава! Проф. Н. Давчева-Илчева Учебникът представлява кратък курс по основните въпроси на съвременната обща екология, устойчивото развитие на биосферата, науката за околната среда и нейното управление. Предназначен е за студенти, изучаващи обществени, управленчески, икономически, инженерни науки и др. Тъй като… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:50
 •  155
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Банков контрол. Емил Асенов, Тодор Шопов

СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВА I. ОСОБЕНОСТИ И ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ..... 5 ГЛАВА II. БАЗИСНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА КОНТРОЛА ...... 10 1. Определения на съдържанието на термина контрол................. 10 2. Видове контрол и критерии за разграничаването им.................11 3. Основни форми на контрол.....................13 ГЛАВА… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:45
 •  300
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Двигатели с вътрешно горене. Любомир Хлебаров, Емил Качаров, Васил Апостолов, Йорданка Пеловска

Учeбник за пpoфecиoнални гимназии. Учeбникът e напиcан в cъoтвeтcтвиe c oдoбpeната учeбна пpoгpама за cпeциалнocтитe "Двигатeли c вътpeшнo гopeнe" и "Eкcплoатация и peмoнт на автoмoбили и каpи" в пpoфecиoналнитe гимназии. B нeгo cа pазглeдани ocнoвнитe въпpocи oт тeopията, кoнcтpукцията и пpecмятанeтo на двигатeли c вътpeшнo гopeнe. Прочети повече


Стенография. Найден Димитров

Стенография Найден Димитров Прочети повече


Технически прогрес, механизация и автоматизация на търговските процеси. Мария Тренева

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Икономика и организация на вътрешната търговия при ВИИ „Карл Маркс" и е разработен съгласно учебната програма за дисциплината технически прогрес, механизация и автоматизация на търговските процеси. В него се разглеждат технологичното предназначение, принципите на действие, конструктивните особености… Прочети повече


Методология и методика на социологическите изследвания И. Съйкова, Б. Чакалов

СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ ПЪРВА Глава I ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 1.1. Обща характеристика...........................11 1.2. Социални функции на емпиричното социологическо изследване ... 13 1.3 Целева типизация на емпиричните изследвания....................18 1.4. Етапи на емпиричното социологическо изследване..................22 Глава II СТОХАСТИЧНИ… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:22
 •  285
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Съдебна психиатрия. Учебник за студенти по право. Й. Стоименов, Ив. Рачев

СЪДЪРЖАНИЕ Предговор РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПСИХИАТРИЯТА И СЪДЕБНАТА ПСИХИАТРИЯ 5 Глава първа. Предмет, задачи и организация на психиатричната помощ. 5 Предмет и задачи на психиатрията...............5 Организация на психиатричиата помощ в България......7 Организация на болничната поихиатрична помощ ......... 8 Организация на извънболничната… Прочети повече


Помагало по българска морфология. Имена. Петър Пашов

«Помагало по българска морфология. Имена» съдържа специално подбрани статии от български автори върху проблемите на българската именна морфология. Изданието е снабдено и г. подборна библиография на научните приноси от наши и чуждестранни българисти и слависти в областта на морфологията на имената. Помагалото е предназначено за студенти филолози, млади… Прочети повече

 •  13 February 2017 16:12
 •  144
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Регулации и управление на риска. Емилия Миланова

Учебникът "РЕГУЛАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА" е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство", "Счетоводство и контрол" и "Финанси, счетоводство и контрол" - ОКС "бакалавър" в редовна и дистанционна форма на обучение. С успех може да се използва при обучението на студентите от специалност "Счетоводство",… Прочети повече


Право на Европейския съюз. Орлин Борисов

Съдържание: Предговор Историческо развитие Понятие, субекти, източници и характерни особености на правото на ЕС Европейски и евроатлантически организации, взаимодействащи с ЕС Институционална рамка на ЕС Съставни части на правната система на ЕС Законодателен механизъм Съотношение между правото на ЕС и вътрешно право Съдебна система в ЕС Политики на… Прочети повече

 •  13 February 2017 13:14
 •  280
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Ръководство за упражнения по почвознание. Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов". Т. Тотев, П. Грибачев, Х. Нечев, Н. Артинова

В ръководството за упражнения по почвознание са включени мет-оди за определяне на физичните? водните и физико-химичните свойства на почвите, на химичния състав на минералната и органичната им съставна част и на почвения разтвор. Описани са накратко методите за теренни проучвания на почвите и е дадена кратка характеристика на по-важните почвообразуващи… Прочети повече


Лабораторный практикум по технологии силикатов. Л. А. Мануйлов, Г. И. Клюковский, А. А. Гезбург

ПРЕДИСЛОВИЕ Лабораторный практикум по технологии силикатов для техникумов составлен в соответствии с программами, утвержденными УУЗОМ МПСМ СССР. Книга является пособием для учащихся техникумов по технологии керамики, вяжущих и стекла. В учебнике приведены наиболее распространенные в лабораторной практике методы испытаний и анализа силикатных материалов… Прочети повече


Ръководство за аудиторни упражнения по радиотехническа електродинамика. Е. Алтимирски, А. Джананов

В ръководството за аудиторни упражнения по дисциплината „Радиотехническа електродинамика" са изложени накратко основните теоретични постановки в областта на радиотехническата електродинамика и някои от най-често срещаните инженерни методи за анализ и проектиране на устройства и системи е областта на разпространение на електромагнитните вълни, антенно-фидерните… Прочети повече


Ръководство за лабораторни упражнения по основи на електротехниката и елктрониката. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ УВОД. з I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛАВОРАТОРНАТА ПРАКТИКА ПО ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА 4 II. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ 11.1. Изнеоване на напрежение и ток с аналогови и цифрови апарати....18 11.2. Измерване на мощност и енергия 27 И.З. Косвени методи за определяне на параметрите на пасивни двуполюсни елементи 36 11.4. Сравнителни… Прочети повече

 •  13 February 2017 12:58
 •  125
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

Електрически измервания. Колектив

Под общата редакция на проф. инж. Александър Н. Балтаджиев. Книгата „Електрически измервания" е учебник за студентите от електротехническите фжултети и факултетите по автоматика и радиоелектроника на висшите технически учебни заведения. В нея са разгледани основните свойстга и характеристики на измерителните средства в статичен и динамичен, режим.… Прочети повече


Висша математика. Част 5. Специални глави. Ана Петрова-Денева, Венера Димова-Нанчева, Николай Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ Глава I Числени методи на алгебрата § 1. Числено решаване на уравнения................. 7 § 2. Решаване на системи линейни уравнения.............21 § 3- Решаване на системи нелинейни уравнения............32 Г л а в a II Числени методи на анализа § 1. Интерполиране на функции.................• • • 42 § 2. Числено диференциране.....................62… Прочети повече


Висша математика. Част 4 Специални глави. Колектив

СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа Функции на комплексна променлива § 1. Комплексни числа и множества от комплексни числа........ 7 § 2. Числени редици с комплексни членове. Някои гранични преходи ... 19 § 3. Функциии на комплексна променлива. Граница. Непрекъснатост ...........23 § 4. Функционни и степенни редове.................. 26 § 5. Елементарни функции..........… Прочети повече